ประกัน “สุขภาพ สุขสันต์”

คุ้มครองมะเร็ง และโรคร้ายอื่นๆ รวม 50 โรค รับผลประโยชน์ สูงสุดถึง 3 ล้านบาท

กรุณากรอกข้อมูลผู้สนใจทำประกัน

เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำเสนอรายละเอียดเพิ่มเติม และคำนวณเบี้ยประกัน

คุ้มครองสูงสุดถึง 3 ล้านบาท

คุ้มครองการเจ็บป่วยโรคมะเร็ง และโรคร้ายแรงอื่น ๆ
รวม 50 โรค สูงสุดถึง 3 ล้านบาท และคุ้มครองชีวิต 50,000 บาท

รับเงินก้อนใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล

และเงินสำรองการดำเนินชีวิต
ทันทีที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรง*

เบี้ยประกันคงที่ตลอดอายุสัญญา

ไม่ปรับเพิ่มเมื่ออายุมากขึ้น

*คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหลังจาก 90 วัน นับจากวันเริ่มสัญญา และไม่ใช่โรคที่เป็นมาก่อนทำประกัน

ตัวอย่างเบี้ยประกันและความคุ้มครอง แผนประกัน “สุขภาพ สุขสันต์”
คุ้มครอง 15 ปี จ่ายเบี้ย 10 ปี

 • ทุนประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
  บาท
  เบี้ยประกันรายเดือน
  อายุ
  20
  25
  30
  35
  40
  45
  50
  เพศหญิง
  เพศชาย
 • ทุนประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
  บาท
  เบี้ยประกันรายเดือน
  อายุ
  20
  25
  30
  35
  40
  45
  50
  เพศหญิง
  เพศชาย
 • ทุนประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
  บาท
  เบี้ยประกันรายเดือน
  อายุ
  20
  25
  30
  35
  40
  45
  50
  เพศหญิง
  เพศชาย
 • ทุนประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
  บาท
  เบี้ยประกันรายเดือน
  อายุ
  20
  25
  30
  35
  40
  45
  50
  เพศหญิง
  เพศชาย

5 เหตุผลที่คุณควรทำประกันโรคร้ายแรง

1. ความเสี่ยงเป็นโรคสูง

คนไทยมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็ง 40% ซึ่งยังไม่รวมความเสี่ยงโรคอื่นๆ

2. ประกันอื่นคุ้มครองไม่พอ

เนื่องจากโรคร้ายแรงมีค่ารักษาพยาบาลสูง และต้องใช้เวลาในการรักษานาน

3. ปัญหาสุขภาพเรื้อรัง

80% ของคนที่รักษาโรคร้ายหาย ไม่สามารถกลับมาทำงานหรือใช้ชีวิตปกติได้

4. เบี้ยไม่ปรับเพิ่มตามอายุ

จ่ายเบี้ยเท่าเดิมทุกปี คุ้มครองเต็มที่ตลอดสัญญา

5. คุ้มครองสูง เบี้ยไม่แพง

อุ่นใจด้วยความคุ้มครองสูงถึงหลักล้าน แต่จ่ายเบี้ยเดือนละแค่หลักร้อย

รับความคุ้มครองยาวนานถึง 15 ปี

ไม่ต้องกังวลเมื่อตรวจเจอโรคร้ายแรง ค่ารักษาพยาบาลจะไม่กระทบกับเงินออมของคุณ พร้อมคุ้มครองชีวิตด้วย

ชำระเบี้ยคงที่ตลอดสัญญา 10 ปี

 • อายุที่รับประกัน 20 – 55 ปี สำหรับความคุ้มครอง 15 ปี
 • ความคุ้มครองโรคร้ายแรงมีให้เลือก 4 แผน ได้แก่ 3,000,000 บาท / 2,000,000 บาท / 1,000,000 บาท และ 500,000 บาท
 • รับความคุ้มครองชีวิต 50,000 บาท ทุกแผน
 • ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปีหรือรายเดือน

ลดหย่อนภาษีได้

 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
 • เบี้ยประกันสุขภาพสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี ทั้งนี้เมื่อรวมเบี้ยประกันตามที่จ่ายจริงทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

สมัครง่ายรวดเร็ว

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงตอบคำถามสุขภาพ 4 ข้อ ก็สามารถสมัครรับความคุ้มครองได้

