เช็คเบี้ย และความคุ้มครองประกันสุขภาพ Health เหมา สบายใจ สบายตังค์

ค่ารักษาพยาบาลที่แพงขึ้นทุกปี กำหนดไม่ได้…แต่เราเลือกรับมือได้
ไทยประกันชีวิต Health เหมา สบายใจ สบายตังค์ เบี้ยฯ เริ่มต้น 824 บาทต่อเดือน(1)

ระบุข้อมูล > กดเช็คเบี้ยประกัน > รู้ราคาทันที

ให้บริการมาแล้วกว่า 4 ล้านราย ครอบคลุม 77 จังหวัด

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต
ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ทำประกันสุขภาพ Health เหมา สบายใจ สบายตังค์ ดีอย่างไร ?

ความคุ้มครองสุขภาพ แบบเหมาจ่าย
สูงสุดถึง 5 ล้านบาท (2)
ต่อรอบปีกรมธรรม์

หมดกังวลกับทุกค่าใช้จ่ายทั้งกรณีเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ
ด้วยวงเงินค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย

สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
แค่ตอบคำถามสุขภาพ 2 ข้อ(3)

เคลมสะดวก ไม่ต้องสำรองจ่าย(4)

ประหยัดค่าเบี้ยฯ สำหรับคนที่มีสวัสดิการสุขภาพแล้ว ที่สามารถเลือกความรับผิดส่วนแรก(Deductible) ได้ด้วยตัวคุณเอง(5)

เบี้ยประกันภัยลดหย่อนภาษีได้(6)

(1)กรณีผู้เอาประกันภัย เพศชายและหญิง อายุ 18 ปี เลือกซื้อความคุ้มครอง แผน 3
(2)สำหรับความคุ้มครอง แผน 4 และ 5
(3)เพื่อประกอบการพิจารณาการรับประกัน
(4)ไม่ต้องสำรองจ่ายสำหรับโรงพยาบาลตามคู่สัญญา
(5)ความรับผิดส่วนแรก (Deductible) แผน 3 และ 4 30,000 บาท และแผน 5 50,000 บาท
(6)ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร

1 ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองยามเจ็บป่วย

2 พนักงานบริษัทที่มีสวัสดิการสุขภาพอยู่แล้ว

3 ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ไม่มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล

Table Header
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

แผนความคุ้มครอง Health เหมา สบายใจ สบายตังค์
(หน่วย : บาท)

แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
แผน 5
1) ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ คุ้มธนกิจ 99/99 (Nn)
1.1 กรณีครบกำหนดสัญญา*
รับจำนวนเงินเอาประกันภัย
50,000
1.2 กรณีเสียชีวิต**
รับจำนวนเงินเอาประกันภัย
50,000
2) ผลประโยชน์ความคุ้มครอง สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ แบบ เฮลท์ ฟิต ดีดี
ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
5 แสน
1 ล้าน
1 ล้าน
5 ล้าน
5 ล้าน
ความรับผิดส่วนแรก ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็น
ผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
ไม่มี
ไม่มี
30,000
30,000
50,000
อาณาเขตความคุ้มครอง
ประเทศไทยเท่านั้น
ผลประโยชน์กรณีเป็นผู้ป่วยใน (ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
1) ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล
1,500 บาท /วัน
2,000 บาท /วัน
2,000 บาท /วัน
3,000 บาท /วัน
3,000 บาท /วัน
- ค่าห้องพัก ไอ ซี ยู ต่อวัน
จ่ายตามจริง (ข้อ 1 รวมกันสูงสุด 365 วัน)
2) ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย
หรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ฯลฯ
จ่ายตามจริง
- ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน ต่อครั้ง
20,000 (สูงสุด 7 วัน)
3) ค่าแพทย์ตรวจรักษา
จ่ายตามจริง (สูงสุด 365 วัน)
4) ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ
จ่ายตามจริง
5) ค่าผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery)
จ่ายตามจริง
ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
6) ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ฯลฯ
จ่ายตามจริง****
7) ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง
จ่ายตามจริง
8) ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน แต่ละครั้ง ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
จ่ายตามจริง (ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี)
9) ค่าล้างไตผ่านทางเส้นเลือดกรณีไตวายเรื้อรัง ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
จ่ายตามจริง
10) ค่ารักษาโรคมะเร็งโดยรังสี/รักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
จ่ายตามจริง
11) ค่ารักษาโรคมะเร็งโดยเคมีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
จ่ายตามจริง
12) ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน
จ่ายตามจริง
13) ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก
จ่ายตามจริง
3) ผลประโยชน์ความคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาลรายวัน (1)***
3.1 ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน วันละ (สูงสุดไม่เกิน 500 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัว เป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง)
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
3.2 ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case) จะได้รับค่าชดเชยรายวัน จำนวน 1 วัน
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000

