การันตีเช็กเบี้ยประกันรถถูกลง 30%

ประกันภาคสมัครใจ คืออะไร ช่วยคุ้มครองอะไรบ้าง


      ประกันภัยรถยนต์ เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้มีรถจำเป็นต้องมี โดยปกติแล้วประกันรถยนต์ถูกแบ่งออกเป็นประเภท ได้แก่ ประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และประกันภาคสมัครใจ ถ้าหากเจ้าของรถมีความต้องการเลือกความคุ้มครองได้ตามใจชอบ การเลือกทำประกันภาคสมัครใจดูจะเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์มากกว่า แล้วประกันภาคสมัครใจคืออะไร ช่วยคุ้มครองอะไรได้บ้าง ตามไปหาคำตอบได้ในบทความนี้

 

ประกันภาคสมัครใจ คืออะไร

      สำหรับประกันภาคสมัครใจ เป็นประกันภัยที่กฎหมายไม่ได้บังคับและขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้เอาประกันภัย โดยเป็นการตกลงกันระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันภัย ซึ่งผู้ซื้อหรือเจ้าของรถสามารถเลือกระดับความคุ้มครองได้ตามที่ต้องการ หลังจากนั้นบริษัทประกันภัยจะออกกรมธรรม์ประกันภัยเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

 

ประกันภาคสมัครใจ คุ้มครองอะไรบ้าง

      อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่าการทำประกันภาคสมัครใจเป็นการทำประกันที่กฎหมายไม่ได้บังคับ ผู้ใช้งานสามารถเลือกซื้อประกันภาคสมัครใจได้ตามความพึงพอใจ โดยความคุ้มครองของประกันภาคสมัครใจสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่

ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยหลัก

 • คุ้มครองความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก โดยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่บริษัทประกันภัยรับประกันจำนวน 100,000 บาทต่อคน และ 10,000 บาทต่อครั้ง จำนวนเงินรับผิดชอบจะเป็นเงินส่วนเกินจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
 • คุ้มครองความรับผิดชอบบุคคลภายนอก โดยคุ้มครองและรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สินของบุคคลภายนอก มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่บริษัทต้องรับประกันภัยจำนวน 200,000 บาทต่อครั้ง
 • คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ โดยคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับต่อรถยนต์ อุปกรณ์ และเครื่องตกแต่งต่าง ๆ แต่ไม่รวมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ไฟไหม้ มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่บริษัทต้องรับประกันจำนวน 50,000 บาท
 • คุ้มครองกรณีรถยนต์สูญหาย หรือไฟไหม้ โดยคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์และส่วนใดส่วนหนึ่งของรถ หรืออุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง และส่วนควบที่อยู่ติดประจำตัวรถยนต์ที่เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้หรือสูญหาย

ความคุ้มครองเพิ่มเติม

 • ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล หากเกิดอุบัติเหตุจนนำมาสู่ความบาดเจ็บของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร บริษัทจะทำการชดเชยค่าสินไหมทดแทน
 • ประกันภัยค่ารักษาพยาบาล หากเกิดอุบัติเหตุบริษัทจะชดใช้ค่ารักษาพยาบาล และค่าบริการต่าง ๆ ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ประกันตัวผู้ขับขี่ หากเกิดอุบัติเหตุจนทำให้ผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลที่ได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยถูกควบคุมตัวในคดีอาญา บริษัทประกันภัยจะประกันตัวบุคคลดังกล่าวให้

 

ประกันภาคสมัครใจ มีกี่ประเภท

      ประกันภาคสมัครใจจะรับผิดชอบต่อความเสียหายในส่วนที่เกินจากความรับผิดชอบของประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) โดยประกันภาคสมัครใจสามารถแบ่งออกได้ 5 ประเภท ดังนี้

 

ประกันรถยนต์ชั้น 1 เริ่มต้นเพียง 750

 

กรมธรรม์ประกันรถยนต์ประเภท 1

      สำหรับกรมธรรม์ประเภท 1 เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองมากกว่าการประกันรถยนต์ประเภทอื่น ๆ โดยมีความคุ้มครองหลัก 4 ประเภท ได้แก่

 • คุ้มครองความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์ที่เอาประกันภัย
 • คุ้มครองความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์
 • คุ้มครองการสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์

กรมธรรม์ประกันรถยนต์ประเภท 2

      กรมธรรม์ประกันรถยนต์ประเภท 2 เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองใกล้เคียงกับประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 แต่จะไม่มีความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถยนต์ โดยมีความคุ้มครอง ดังนี้

 • คุ้มครองความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์ที่เอาประกันภัย
 • คุ้มครองความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • คุ้มครองการสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3

      ต่อมาเป็นกรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3 เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองน้อยกว่าประเภท 1 และประเภท 2 โดยจะทำการชดเชยค่าสินไหมทดแทนเฉพาะความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ดังนี้

 • คุ้มครองความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์ที่เอาประกันภัย
 • คุ้มครองความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 4

      สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยประเภท 4 มอบความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอกแค่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งจะให้ความคุ้มครองความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท ต่อการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละครั้ง

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 5

      ประเภทของกรมธรรม์ประเภทสุดท้ายเป็นกรมธรรม์ประกันภัยประเภท 5 ที่คุ้มครองภัยเฉพาะที่พัฒนาขึ้นมาภายหลัง โดยแบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่

แบบประกัน 2 พลัส (2+) ให้ความคุ้มครองแบบประกันภัยชั้น 2 แต่เพิ่มความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถยนต์คันที่เอาประกันภัยที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น และจะต้องมีคู่กรณีด้วย โดยให้ความคุ้มครอง ดังนี้

 • คุ้มครองความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารภายในรถ
 • คุ้มครองความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์คันที่เอาประกันภัย กรณีชนกับยานพาหนะทางบก
 • คุ้มครองการสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันที่เอาประกันภัย

แบบประกัน 3 พลัส (3+) ให้ความคุ้มครองแบบประกันภัยชั้น 3 แต่เพิ่มความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์คันที่เอาประกันภัยที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น และจะต้องมีคู่กรณีด้วย โดยให้ความคุ้มครอง ดังนี้

 • คุ้มครองความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารภายในรถ
 • คุ้มครองความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์คันที่เอาประกันภัย กรณีชนกับยานพาหนะทางบก

 

สรุปประกันภาคสมัครใจ

      สุดท้ายนี้ จะเห็นได้ว่าการทำประกันภัยรถยนต์มีความสำคัญต่อผู้ที่ใช้รถเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) หรือประกันภาคสมัครใจ เพื่อคุ้มครองในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดทั้งตัวเอง ทรัพย์สิน และบุคคลอื่นที่อาจได้รับผลกระทบร่วมด้วย การทำประกันภัยรถยนต์จะช่วยคุ้มครองทุกเรื่องให้คุณได้อุ่นใจในทุกการเดินทาง

 


เขียนโดย : SILKSPAN SPECIALIST
เผยแพร่วันที่ : 21/09/2023
โปรโมชั่นแนะนำ
“เช็กเบี้ยประกันรถ เซฟกว่าเดิม 30%”

กำลังโหลด