3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการสมัคร

กรอกข้อมูล
1. กรอกข้อมูล
ติดต่อกลับ
2. เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อลงทะเบียนทางโทรศัพท์
รับความคุ้มครอง
3. ได้รับความคุ้มครอง

แผนประกัน “สุขภาพ สุขสันต์” คุ้มครองมากมายหลายกลุ่มโรค

กลุ่มที่ 1

โรคที่เกี่ยวกับมะเร็ง และเนื้องอกในร่างกาย

กลุ่มที่ 2

โรคที่เกี่ยวกับหัวใจ หลอดเลือด
และอวัยวะในช่องอก

กลุ่มที่ 3

โรคที่เกี่ยวกับเนื้อสมอง เส้นเลือดสมอง
และการทำงานของระบบประสาท

กลุ่มที่ 4

โรคที่เกี่ยวกับไต

กลุ่มที่ 5

โรคที่เกี่ยวกับตับ
และอวัยวะในระบบทางเดินอาหาร

กลุ่มที่ 6

โรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติ
ในการทำงานของอวัยวะอื่น ๆ

กลุ่มที่ 7

โรคที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ
และภาวะทุพพลภาพอย่างรุนแรง

กลุ่มที่ 8

โรคที่เกี่ยวกับการติดเชื้อ
อย่างรุนแรงในอวัยวะต่าง ๆ

เงื่อนไขในการรับความคุ้มครอง และข้อยกเว้น

 • ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อแผน “สุขภาพ สุขสันต์” ได้มากกว่า 1 กรมธรรม์ ทั้งนี้จำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้าย 50 โรคของทุกกรมธรรม์รวมกัน จะต้องไม่เกิน 3,000,000 บาท
 • โปรดทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้น ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัย ทั้งนี้ เงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้นอย่างสมบูรณ์จะระบุในกรมธรรม์
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืน/ไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน/ไถ่ถอน
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถตรวจสอบวิธีการ/ช่องทางการชำระเบี้ยประกันภัยปีต่อไปได้จากใบแจ้งกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย
 • ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ชำระเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่ากรมธรรม์ขาดอายุนับแต่วันถึงกำหนดชำระเบี้ย เว้นแต่มีการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์
 • จำนวนเบี้ยประกันภัยที่แสดงนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับข้อมูลของผู้ขอเอาประกันภัยและการพิจารณารับประกันของบริษัท
 • การเสนอขายครั้งนี้เป็นแบบไม่ตรวจสุขภาพ แต่จะมีการขอให้แถลงเกี่ยวกับสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย เนื่องจากการแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา
 • เบี้ยประกันสุขภาพของตนเองที่จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้ว ลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 365 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร กับประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172

 • กรมธรรม์ประกันชีวิตจะเริ่มคุ้มครองต่อเมื่อบริษัทได้รับชำระเบี้ยประกันภัย และได้พิจารณาอนุมัติรับประกันชีวิตแล้วเท่านั้น
 • หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์นี้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งคืนกรมธรรม์มายังบริษัทภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันได้รับกรมธรรม์จากบริษัท (free look period) และบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนโดยไม่หักค่าใช้จ่าย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์ฉบับนี้ ทั้งนี้ หากผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์หลังจากระยะเวลาดังกล่าว สามารถใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์และได้รับมูลค่าเวนคืน (ถ้ามี) ตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์

 • การที่ผู้เอาประกันภัยปกปิดข้อความจริง ตลอดจนการแถลงข้อความที่เป็นเท็จในใบคำขอเอาประกันภัย บริษัทมีสิทธิโต้แย้ง หรือปฏิเสธการจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือบอกล้างสัญญาได้ เนื่องจากสัญญาประกันภัยตกเป็นโมฆียะ บริษัทสามารถบอกล้างสัญญาได้ภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะบอกล้างสัญญาภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่บริษัททราบข้อมูลอันจะบอกล้างได้
 • กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทพิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัย อายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกเหนืออัตราตามทางค้าปกติของบริษัท บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยโดยการบอกล้างสัญญาได้ เนื่องจากสัญญาประกันภัยตกเป็นโมฆียะ
 • กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายโดยเจตนาภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม บริษัทจะไม่จ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้ผู้รับประโยชน์ แต่จะคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระมาแล้วทั้งหมดเท่านั้น

รับประกันโดย:

“เช็คเบี้ยประกันรถฟรี 24 ชม.”

กำลังโหลด