SILKSPAN

ขั้นตอน และเอกสารที่ใช้ต่อใบขับขี่ ปี 2563 มีอะไรบ้าง

เอกสารต่อใบขับขี่ 2563

ปัจจุบันไม่มีการขอรับใบอนุญาตขับขี่แบบตลอดชีพแล้ว ผู้ที่ถือใบขับขี่ประเภทชั่วคราว (2 ปี) หรือประเภท 5 ปี จึงต้องทำการต่อใบขับขี่ก่อนหมดอายุอยู่เสมอ

การต่ออายุใบขับขี่ชนิด 2 ปี เป็น 5 ปี

เอกสารที่ต้องใช้

1. ใบขับขี่ชั่วคราวอายุไม่ต่ำกว่า 1 ปี

2. บัตรประชาชนฉบับจริง

3. ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน


ขั้นตอนการดำเนินการ

1. ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ

2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

 • ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
 • ทดสอบสายตาทางลึก
 • ทดสอบสายตาทางกว้าง
 • ทดสอบปฎิกิริยาเท้า ในการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ

3. ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่

4. ชำระเงิน 505 บาท (ค่าธรรมเนียม​ / ค่าใบขับขี่)


กรณีต่อใบขับขี่ล่วงหน้า

เจ้าของรถยนต์สามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 60 วัน หรือ 2 เดือน


กรณีขาดต่อ

 • กรณีสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียนใหม่
 • กรณีสิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนอบรม / ทดสอบข้อเขียน / ทดสอบขับรถ

การต่ออายุใบขับขี่ชนิด 5 ปี เป็น 5 ปี

เอกสารที่ต้องใช้

1. ใบขับขี่เดิม หรือใบแทน

2. บัตรประชาชนฉบับจริง


ขั้นตอนการดำเนินการ

1. ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ

2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

 • ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
 • ทดสอบสายตาทางลึก
 • ทดสอบสายตาทางกว้าง
 • ทดสอบปฎิกิริยาเท้า ในการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ

3. อบรม 1 ชั่วโมง

4. ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่

5. ชำระเงิน 505 บาท (ค่าธรรมเนียม​ / ค่าใบขับขี่)


กรณีต่อใบขับขี่ล่วงหน้า

เจ้าของรถยนต์สามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน หรือ 3 เดือน


กรณีขาดต่อ

 • กรณีสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียนใหม่
 • กรณีสิ้นอายุเกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติขับรถใหม่ รวมถึงใช้เอกสารต่อใบขับขี่อย่างใบรับรองพทย์ที่ขอไว้ไม่เกิน 1 เดือน

ขอบคุณข้อมูลจาก : sanook.com


กำลังโหลด