SILKSPAN

แจ้งเบาะแส รถโดยสารสาธารณะทำผิด รับส่วนแบ่ง 50%

แจ้งเบาะแส รถโดยสารสาธารณะทำผิด รับส่วนแบ่ง 50%

กรมการขนส่งทางบกออกระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป ให้ประชาชนสามารถส่งพฤติการณ์การกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งครอบคลุมการกระทำผิดของรถโดยสารสาธารณะประเภทต่างๆ ทุกประเภท โดยจะได้รับส่วนแบ่งค่าปรับ 50% หลังหักเงินนำส่งรายได้แผ่นดินแล้ว

สามารถแจ้งการกระทำผิดของรถโดยสารสาธารณะได้ทุกประเภท เช่น รถเมล์, รถแท็กซี่, รถตู้โดยสาร, รถสองแถว, รถตุ๊กตุ๊ก และรถจักรยานยนต์รับจ้าง เป็นต้น


อัตราค่าปรับและตัวอย่างการทำผิด

อัตราค่าปรับความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 กำหนดไว้ตั้งแต่ 500 – 5,000 บาท ความผิดที่มีอัตราค่าปรับสูง เช่น

- ดัดแปลงมิเตอร์
- กระทำลามกอนาจาร
- ทิ้งผู้โดยสารระหว่างทาง
- เก็บค่าโดยสารเกิน
- ขับรถโดยประมาทหวาดเสียว
- ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร

และอัตราค่าปรับความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 กำหนดไว้ตั้งแต่ 1,000 – 5,000 บาท ความผิดที่มีอัตราค่าปรับสูง เช่น

- ค่าควันดำเกินที่กฎหมายกำหนด
- เก็บค่าโดยสารเกินที่กฎหมายกำหนด
- บรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งผู้โดยสาร
- จอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทางโดยไม่แสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณ
- ไม่ใช้อุปกรณ์ล็อกตู้บรรทุกสินค้า
- สูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติหน้าที่
- ติดตั้งสปอตไลท์
- ต่อเติมตัวถังเพื่อใช้บรรทุกสิ่งของซึ่งก่อให้เกิดอันตราย

โดยอัตราค่าปรับนั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจ องค์ประกอบของพฤติการณ์และความรุนแรง การกระทำความผิดซ้ำซาก และความผิดนั้นส่งผลกระทบสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน

แจ้งเบาะแส รถโดยสารสาธารณะทำผิด รับส่วนแบ่ง 50% แจ้งเบาะแส รถโดยสารสาธารณะทำผิด รับส่วนแบ่ง 50%

การแจ้งเบาะแส

1. ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ครบถ้วน เช่น ภาพหรือคลิปวิดีโอ ต้องบันทึกการกระทำความผิดที่ชัดเจน วันเวลา สถานที่เกิดเหตุ รายละเอียดรถ ทะเบียนรถ และอื่นๆ ให้มากที่สุด เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ผู้แจ้งต้องระบุชื่อและนามสกุลของผู้แจ้ง ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ช่องทางการติดต่อ และในกรณีผู้แจ้งประสงค์จะขอรับเงินส่วนแบ่งค่าปรับ ให้ระบุหมายเลขบัญชีธนาคารของผู้แจ้งด้วย โดยข้อมูลของผู้แจ้งจะถูกปกปิดเป็นความลับ

2. ช่องทางในการติดต่อ เมื่อรวบรวมหลักฐานครบถ้วนแล้ว สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่

- ทางโทรศัพท์: หมายเลข 1584
- LINE: @1584DLT
- Facebook: “1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ”
- เว็บไซต์: http://ins.dlt.go.th/cmpweb/ หรือ https://www.dlt.go.th/
- e-mail: dlt_1584complain@hotmail.com

นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเอง หรือร้องเรียนผ่านศูนย์บริการข้อมูล ภาครัฐ “GECC 1111 ทำเนียบรัฐบาล” และ “GECC กรมการขนส่งทางบก”

3. ผู้แจ้งจะได้รับข้อความ SMS ยืนยันการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน

4. กรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการตามกระบวนสืบข้อเท็จจริงตามที่มีผู้แจ้ง โดยเรียกตัวผู้ถูกร้องเรียนมารายงานตัวและสอบสวนจนได้ข้อยุติ

5. การรับเงินส่วนแบ่ง จะได้รับภายหลังจากที่ผู้กระทำความผิดได้ชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบปรับแล้ว จะมีข้อความ SMS ส่งให้ผู้แจ้งทราบผลการดำเนินการและจะดำเนินการโอนเงินส่วนแบ่งค่าปรับภายใน 15 วันทำการ


ขอบคุณข้อมูลจาก : dlt.go.th, จส. 100

บริการแจ้งเตือนผ่านช่องทางต่างๆ


บทความเรื่องประกัน และรถยนต์


SILKSPAN

กำลังโหลด