winners

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล

เงื่อนไข

  1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ซิลค์สแปน หลังจากประกาศรางวัลแล้วภายใน 7 วันเพื่อยืนยันการรับรางวัล
  2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลและช่วงเวลาติดต่อกลับ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. หากพบว่ามีการทุจริตไม่ว่ารูปแบบใด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้โชคดีจะถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล โดยการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของซิลค์สแปน และบริษัทพันธมิตรติดต่อหรือใช้ข้อมูล เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด
  5. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำลังโหลด