ประกันรถยนต์ชั้น2+ เริ่มต้มเพียงแค่ 609 บาท

กั๊กที่จอดรถริมถนน ผิดกฎหมายหรือไม่ ?


กั๊กที่จอดรถริมถนน ผิดกฎหมายหรือไม่

การกั๊กที่จอดรถ คือ พฤติกรรมที่มีการนำป้าย หรือการวางสิ่งของต่างๆ กันที่จอดรถให้กับลูกค้า หรือรถของตนเอง โดยสิ่งของยอดฮิตที่นิยมเอามาวางขวางบริเวณที่จอดรถจะมาในรูปแบบต่างๆ เช่น กระถางต้นไม้, ถังน้ำ, แผงกั้นเหล็ก, กรวย และเก้าอี้ เป็นต้น

 

กั๊กที่จอดรถ “ผิดกฎหมาย” แจ้งตำรวจจับได้

การกระทำในลักษณะนี้ในทางกฎหมายถือว่าผิด ผู้พบเห็นสามารถแจ้งจับได้ พร้อมรับส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งของค่าปรับ โดยตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 19 โดยกฏหมายระบุไว้ว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดตั้ง วาง หรือกองวัตถุใดๆ บนถนน เว้นแต่เป็นการกระทำในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร”

โดยคำว่า “ถนน” ตาม พ.ร.บ. นี้ ที่ครอบคลุมถึงการกั๊กที่จอดรถ หมายความถึง ทางเดินรถ ทางเท้า ขอบทาง ไหล่ทางทางข้ามตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ตรอก ซอย สะพาน หรือ “ถนนส่วนบุคคล” ซึ่งเจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้เป็นทางสัญจรได้

 

กั๊กที่จอดรถ

 

มีโทษปรับสูงสุด 10,000 บาท คนแจ้งได้รับส่วนแบ่งครึ่งนึง

การกั๊กที่จอดรถด้วยการวางป้ายหรือสิ่งของ (ตามมาตรา 19) ซึ่งก็คือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท ตามบทกำหนดโทษ มาตรา 57 ของ พ.ร.บ. นี้ นอกจากนี้ผู้แจ้งจะได้รับส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งของค่าปรับ ตามมาตรา 48

 

สามารถแจ้งกับใครได้อีกที่ไม่ใช่ตำรวจ

 • ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
 • ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
 • ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายอำเภอ สำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • นายกเทศมนตรี สำหรับในเขตเทศบาล
 • ปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาล สำหรับในเขตเทศบาล
 • ประธานกรรมการสุขาภิบาล สำหรับในเขตสุขาภิบาล
 • ปลัดสุขาภิบาล สำหรับในเขตสุขาภิบาล
 • หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การปกครองท้องถิ่นอื่นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
 • หรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
 • ปลัดเมืองพัทยา สำหรับในเขตเมืองพัทยา (เขตปกครองพิเศษ)
 • รองปลัดเมืองพัทยา สำหรับในเขตเมืองพัทยา (เขตปกครองพิเศษ)

 


เขียนโดย : SILKSPAN ADVISOR
เผยแพร่วันที่ : 08/02/2022
โปรโมชั่นแนะนำ
Staff Call Center
“เช็กเบี้ยประกันรถ เซฟกว่าเดิม 30%”