เช็กเบี้ย และความคุ้มครองประกันสุขภาพ Health เหมา สบายใจ สบายตังค์

ค่ารักษาพยาบาลที่แพงขึ้นทุกปี กำหนดไม่ได้…แต่เราเลือกรับมือได้
ไทยประกันชีวิต Health เหมา สบายใจ สบายตังค์ เบี้ยฯ เริ่มต้น 824 บาทต่อเดือน(2)

ระบุข้อมูล > กดเช็กเบี้ยประกัน > รู้ราคาทันที

ให้บริการมาแล้วกว่า 4 ล้านราย ครอบคลุม 77 จังหวัด

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต
ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ทำประกันสุขภาพ Health เหมา สบายใจ สบายตังค์ ดีอย่างไร

ความคุ้มครองสุขภาพ แบบเหมาจ่าย สูงสุดถึง 5 ล้านบาท (1) ต่อรอบปีกรมธรรม์

หมดกังวลกับทุกค่าใช้จ่ายทั้งกรณีเจ็บป่วยและอุบัติเหตุด้วย วงเงินค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย

สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพแค่ตอบคำถามสุขภาพ 2 ข้อ (3)

ชดเชยรายได้ เมื่อนอนโรงพยาบาล สูงสุด 2,000 บาท ต่อวัน (1),(4)

เบี้ยประกันภัยลดหย่อนภาษีได้(5)

ประหยัดค่าเบี้ยฯ สำหรับคนที่มีสวัสดิการสุขภาพแล้ว ที่สามารถเลือกความรับผิดส่วนแรก(Deductible) ได้ด้วยตัวคุณเอง(6)

(1)กรณีผู้เอาประกันภัย เพศชายและหญิง อายุ 18 ปี เลือกซื้อความคุ้มครอง แผน 3

(2)สำหรับความคุ้มครอง แผน 4 และ 5

(3)เพื่อประกอบการพิจารณาการรับประกัน

(4) ไม่ต้องสำรองจ่ายสำหรับโรงพยาบาลตามคู่สัญญา

(5)ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

(6)ความรับผิดส่วนแรก (Deductible) แผน 3 และ 4 30,000 บาท และแผน 50,000 บาท

แบบประกันสุขภาพนี้เหมาะกับใคร

1 ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองเมื่อยามเจ็บป่วย

2 พนักงานบริษัท

3 ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

Table Header
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

แผนความคุ้มครอง Health เหมา สบายใจ สบายตังค์
(หน่วย : บาท)

แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
แผน 5
1) ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ คุ้มธนกิจ 99/99 (Nn)
1.1 กรณีครบกำหนดสัญญา*
รับจำนวนเงินเอาประกันภัย
50,000
1.2 กรณีเสียชีวิต**
รับจำนวนเงินเอาประกันภัย
50,000
2) ผลประโยชน์ความคุ้มครอง สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ แบบ เฮลท์ ฟิต ดีดี
ผลประโยชน์สูงสุด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
5 แสน
1 ล้าน
1 ล้าน
5 ล้าน
5 ล้าน
ความรับผิดส่วนแรก ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็น
ผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
ไม่มี
ไม่มี
30,000
30,000
50,000
อาณาเขตความคุ้มครอง
ประเทศไทยเท่านั้น
ผลประโยชน์กรณีเป็นผู้ป่วยใน (ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
1) ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล
1,500 บาท /วัน
2,000 บาท /วัน
2,000 บาท /วัน
3,000 บาท /วัน
3,000 บาท /วัน
- ค่าห้องพัก ไอ ซี ยู ต่อวัน
จ่ายตามจริง (ข้อ 1 รวมกันสูงสุด 365 วัน)
2) ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย
หรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ฯลฯ
จ่ายตามจริง
- ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน ต่อครั้ง
20,000 (สูงสุด 7 วัน)
3) ค่าแพทย์ตรวจรักษา
จ่ายตามจริง (สูงสุด 365 วัน)
4) ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ
จ่ายตามจริง
5) ค่าผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery)
จ่ายตามจริง
ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
6) ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ฯลฯ
จ่ายตามจริง****
7) ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง
จ่ายตามจริง
8) ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน แต่ละครั้ง ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
จ่ายตามจริง (ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี)
9) ค่าล้างไตผ่านทางเส้นเลือดกรณีไตวายเรื้อรัง ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
จ่ายตามจริง
10) ค่ารักษาโรคมะเร็งโดยรังสี/รักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
จ่ายตามจริง
11) ค่ารักษาโรคมะเร็งโดยเคมีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
จ่ายตามจริง
12) ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน
จ่ายตามจริง
13) ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก
จ่ายตามจริง
3) ผลประโยชน์ความคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาลรายวัน (1)***
3.1 ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน วันละ (สูงสุดไม่เกิน 500 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัว เป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง)
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
3.2 ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case) จะได้รับค่าชดเชยรายวัน จำนวน 1 วัน
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000

* กรณีที่เบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตที่ได้ชำระให้แก่บริษัทมาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) มีจำนวนมากกว่าเงินครบกำหนดสัญญาข้างต้น บริษัทฯจะจ่ายเงินครบกำหนดสัญญาเท่ากับจำนวนที่มากกว่าให้แก่ผู้เอาประกันภัย

** หากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย หรือเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตที่ได้ชำระให้แก่บริษัทมาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) มีจำนวนมากกว่าผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์กรณีชีวิตเท่ากับจำนวนที่มากกว่าให้แก่ผู้รับประโยชน์

*** การจ่ายผลประโยชน์ข้อ 3.1 และ 3.2 รวมกันแล้วสูงสุดไม่เกิน 500 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

**** ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้งสำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายใน 30 วัน หลังจากออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิฉัย) จ่ายตวามจริง สูงสุด 2 ครั้งต่อการเข้ารักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ความรับผิดส่วนแรก (Deductible) หมายถึง ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับภาระตามข้อตกลงของสัญญาประกันภัย

ให้คุณเปรียบเทียบเบี้ยประกันทุกประเภท จาก บริษัทชั้นนำ

ประกันภัยรถยนต์

ประกันสุขภาพ

เบี้ยฯ เริ่มต้น

และอื่นๆ

บริการง่าย สะดวก

เรามีพนักงานกว่า 700 คน พร้อมบริการด้วยใจ ให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ

มั่นใจได้

SILKSPAN เปิดให้บริการมา 23 ปี มีลูกค้าใช้บริการแล้วกว่า 2 ล้านราย

มืออาชีพ

“ผมก่อตั้งบริษัทจากความรู้สึกในฐานะลูกค้าที่อยากได้บริการทางการเงิน ที่เปรียบเทียบง่ายๆ เหมือนการซื้อสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ต แต่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปด้วยตัวเอง”

3 เหตุผล ทำประกันออนไลน์ อย่างมั่นใจกับ SILKSPAN

เปิดให้บริการ
มากว่า 23 ปี

มีผู้ติดตาม Fanpage กว่า
2 ล้านราย

ยอดขายประกัน
1,500 ล้าน ต่อปี

(นายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ 5/2543)

รีวิวความไว้วางใจจากลูกค้าของเรา

สาระน่ารู้เกี่ยวกับประกันภัย
4 ข้อดีของการต่อประกันบริษัทเดิม

ข้อแตกต่างระหว่างซ่อมอู่ ซ่อมห้าง ที่หลายคนอาจเข้าใจผิด เช่น มาตรฐานการซ่อม การเลือกอะไหล่ ซิลค์สแปนขอเคลียร์ปัญหาคาใจเรื่องนี้ เพื่อให้คุณเลือกทำประกันรถยนต์ที่เหมาะกับตัวเองค่ะ

5 ข้อห้ามใช้รถ ประกันไม่รับเคลม

ประกันรถยนต์ไม่ได้คุ้มครองการใช้รถในทุกกรณี หากใช้รถผิดเงื่อนไขประกันไม่รับเคลม คลิปนี้มีคำตอบมาบอกกันค่ะ

4 ขั้นตอนง่ายๆ ช่วยประหยัดเบี้ยประกันรถยนต์ 5,000 บาท

เทคนิคประหยัดเบี้ยประกันรถยนต์ที่คุณอาจยังไม่รู้ ลดเบี้ยสูงสุดได้ 5,000 บาท ช่วยให้คุณซื้อประกันที่ชอบ เลือกที่ใช่ ในราคาที่คุณกำหนดได้

รับประกันโดย

หลังเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้รับความเดือดร้อนและเสียหายจากภัยสงครามเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีบริษัทประกันชีวิตจากต่างชาติได้ปิดกิจการย้ายกลับภูมิลำเนา ด้วยเหตุนี้ทำให้คนไทยและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่รวมตัวกันก่อตั้งบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของไทยขึ้น เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2485 ภายใต้ชื่อ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ที่มุ่งสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับครอบครัวคนไทยมาจนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ

     (1) สำหรับความคุ้มครองแผน 4 และแผน 5
     (2)คำนวณจากเบี้ยประกันภัยรายเดือน กรณีผู้เอาประกันภัยเพศหญิง อายุ 18 ปี สำหรับความคุ้มครองแผน 3
     (3)แค่ตอบคำถามสุขภาพ เพื่อประกอบการพิจารณาการรับประกันภัย
     (4) สูงสุดไม่เกิน 500 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัว (เป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง)
     (5) ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
     (6) ความรับผิดส่วนแรก (Deductible) แผน 3 และ 4 30,000 บาท และแผน 50,000 บาท

“Health เหมา สบายใจ สบายตังค์” เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์จะระบุชื่อแบบประกัน ดังนี้
     (1) คุ้มธนกิจ 99/99 (Nn)
     (2) สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ แบบ เฮลท์ ฟิต ดีดี
     (3) สัญญาเพิ่มเติม ค่ารักษาพยาบาลรายวัน (1)

– ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจอีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัยเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
– ข้อมูลนี้เป็นเพียงการสรุปเงื่อนไขความคุ้มครองโดยสังเขป บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขความคุ้มครอง โดยให้เป็น ไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์ จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น
– ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัย