ViewContent สินเชื่อบ้านแลกเงิน เพิ่มสภาพคล่องให้กับชีวิตเพียงแค่มีบ้าน - SILKSPAN.COM
SILKSPAN

เพิ่มสภาพคล่องให้กับชีวิต
เพียงแค่มีบ้าน

 • อนุมัติด่วน

  อนุมัติด่วน

  วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท
  ภายใน 3 วันทำการ*

 • บริการรวดเร็วถึงบ้าน

  บริการรวดเร็วถึงบ้าน

  โดยผู้เชี่ยวชาญจากยูโอบี
  ไม่จำกัดวัตถุประสงค์การกู้

 • ผ่อนชำระยาวนานถึง

  ผ่อนชำระยาว

  นานถึง 30 ปี


คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ UOB

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย

  บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย

 • รายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท

  รายได้ขั้นต่ำ 30,000 บาท

 • อายุการทำงานอย่างน้อย 2 ปี

  อายุการทำงานอย่างน้อย 2 ปี

  (หรือ 3 ปี สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว)

 • อายุขั้นต่ำ 21 ปี

  อายุขั้นต่ำ 21 ปี

  รวมระยะเวลากู้
  • ไม่เกิน 70 ปี สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนประจำทั่วไป และหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ (Government Sector)
  • ไม่เกิน 75 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ (Self-employed)

3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการสมัคร

 • กรอกข้อมูล<

  กรอกข้อมูล

 • รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

  รอเจ้าหน้าที่
  ติดต่อกลับ

 • รับเอกสารถึงที่

  บริการ
  รับเอกสารถึงที่


ธนาคารยูโอบี คือธนาคารพาณิชย์ชั้นนำระดับภูมิภาคที่มุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพและบริการชั้นเลิศแก่ลูกค้า ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2478 “กลุ่มธนาคารยูโอบี ประเทศสิงคโปร์” เติบโตอย่างมั่นคงสู่เครือข่ายที่แข็งแกร่งในภูมิภาคเอเชีย และมีเครือข่ายสำนักงานกว่า 500 แห่ง ใน 19 ประเทศทั่วโลก ปัจจุบันธนาคารยูโอบีมีสาขากว่า 150 สาขาในประเทศไทย


ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ลักษณะผลิตภัณฑ์

  สินเชื่ออเนกประสงค์ ยูโอบี แคช ทู โฮม เปิดโอกาสให้คุณใช้จ่ายได้อย่างมีอิสระคล่องตัว

  • อนุมัติวงเงิน 70% - 80% ของราคาประเมิน
  • อนุมัติวงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท และสูงสุดถึง 50,000,000 บาท ( 15-30 ล้านบาท สำหรับต่างจังหวัด)
  • เลือกประเภทของวงเงินได้ถึง 3 ทางเลือกของประเภทวงเงินเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการ

  1. ประเภทผ่อนชำระทุกเดือน (Fixed Term Loan) สามารถเลือกผ่อนชำระเป็นรายเดือนเท่ากันทุกเดือนได้นานสูงสุด 20-30 ปี
  2. ประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี(Overdraft O/D) ใช้หมุนเวียน หรือเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ด้วยการใช้จ่ายผ่านบัตร ATM ซึ่งสามารถเบิกถอนเงินสดได้ทันทีทั่วไทยจากตู้ ATM หรือเขียนเช็คผ่านบัญชีกระแสรายวัน เพื่อสั่งจ่ายชำระค่าสินค้า/บริการ หรือขึ้นเงินสดที่ธนาคารยูโอบี ทุกสาขา
  3. ประเภทวงเงินแบบผสม(Combination) เพิ่มความยืนหยุ่นในการใช้เงินให้เหมาะสมกับความต้องการ โดยเลือกใช้แบบเงินกู้มีกำหนดระยะเวลา ผ่อนชำระ และยังสำรองวงเงินบางส่วนเป็นวงเงินเบิกเกินบัญชีเพื่อไว้ใช้จ่ายเสริมสภาพคล่อง หรือในกรณีที่จำเป็นได้อีกด้วย
 • เอกสารประกอบการพิจารณา
  เอกสารส่วนตัว
  • บัตรประชาชน
  • ทะเบียนบ้าน
  • ทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)
  • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
  • บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)
  เอกสารด้านหลักทรัพย์
  • โฉนดที่ดินทุกหน้า
  • หนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด.13)
  • ใบอนุญาตสิ่งปลูกสร้างและ คำขอเลข ที่บ้าน (กรณียื่นขอปลูกสร้างเอง)
  • กรณีไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่น
   • หลักฐานการผ่อนชำระต่อเนื่อง 12 เดือน
   • สัญญากู้เงินและสัญญาจำนอง
  เอกสารด้านการเงิน
  • สลิปเงินเดือนล่าสุดและหนังสือรับรองเงินเดือน (ต้นฉบับ)
  • บัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
  • กรณีประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว
   • ทะเบียนการค้า
   • หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
   • หนังสือบริคณห์สนธิ
 • หมายเหตุ

  * ทราบผลการพิจารณาเบื้องต้นภายใน 3 วันทำการ สำหรับลูกค้าที่มีรายได้เป็นเงินเดือนประจำเท่านั้น โดยนับจากวันที่ธนาคารได้รับใบสมัครสินเชื่อพร้อมเอกสารประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ และธนาคารสามารถติดต่อลูกค้าและสถานที่ทำงานของลูกค้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องได้ การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอข้างต้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  ** เมื่อจดจำนองหลักประกันกับธนาคารเรียบร้อยแล้ว

  หมายเหตุ :

  • การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
  • เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น อัตราดอกเบี้ย MRR ณ วันที่ 1 ก.พ. 62 เท่ากับ 7.75% ต่อปี อนึ่ง ธนาคารสามารถประกาศปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย MRR ได้ตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดอนุญาตไว้
  • อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ เป็นไปตามประกาศที่ธนาคารจัดทำไว้ และประกาศให้ทราบตามระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยการปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการ หรือเว็บไซต์ของธนาคาร
  • ธนาคารยูโอบีในฐานะนายหน้าประกันภัยเป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิตและนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านวินาศภัย และอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันเท่านั้น รับประกันชีวิตโดยบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), รับประกันวินาศภัยโดย บริษัท ไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน), บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) เป็นผู้รับประกัน และจะเป็นผู้รับผิดชอบตามเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไข (ใบอนุญาตประกันชีวิตเลขที่ ช.00026/2545 และใบอนุญาตประกันวินาศภัยเลขที่ ว.00020/2546)


กำลังโหลด