ViewContent สินเชื่อบ้านเพื่อบ้านใหม่ - SILKSPAN.COM
SILKSPAN

อยากมีบ้านของตัวเอง
สินเชื่อบ้าน UOB ช่วยได้

 • ดอกเบี้ยต่ำ

  อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

  กู้ซื้อบ้านใหม่ และบ้านมือสอง
  อนุมัติวงเงินกู้ สูงสุด 100%

 • กู้เพิ่มง่าย

  กู้เพื่อปลูกสร้างบ้าน

  อนุมัติค่าก่อสร้าง
  สูงสุด 100%

 • อนุมัติด่วน

  อนุมัติด่วน

  บริการทันใจถึงที่
  ภายใน 3 วันทำการ*


คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ UOB

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย

  บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย

 • รายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท

  รายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท

 • อายุการทำงานอย่างน้อย 2 ปี

  อายุการทำงานอย่างน้อย 2 ปี

  (หรือ 3 ปี สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว)

 • อายุขั้นต่ำ 21 ปี

  อายุขั้นต่ำ 21 ปี

  รวมระยะเวลากู้
  • ไม่เกิน 70 ปี สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนประจำทั่วไป และหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ (Government Sector)
  • ไม่เกิน 75 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ (Self-employed)

3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการสมัคร

 • กรอกข้อมูล<

  กรอกข้อมูล

 • รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

  รอเจ้าหน้าที่
  ติดต่อกลับ

 • รับเอกสารถึงที่

  บริการ
  รับเอกสารถึงที่


ธนาคารยูโอบี คือธนาคารพาณิชย์ชั้นนำระดับภูมิภาคที่มุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพและบริการชั้นเลิศแก่ลูกค้า ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2478 “กลุ่มธนาคารยูโอบี ประเทศสิงคโปร์” เติบโตอย่างมั่นคงสู่เครือข่ายที่แข็งแกร่งในภูมิภาคเอเชีย และมีเครือข่ายสำนักงานกว่า 500 แห่ง ใน 19 ประเทศทั่วโลก ปัจจุบันธนาคารยูโอบีมีสาขากว่า 150 สาขาในประเทศไทย


ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ลักษณะผลิตภัณฑ์
  กรณีซื้อบ้านใหม่

  วงเงินกู้สูงสุด 95-100% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน และ90-95% สำหรับต่างจังหวัด (กรณีคอนโดมิเนียมวงเงินกู้สูงสุด 95% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกิน 100%ของราคาประเมิน และ 75-90% สำหรับต่างจังหวัด )

  กรณีซื้อบ้านมือสอง

  วงเงินกู้สูงสุด 95-100% ของราคาประเมิน และ 80-90% สำหรับต่างจังหวัด (กรณีคอนโดมิเนียมวงเงินกู้สูงสุด 95-100% ของราคาประเมิน และ 75-90% สำหรับต่างจังหวัด)

  กรณีเพื่อก่อสร้างบ้าน

  วงเงินกู้สูงสุด 85% ของราคาประเมินที่ดินรวมกับค่าก่อสร้างบ้าน (70% ของราคาประเมินที่ดิน บวก 100% ของราคาประเมินค่าก่อสร้างบ้าน)

  • เลือกผ่อนชำระเป็นรายเดือนได้นานสูงสุด 30 ปี
  • วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท (15-30 ล้านบาท สำหรับต่างจังหวัด)

  หมายเหตุ :
  • หากราคาหลักประกันเท่ากับหรือมากกว่า 10 ล้านบาท วงเงินให้กู้สูงสุดเท่ากับ 80% ของราคาประเมิน
  • หลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าและ / หรือหลักประกันต้องมีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนดไว้
 • เอกสารประกอบการพิจารณา
  เอกสารส่วนตัว
  • บัตรประชาชน
  • ทะเบียนบ้าน
  • ทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)
  • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
  • บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)
  เอกสารด้านหลักทรัพย์
  • โฉนดที่ดินทุกหน้า
  • สัญญาจะซื้อจะขาย
  • หลักฐานการผ่อนดาวน์
  • กรณีไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่น
   • สัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด.13)
   • หลักฐานการผ่อนชำระต่อเนื่อง 12 เดือน
   • สัญญากู้เงินและสัญญาจำนอง
  • กรณีเพื่อก่อสร้างบ้าน
   • ใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน
   • แบบแปลนสิ่งปลูกสร้างหรือพิมพ์เขียว
   • สัญญาว่าจ้างหรือใบเสนอราคาก่อสร้างจากผู้รับเหมา
  เอกสารด้านการเงิน
  • สลิปเงินเดือนล่าสุดและหนังสือรับรองเงินเดือน (ต้นฉบับ)
  • บัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
  • กรณีประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว
   • ทะเบียนการค้า
   • หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
   • หนังสือบริคณห์สนธิ
 • หมายเหตุ

  * ทราบผลการพิจารณาเบื้องต้นภายใน 3 วันทำการ สำหรับลูกค้าที่มีรายได้เป็นเงินเดือนประจำเท่านั้น โดยนับจากวันที่ธนาคารได้รับใบสมัครสินเชื่อพร้อมเอกสารประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ และธนาคารสามารถติดต่อลูกค้าและสถานที่ทำงานของลูกค้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องได้ การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอข้างต้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
  • เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น อัตราดอกเบี้ย MRR ณ วันที่ 1 ก.พ. 62 เท่ากับ 7.75% ต่อปี อนึ่ง ธนาคารสามารถประกาศปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย MRR ได้ตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดอนุญาตไว้
  • อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ เป็นไปตามประกาศที่ธนาคารจัดทำไว้ และประกาศให้ทราบตามระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยการปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการ หรือเว็บไซต์ของธนาคาร
  • ธนาคารยูโอบีในฐานะนายหน้าประกันภัยเป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิตและนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านวินาศภัย และอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันเท่านั้น รับประกันชีวิตโดยบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), รับประกันวินาศภัยโดย บริษัท ไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน), บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) เป็นผู้รับประกัน และจะเป็นผู้รับผิดชอบตามเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไข (ใบอนุญาตประกันชีวิตเลขที่ ช.00026/2545 และใบอนุญาตประกันวินาศภัยเลขที่ ว.00020/2546)


กำลังโหลด