SILKSPAN

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มบริษัท ซิลค์สแปน

นิยาม

กลุ่มบริษัท หมายถึง
บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด
บริษัท ซิลค์สแปน อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์เรจ จำกัด
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง
ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรืออาจจะระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง
บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
บุคคล หมายถึง
บุคคลธรรมดา

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงแนวทางปฏิบัติของกลุ่มบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม เหตุผลในการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มบริษัทจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงและจัดเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการเท่านั้น โดยจะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนทำการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล โดยได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของจากช่องทางดังนี้

 1. ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ หรือขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่างๆ กับกลุ่มบริษัท
 2. จากความสมัครใจของท่านในการสอบถามข้อมูล หรือการโต้ตอบทางอีเมล หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ระหว่างกลุ่มบริษัทและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 3. เก็บจากข้อมูลการใช้เว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทผ่าน Browser's cookies ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ในการรวมรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มบริษัทมีการเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อแจ้งข้อมูล ข่าวสาร รายการส่งเสริมการขาย และข้อเสนอต่าง ๆ เกี่ยวกับการสมัคร การซื้อขายสินค้า หรือการใช้บริการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท
 2. เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และนำเสนอบริการ
 3. เพื่อวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติตามกฎหมาย
 4. เพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้สมัครเพื่อสมัครลงทะเบียนและเข้าใช้บริการ
 5. เพื่อประกอบการซื้อประกันภัยและส่งข้อมูลให้บริษัทประกันภัย
 6. เพื่อชำระค่าบริการและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ
 7. เพื่อการให้บริการหลังการขาย
 8. เพื่อใช้ประกอบการสมัคร การซื้อขายสินค้า หรือการใช้บริการต่าง ๆ
 9. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของกลุ่มบริษัทให้มีประสิทธิภาพ
 10. เพื่อการสมัครงานกับกลุ่มบริษัท

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ กลุ่มบริษัทจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ และบันทึกเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐาน รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว เราจะดำเนินการดังนี้

เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดและเท่าที่จำเป็น โดยขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับกลุ่มบริษัท

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มบริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ไว้กับกลุ่มบริษัท โดยใช้อย่างเหมาะสมและมีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและมีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มบริษัทจะมิให้มีการเปิดเผย หรือแสดง หรือทำให้ปรากฏในลักษณะอื่นใดซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือเป็นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้กระทำได้

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มบริษัทมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม รวมถึงการสร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกลุ่มบริษัทปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ ดัดแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

โดยกลุ่มบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือ จนกว่าท่านจะแจ้งให้ลบข้อมูล

เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ หรือกลุ่มบริษัทไม่มีสิทธิหรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว กลุ่มบริษัทจะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ภายในระยะเวลาอันควร

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนี้

 1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw consent): เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมกับกลุ่มบริษัทได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอยู่กับเรา เว้นแต่เป็นกรณีที่มีข้อจำกัดสิทธิตามกฎหมาย หรือการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ความยินยอมเกี่ยวข้องกับสัญญาที่ให้ประโยชน์กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of access): เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองและขอให้กลุ่มบริษัททำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงขอให้กลุ่มบริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมต่อกลุ่มบริษัทได้
 3. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to rectification): เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอให้กลุ่มบริษัทแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
 4. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to erasure): เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 5. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to restriction of processing): เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองด้วยเหตุบางประการได้
 6. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability): เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองที่ให้ไว้กับกลุ่มบริษัทไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเองด้วยเหตุบางประการได้
 7. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object): เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองด้วยเหตุบางประการได้

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อมายังกลุ่มบริษัท เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นโดยส่งคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแจ้งให้กลุ่มบริษัททราบที่ แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

โดยกลุ่มบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับคำร้องขอดังกล่าว

กลุ่มบริษัทเคารพการตัดสินใจการเพิกถอนความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทขอแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบว่าอาจมีข้อจำกัดสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว

กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด

ในระหว่างการใช้บริการ กลุ่มบริษัทจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ การให้บริการของบริษัทที่คิดว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจสนใจเพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเต็มประสิทธิภาพ หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตกลงที่จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากบริษัทแล้ว เจ้าของข้อมูลมีสิทธิยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยเจ้าของข้อมูลสามารถดำเนินการยกเลิกความยินยอมในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารได้ โดยการกด Unsubscribe

การใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” คือ กลุ่มของข้อมูลที่ถูกส่งจากเว็บเซิร์ฟเวอร์มายังเว็บเบราว์เซอร์ และถูกส่งกลับมายังเว็บเซิร์ฟเวอร์ทุกๆ ครั้งที่เว็บเบราว์เซอร์ร้องขอข้อมูล โดยปกติแล้วคุกกี้จะถูกใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลขนาดเล็กๆ ไว้ที่เว็บเบราว์เซอร์ เพื่อให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถจดจำสถานะการใช้งานของเว็บเบราว์เซอร์ที่มีต่อเว็บเซิร์ฟเวอร์ ข้อมูลจากคุกกี้จะช่วยให้เว็บไซต์สามารถให้บริการที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้และผู้ใช้จะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น

การจัดการคุกกี้

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถบริหารจัดการคุกกี้บนเว็บไซต์ผ่านการตั้งค่าบนบราวเซอร์ได้ และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีทางเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าโดยยอมรับ ปฏิเสธ หรือลบคุกกี้ ถ้าเลือกจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะพบว่าระบบหรือบริการของกลุ่มบริษัทอาจไม่สามารถบริการได้เต็มประสิทธิภาพ การตั้งค่าบนบนบราวเซอร์แต่ละประเภทค่อนข้างจะแตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อจะบริหารจัดการคุกกี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลควรเข้าไปตรวจสอบการตั้งค่าบนบราวเซอร์ของท่าน

ทั้งนี้โปรดเข้าไปยังลิงก์ด้านล่างนี้สำหรับรายละเอียดที่จะปิดหรือลบคุกกี้สำหรับบราวเซอร์ทั่วๆ ไป ดังนี้

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่นๆ

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของกลุ่มบริษัทและการใช้งานเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทเท่านั้น หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้กดลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น (แม้จะผ่านช่องทางในเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทก็ตาม) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้นๆ แยกต่างหากจากของกลุ่มบริษัท

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มบริษัทอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงขอแนะนำให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากกลุ่มบริษัท

การติดต่อเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

หากคุณมีข้อสงสัย ความคิดเห็น หรือคำแนะนำใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดส่งข้อสงสัย ความคิดเห็น หรือคำแนะนำมายังอีเมล dpo@silkspan.com— ทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อ 01/05/2563


กำลังโหลด