ขอบคุณค่ะ

เจ้าหน้าที่จากเมืองไทยประกันชีวิต จะติดต่อกลับภายใน 2-3 วันทำการ
เพื่อคำนวณเบี้ยและแจ้งรายละเอียดแผนประกันค่ะ

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)
แผน 1
D Health N
แผน 2
D Health Plus
แผน 3
D Health Plus
กรณีเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล(IPD) ต่อการเข้ารักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลประจำวัน
(สูงสุด 180 วันต่อครั้ง)
ห้องเดี่ยวมาตรฐาน
ค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน (สูงสุด 180 วันต่อครั้ง)
จ่ายตามจริง
ค่าห้อง ICU (สูงสุด 60 วันต่อครั้ง)
จ่ายตามจริง
ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ
จ่ายตามจริง
ค่ายา สำหรับกลับบ้าน (สูงสุด 7 วันต่อครั้ง)
20,000
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)
แผน 1
D Health N
แผน 2
D Health Plus
แผน 3
D Health Plus
กรณีไม่ต้องเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ต่อการเข้ารักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนและหลังเป็นผู้ป่วยใน
ไม่คุ้มครอง
จ่ายตามจริง
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสำหรับการรักษาต่อเนื่อง
หลังจากการเป็นผู้ป่วยใน ภายใน 30 วัน
ไม่คุ้มครอง
จ่ายตามจริง
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ (ภายใน 24 ชั่วโมง)
ไม่คุ้มครอง
จ่ายตามจริง
ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังจากเป็นผู้ป่วยใน
ไม่คุ้มครอง
จ่ายตามจริง
ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน
จ่ายตามจริง
(แต่ไม่เกินค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน)
จ่ายตามจริง
ค่าผ่าตัดเล็ก
ไม่คุ้มครอง
จ่ายตามจริง
ความรับผิดส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง
ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
ไม่มี
ไม่มี
30,000
ผลประโยชน์สูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
หลังจากหักความรับผิดส่วนแรกแล้ว
500,000
5,000,000
5,000,000
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3
สัญญาเพิ่มเติม การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล(PA Rider)
เสียชีวิต ทุพพลภาพถาวร สูญเสียอวัยวะ และอื่นๆ* จาก
1.1. อุบัติเหตุที่ไม่ได้เกิดจากการขับขี่หรือซ้อนท้ายจักรยานยนต์ สูงสุดไม่เกิน
100,000
1.2. ถูกฆาตกรรม หรือ ลอบทำร้าย สูงสุดไม่เกิน
100,000
1.3. อุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่หรือ ซ้อนท้ายจักรยานยนต์
สูงสุดไม่เกิน
50,000
1.4. อุบัติเหตุสาธารณะ สูงสุดไม่เกิน
200,000
เงินค่ารักษาพยาบาลต่อการเกิดอุบัติเหตุครั้งใดครั้งหนึ่ง
สูงสุด ต่อครั้ง
15,000
แบบประกันภัย คุ้มครองตลอดชีพ 99/99
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต
50,000

*ผลประโยชน์การสูญเสียอวัยวะ ซึ่งได้แก่ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง เป็นไปตามอัตราส่วนที่ระบุในกรมธรรม์
- บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์สัญญาเพิ่มเติม การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล(PA Rider) ข้อ 1.1-1.4 สูงสุดเพียงกรณีเดียวเท่านั้น
- โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

รับประกันภัยโดย