* กรณีที่เบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตที่ได้ชำระให้แก่บริษัทมาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) มีจำนวนมากกว่าเงินครบกำหนดสัญญาข้างต้น บริษัทฯจะจ่ายเงินครบกำหนดสัญญาเท่ากับจำนวนที่มากกว่าให้แก่ผู้เอาประกันภัย

** หากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย หรือเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตที่ได้ชำระให้แก่บริษัทมาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) มีจำนวนมากกว่าผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์กรณีชีวิตเท่ากับจำนวนที่มากกว่าให้แก่ผู้รับประโยชน์

*** การจ่ายผลประโยชน์ข้อ 3.1 และ 3.2 รวมกันแล้วสูงสุดไม่เกิน 500 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

**** ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้งสำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายใน 30 วัน หลังจากออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิฉัย) จ่ายตามจริง สูงสุด 2 ครั้งต่อการเข้ารักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ความรับผิดส่วนแรก (Deductible) หมายถึง ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับภาระตามข้อตกลงของสัญญาประกันภัย

ให้คุณเปรียบเทียบเบี้ยประกันทุกประเภท จาก บริษัทชั้นนำ

ประกันภัยรถยนต์

ประกันสุขภาพ

ประกันบ้าน

และอื่นๆ

บริการง่าย สะดวก
emp

เรามีพนักงานกว่า 700 คน พร้อมบริการด้วยใจ ให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ

มั่นใจได้
emp-all

SILKSPAN เปิดให้บริการมา 23 ปี มีลูกค้าใช้บริการแล้วกว่า 4 ล้านราย

มืออาชีพ
ceo

“ผมก่อตั้งบริษัทจากความรู้สึกในฐานะลูกค้าที่อยากได้บริการทางการเงิน ที่เปรียบเทียบง่ายๆ เหมือนการซื้อสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ต แต่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปด้วยตัวเอง”

3 เหตุผลทำประกันออนไลน์อย่างมั่นใจกับ SILKSPAN

silkspan23years

ประสบการณ์ในธุรกิจ
ประกัน และการเงิน
มากกว่า 23 ปี

silkspangood

มีผู้ติดตาม Fanpage กว่า
2 ล้านราย

silkspanmoney

ยอดขายประกัน
1,500 ล้าน ต่อปี

benefits-footer-icon

(นายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ 5/2543)

รีวิวความไว้วางใจจากลูกค้าของเรา

สาระน่ารู้เกี่ยวกับประกันภัย

4 ข้อดีของการต่อประกันบริษัทเดิม

ข้อแตกต่างระหว่างซ่อมอู่ ซ่อมห้าง ที่หลายคนอาจเข้าใจผิด เช่น มาตรฐานการซ่อม การเลือกอะไหล่ ซิลค์สแปนขอเคลียร์ปัญหาคาใจเรื่องนี้ เพื่อให้คุณเลือกทำประกันรถยนต์ที่เหมาะกับตัวเองค่ะ

5 ข้อห้ามใช้รถ ประกันไม่รับเคลม

ประกันรถยนต์ไม่ได้คุ้มครองการใช้รถในทุกกรณี หากใช้รถผิดเงื่อนไขประกันไม่รับเคลม คลิปนี้มีคำตอบมาบอกกันค่ะ

4 ขั้นตอนง่ายๆ ช่วยประหยัดเบี้ยประกันรถยนต์ 5,000 บาท

เทคนิคประหยัดเบี้ยประกันรถยนต์ที่คุณอาจยังไม่รู้ ลดเบี้ยสูงสุดได้ 5,000 บาท ช่วยให้คุณซื้อประกันที่ชอบ เลือกที่ใช่ ในราคาที่คุณกำหนดได้

รับประกันโดย

ข้อมูลเพิ่มเติม

แบบประกัน Health เหมา สบายใจ สบายตังค์

1. อายุรับประกัน : 18 - 70 ปี กรณีซื้อสัญญาเพิ่มเติม ค่ารักษาพยาบาลรายวัน (1) อายุรับประกัน 18 - 60 ปี

