SILKSPAN

ถนนเป็นหลุมจนเกิดอุบัติเหตุ ใครต้องรับผิดชอบ

หน้าฝนแบบนี้ถนนหลายๆ ที่ที่สภาพไม่ค่อยดีจึงมีน้ำขังเป็นหลุมเป็นบ่อ บางทีไม่สามารถเห็นได้ว่าหลุมนั้นลึกหรือไม่ จนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เช่น หักหลบหลุมจนไปชนกับรถคันอื่น หรือเสาไฟฟ้า มอเตอร์ไซค์อาจตกหลุมจนเสียหลักล้ม นอกจากจะเจ็บตัวแล้ว ยังต้องเสียเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าซ่อมแซมส่วนที่เสียหายอีก

จะว่าไปแล้ว เหตุการณ์แบบนี้ไม่ใช่ความผิดของผู้ขับขี่ เพราะต้นเหตุของอุบัติเหตุคือถนนที่ไม่พร้อมใช้งาน แล้วแบบนี้ผู้ประสบเหตุจะสามารถเรียกร้องอะไรได้บ้าง

รัฐจะต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

ตามกฎหมายการบำรุงรักษาถนนเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกเป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ หากประชาชนได้รับความเสียหายเพราะถนนชำรุดเป็นเหตุ หน่วยงานของรัฐจะต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ดังนั้นหากเราเกิดอุบัติเหตุเพราะสภาพถนนไม่พร้อมใช้งาน เราก็สามารถเข้าร้องขอความเป็นธรรมกับศาลปกครองได้ แต่จะต้องดูก่อนว่าถนนเส้นที่เราประสบอุบัติเหตุอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานใด ซึ่งถนนหลวงแบ่งออกเป็น 5 ประเภทได้แก่

  • 1. ทางหลวงพิเศษ เป็นถนนที่ให้จราจรผ่านได้ตลอดรวดเร็วเป็นพิเศษ อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง
  • 2. ทางหลวงแผ่นดิน เป็นถนนสายหลักเชื่อมระหว่างภาค จังหวัด และอำเภอ ดูแลโดยกรมทางหลวงเช่นกัน
  • 3. ทางหลวงชนบท ถนนประเภทนี้มีตัวอักษรกำกับ 2 ตัว เช่น นบ หมายถึงนนทบุรี ดูแลโดยกรมทางหลวงชนบท
  • 4. ทางหลวงท้องถิ่น ถนนประเภทนี้มีตัวอักษรกำกับ 3 ตัว เช่น นบ.ถ. หมายถึงท้องถิ่นนนทบุรี ดูแลโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • 5. ทางหลวงสัมปทาน เป็นถนนที่เอกชนรับสัมปทานดูแล ดูแลโดยกรมทางหลวง

เมื่อเราเข้ากระบวนการร้องขอความเป็นธรรม ศาลปกครองจะดำเนินการพิจารณาหลักฐานต่างๆ และถ้าหากต้นเหตุของอุบัติเหตุเกิดจากถนนที่ไม่พร้อมใช้งานจริง ศาลก็จะให้หน่วงงานที่ดูแลถนนเส้นนั้นเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายต่อไป


บริการแจ้งเตือนผ่านช่องทางต่างๆ


บทความเรื่องประกัน และรถยนต์


SILKSPAN

กำลังโหลด