SILKSPAN

ขนส่งฯ เยียวยา ผู้ที่ใบขับขี่หมดอายุ ช่วงโควิด-19

ขนส่งฯ เยียวยา ผู้ที่ใบขับขี่หมดอายุ ช่วงโควิด-19

กรมการขนส่งทางบก มีมาตรการเยียวยาให้กับผู้ที่ใบขับขี่หมดอายุ ในช่วงที่หน่วยงานงดให้บริการ เนื่องจากมีการระบาดของโรคโควิด-19 ระบาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. สำหรับผู้ที่ใบขับขี่ “หมดอายุเกิน 1 ปี” - ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. - 30 ก.ย. 2563

ยกเว้น การทดสอบข้อเขียน แต่ยังต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย และอบรมภาคทฤษฎี ซึ่งเป็นการเยียวยาจากเดิม ที่ต้องเข้ารับเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย อบรมภาคทฤษฎี และทดสอบข้อเขียน


2. สำหรับผู้ที่ใบขับขี่ “หมดอายุเกิน 3 ปี” - ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. - 30 ก.ย. 2563

ยกเว้น การทดสอบขับรถ แต่ยังต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย อบรมภาคทฤษฎี และทดสอบข้อเขียน ซึ่งเป็นการเยียวยาจากเดิม ที่ต้องเข้ารับเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย อบรมภาคทฤษฎี ทดสอบข้อเขียน และทดสอบขับรถ


3. สำหรับผู้ที่ใบขับขี่ “หมดอายุเกิน 3 ปี” - ในระหว่างวันที่ 31 มี.ค. - 30 ก.ย. 2563

ยกเว้น การทดสอบขับรถ แต่ยังต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย และอบรมภาคทฤษฎี ซึ่งเป็นการเยียวยาจากเดิม ที่ต้องเข้ารับเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย อบรมภาคทฤษฎี และทดสอบขับรถ ทั้งนี้ สำหรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภท ท. ต้องตรวจสอบประวัติอาชญากรรมด้วย


เอกสารประกอบคำขอรับ หรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถ หรือผู้ประจำรถ ประกอบด้วย

- ใบรับรองแพทย์

- หนังสือรับรองการผ่านการอบรมและทดสอบ คำขอที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

- ผลผ่านการอบรมผ่านระบบ e-Learning ที่สิ้นอายุในระหว่างที่กรมการขนส่งทางบกงดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ


ทั้งนี้ อนุโลมให้ใช้ประกอบการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถได้ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2563 และต้องจองคิวล่วงหน้า ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เท่านั้น เพื่อให้สามารถบริหารจัดการคิวและจำนวนผู้ใช้บริการในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างปลอดภัยตามมาตรการทางด้านสาธารณสุข


(วิธีจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ ด้วยแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue)

ประกันรถยนต์ชั้น 1 ผ่อนได้สบายๆ

คุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุ รถหาย, ไฟไหม้, น้ำท่วม, ผิดถูกรับผิดชอบทุกกรณี


SILKSPAN

กำลังโหลด