2. ระยะเวลาเอาประกันภัย

 • สัญญาหลัก คุ้มธนกิจ 99/99 (Nn) ระยะเวลาเอาประกันภัย ถึงอายุ 99 ปี
 • สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ แบบ เฮลท์ ฟิต ดีดี ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ต่อสัญญาได้ตามระยะเวลาเอาประกันภัยของสัญญาหลัก หรือถึงอายุ 99 ปี
 • สัญญาเพิ่มเติม ค่ารักษาพยาบาลรายวัน (1) ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ต่อสัญญาได้จนถึงอายุ 69 ปี คุ้มครองถึงอายุ 70 ปี

3. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

 • สัญญาหลัก คุ้มธนกิจ 99/99 (Nn) ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ถึงอายุ 99 ปี
 • สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ แบบ เฮลท์ ฟิต ดีดี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี ต่อสัญญาได้ตามระยะเวลาเอาประกันภัยของสัญญาหลัก หรือถึงอายุ 98 ปี คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี
 • สัญญาเพิ่มเติม ค่ารักษาพยาบาลรายวัน (1) ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี ต่อสัญญาได้ถึงอายุ 69 ปี

4. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน ซึ่งเป็นไปตามสัญญาประกันชีวิต

หมายเหตุ

 • "แบบประกัน Health เหมา สบายใจ สบายตังค์" เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์จะระบุชื่อแบบประกัน ดังนี้
  • (1) คุ้มธนกิจ 99/99 (Nn)
  • (2) สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ แบบ เฮลท์ ฟิต ดีดี
  • (3) สัญญาเพิ่มเติม ค่ารักษาพยาบาลรายวัน (1)
 • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
 • ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
 • ข้อมูลนี้เป็นเพียงการสรุปเงื่อนไขและความคุ้มครองโดยสังเขป บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขความคุ้มครองโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันของ บริษัทฯ ทั้งนี้ เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนการตัดสินใจทำประกันภัย
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฏหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172)
 • เบี้ยประกันภัยในส่วนของการประกันสุขภาพ* สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 25,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 383)

*เบี้ยประกันภัยในส่วนของการประกันสุขภาพ หมายถึง เบี้ยประกันภัยเฉพาะส่วนของผลประโยชน์คุ้มครองการประกันสุขภาพดังต่อไปนี้ 1.การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ การชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะ เนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ 2.การประกันภัยอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะ และการแตกหักของกระดูก 3.การประกันภัยโรคร้ายแรง และ 4.การประกันภัยการดูแลระยะยาว

ข้อมูลเพิ่มเติมแบบประกัน

 • ความรับผิดส่วนแรก (Deductible): หมายถึง ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับภาระตามข้อตกลงของสัญญาประกันภัย
 • ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลรายวัน กรณี Day Case: หากผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บหรือเจ็บปวย ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจรักษาโดยการผ่าตัด หรือหัตถการตามความจำเป็นทางการแพทย์ในฐานะผู้ป่วยใน แต่เนื่องจากวิวัฒนาการทางการแพทย์ทำให้การตรวจรักษานั้น ผู้เอาประกันภัยไม่จำเป็นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยรายวันให้แก่ผู้เอาประกันกัยจำนวน 1 วัน สำหรับการตรวจรักษาที่เกิดขึ้นโดยการผ่าตัดหรือหัตถการดังต่อไปนี้:
  • การสลายนิ่ว (ESWL : Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy)
  • การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี (Coronary Angiogram/ Cardiac Catheterization)
  • การผ่าตัดต้อกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens)
  • การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง (Laparoscopic) ทุกชนิด
  • การตรวจโดยการส่องกล้อง (Endoscope) ทุกชนิด
  • การผ่าตัด หรือเจาะไซนัส (Sinus Operations)
  • การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม (Excision Breast Mass)
  • การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก (Bone Biopsy)
  • การตัด (Amputation) นิ้วมือหรือนิ้วเท้า
  • การเจาะตับ (Liver Puncture/ Liver Aspiration)
  • การเจาะไขกระดูก (Bone Marrow Aspiration)
  • การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง (Lumbar Puncture)
  • การเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด (Thoracentesis/ Pleuracentesis/ Thoracic Aspiration/ Thoracic Paracentesis)
  • การเจาะช่องเยื่อบุช่องท้อง (Abdominal Paracentesis/Abdominal Tapping)
  • การขูดมดลูก (Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage)
  • การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก (Colposcope, Loop Diathermy)
  • การรักษา Bartholin's Cyst (Marsupialization of Bartholin's Cyst)
  • การรักษาโรคด้วยรังสีแกมม่า (Gamma Knife)
“เช็คเบี้ยประกันรถฟรี 24 ชม.”

กำลังโหลด