ขอบคุณค่ะ

เจ้าหน้าที่จาก บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ติดต่อกลับภายใน 2-3 วันทำการ
เพื่อขอข้อมูลเพิ่มในการสมัคร รวมถึงการเตรียมเอกสารค่ะ

ความคุ้มครอง Package 1 Package 2 Package 3 Package 4 Package 5 Package 6 Package 7
สิ่งปลูกสร้าง (Building) ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, ภัยระเบิด, ภัยจากยวดยาน และภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยจากลมพายุ, น้ำท่วม, แผ่นดินไหว และลูกเห็บ ทุกภัยรวมกันไม่เกิน 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 5,000,000 5,500,000
เฟอร์นิเจอร์ (Furniture) 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
ทุนประกันรวม (Sum Insure) 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 5,000,000 5,500,000 6,000,000
ภัยน้ำท่วม (Flood) 100,000
ค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว(ต่อวัน / ต่อปี)(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 2,000 / 100,000
ความรับผิดส่วนบุคคล (Personal liability) 1,000,000
ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า 200,000
เครื่องประดับ / อัญมณี (ความรับผิดชอบส่วนแรก 2,000 บาท/เหตุการณ์) (Jewelry gems) 20,000 / 200,000
ภูมิสถาปัตย์ (Landscape) 100,000
ความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินภายในอาคารอันเกิดจากการชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ และการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะทางเข้าหรือ ทางออกจากตัวอาคาร
ความเสียหายต่อสถานที่เอาประกันภัยอันเนื่องมาจากการลักทรัพย์ที่ปรากฎรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ (ต่อเหตุการณ์) 40,000
การลักทรัพย์ที่ปรากฎร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ (วงเงินต่อครั้ง) 100,000
เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีและอากร) Package 1 Package 2 Package 3 Package 4 Package 5 Package 6 Package 7
ระยะเวลาเอาประกันภัย - 1 ปี จ่ายรายเดือน 537 627 717 806 896 985 1,074
ระยะเวลาเอาประกันภัย - 1 ปี 6,446 7,520 8,594 9,669 10,743 11,817 12,891
“เช็คเบี้ยประกันรถฟรี 24 ชม.”

กำลังโหลด