รวบรวมทุกคำถามเกี่ยวกับบัตรเครดิต สินเชื่อ บัตรเบิกเงินสด โอนหนี้

 • ที่ทำงานให้เงินเดือน เป็นเงินสด ไม่ได้เข้าบัญชี จะมีปัญหาหรือไม่?
 • โอกาสที่จะผ่านมีน้อย เพราะธนาคารจะดูจากเงินเดือน หรือรายได้รวม ที่โอนจากบัญชีบริษัท เข้าบัญชีของท่านโดยตรง เป็นหลัก ควบคู่กับใบรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน
 • ที่ทำงานแบ่งจ่ายเงินเดือน บางส่วนโอนเข้าบัญชี บางส่วนให้เงินสด จะมีปัญหาหรือไม่ ?
 • เหมือนข้อที่แล้ว ยกเว้น ยอดเงินเดือนส่วนที่โอนเข้าบัญชี มีมากกว่า 15,000 บาทต่อเดือน
 • ใบรับรองเงินเดือน ใช้สำเนาได้หรือไม่?
 • ไม่ได้ ต้องใช้ตัวจริง หรือ ตัวที่มีตราประทับบริษัท
 • ใช้ใบรับรองเงินเดือนตัวจริง ต้องใช้สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง ด้วยหรือไม่?
 • ต้องใช้
 • สลิปเงินเดือน ใช้สำเนาได้หรือไม่?
 • ไม่ได้
 • ใช้สลิปเงินเดือนตัวจริง ต้องใช้ สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลังหรือไม่?
 • ต้องใช้สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลังด้วยเสมอ
 • ควรใช้ลายเซ็นภาษาไทย หรืออังกฤษ?
 • ภาษาอะไรก็ได้ แต่ต้องเป็นลายเซ็นเดียวกันทั้งบนใบสมัคร และในสำเนาทั้งหมด โดยลายเซ็นนี้จะเป็นลายเซ็นที่ใช้ในการ เซ็นสลิปเวลาท่านใช้จ่ายต่างๆ (ถ้าต้องการป้องกันปัญหาในการใช้ ในต่างประเทศ ลายเซ็นควรจะเหมือนใน Passport)
 • ทำไมบางคนได้เร็ว บางคนได้ช้า?
 • ขึ้นอยู่กับ
  • ความครบถ้วน เรียบร้อยของเอกสาร
  • คุณสมบัติของท่าน
  • ความยากง่ายในการตรวจเช็คคุณสมบัติของท่าน
  • ปริมาณใบสมัครในแต่ละช่วง
  • ลงนามในเอกสารไม่ครบทุกจุด
 • ทำไม จึงไม่ได้รับการอนุมัติ?
 • เพราะว่า
  • เงินเดือนไม่เข้าบัญชี
  • สมุดบัญชี ไม่ update
  • สลิป หรือใบรับรอง เก่าเกินไป
  • ตรวจเช็คคุณสมบัติไม่ได้ ติดต่อไม่ได้
  • ข้อมูลไม่ตรงกับความจริง
  • ติด Black List หรือ หลุดแล้วแต่ยังไม่ถึง 6 เดือน
  • เคยสมัครแล้วไม่ผ่าน แล้วสมัครที่เดิมใหม่ภายใน 6 เดือน
  • เงินหมุนเวียนไม่ถึงเกณฑ์ สำหรับเจ้าของกิจการ
  • มีบัตรของ VISA หรือ MASTER แล้วกับธนาคารเดียวกับที่ขอสมัครใหม่ (แต่มี VISA สมัคร MASTER ได้)
 • ถ้าไม่ผ่าน จะลองสมัครอีกได้หรอไม่?
 • สำหรับธนาคารเดิม ต้องรออีก 6 เดือน ส่วนธนาคารอื่นสมัครได้
 • เจ้าของกิจการหรือพนักงานประจำที่จะได้รับการอนุมัติง่ายกว่า?
 • พนักงานประจำ
 • เจ้าของกิจการ ควรมีคุณสมบัติอย่างไรในการสมัคร?
 • ต้องมีบัญชีกระแสรายวัน และมีเงินสดหมุนเวียนในบัญชีกระแสรายวันของบริษัทไม่น้อยกว่า 400,000 บาท
 • ต้องทำงานมาอย่างน้อยกี่เดือน?
 • 6 เดือน
 • ทำอย่างไรจึงจะหลุดจาก BLACK LIST
  • รีบใช้หนี้ให้เร็วที่สุด
  • โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ธนาคารนั้น อธิบายเหตุผล ในการผิดนัดชำระ
  • ติดตามเรื่องจากธนาคารว่าได้ถอนชื่อท่านออกรึยัง
  • ติดตามเรื่องจนกว่าจะได้รับการถอนชื่อ
  • รอ 6 เดือนหลังจากถอนชื่อ จึงจะสมัครใหม่ได้
 • ทำไมไม่ได้รับการติดต่อกลับ?
  • ไม่อยู่ในเกณฑ์ทั้งที่จะได้รับการอนุมัติ และการปฎิเสธ ในทันที
  • เอกสารครบ แต่ทางธนาคารนั้นๆไม่สามารถตรวจสอบได้ จึงไม่สามารถปฎิเสธ หรืออนุมัติได้
  • ขอเอกสารอื่นประกอบแต่ไม่มีให้ ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ จึงไม่สามารถปฎิเสธ หรืออนุมัติได้
  • ติด Black List แล้วยื่นสมัครใหม่
  • ถ้าเอกสาร ไม่พร้อมมาก แต่ไม่ถึงกับไม่ผ่าน ทันที เรื่องจะตีกลับออกมาและต้องยื่นเข้าไปใหม่