นโยบายการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย (WI-FI)

บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซิลค์สแปน อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์เรจ จำกัด

กฎระเบียบและข้อบังคับ

 1. ผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สายขององค์กร จะต้องทำการลงทะเบียนกับผู้ดูแลระบบ และต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
 2. ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข กฏระเบียบ และมารยาท ในการใช้งานอย่างเคร่งครัด
 3. ห้ามผู้ใช้ทำการการกระทำอันมีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท หรือบุคคลอื่น
 4. ห้ามผู้ใช้ทำการกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
 5. ห้ามผู้ใช้เข้าไปทำการเปิดร้านขายสินค้าใดๆ หรือเล่นการพนัน Online
 6. ห้ามผู้ใช้เผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จ ละเมิดสิทธิ หรือเข้าข่ายหมิ่นประมาทผู้อื่น
 7. ห้ามผู้ใช้ทำการใช้บริการในลักษณะที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 8. ห้ามผู้ใช้ทำการกระทำอันมีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือบุคคลอื่น
 9. ห้ามผู้ใช้ทำการกระทำเพื่อให้ทราบข้อมูลข่าวสารของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ที่มีสิทธิในข้อมูลดังกล่าว และห้ามนำสิทธิการใช้งานของตนเองไปให้ผู้อื่นใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต
 10. ห้ามผู้ใช้ทำการรับหรือส่งข้อมูลซึ่งก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท เช่น การรับหรือส่งข้อมูลที่มีลักษณะเป็นจดหมายลูกโซ่ หรือการรับหรือการส่งข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลภายนอกอันมีลักษณะเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย หรือสิทธิของบุคคลอื่นไปยังพนักงานหรือบุคคลอื่น เป็นต้น
 11. ห้ามผู้ใช้ทำการขัดขวางการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท หรือพนักงาน หรือทำให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทไม่สามารถใช้งานได้ตามปรกติ
 12. เมื่อเข้าสู่ระบบ แสดงว่าผู้ใช้ยินยอมให้ SILKSPAN เก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์อันเกิดจากการใช้งานของผู้ใช้งานไว้ เพื่อให้สามารถตรวจสอบโดยผู้ดูแลระบบเมื่อจำเป็น หรือโดยพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อมีการร้องขอ
 13. เมื่อเข้าสู่ระบบ แสดงว่าผู้ใช้ยินยอมให้ระบบเครือข่ายของ SILKSPAN ไม่เป็นอันตรายสำหรับความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือการใช้งานที่ไม่เหมาะสม

        นโยบายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุการใช้งานบางประเภทที่ไม่เหมาะสม แต่นโยบายนี้ไม่จำเป็นต้องระบุการใช้งานที่ไม่เหมาะสมที่เป็นไปได้ทั้งหมด เมื่อใช้แนวทางที่ให้ไว้ข้างต้น ผู้ดูแลระบบอาจตัดสินใจได้ทุกเมื่อว่าการใช้งานบางอย่างไม่เหมาะสม

“เช็คเบี้ยประกันรถฟรี 24 ชม.”

กำลังโหลด