Form
1

เลือกประกันรถ

2

กรอกข้อมูล

3

วิธีชำระเงิน

4

คุ้มครองทันที

กรุณาเลือกวิธีกรอกข้อมูล

สมัครออนไลน์
รับส่วนลดสูงสุด 15%
เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
แบบฟอร์มย่อ
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อกรอกข้อมูล
ชื่อ-นามสกุล

เจ้าของรถ

เลขบัตรประชาชน
เบอร์สะดวกติดต่อ

รับ SMS ยืนยันความคุ้มครองทันทีหลังจากชำระเงิน

อีเมล
บ้านเลขที่
หมู่
ซอย
ถนน
จังหวัด
เขต
แขวง
รหัสไปรษณีย์
จังหวัดที่จดทะเบียน
เลขทะเบียน
เลขตัวถัง
วันที่เริ่มคุ้มครอง

ซื้อ พ.ร.บ.ด้วยหรือไม่

คำรับรองถ้อยแถลง

ข้าพเจ้าขอรับรองถ้อยแถลงต่าง ๆ ข้างต้นเป็นความจริงและยอมรับว่าถ้อยแถลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทฯ และเข้าใจดีว่าข้าพเจ้าจะได้รับความคุ้มครองภายใต้แผนประกันภัยก็ต่อเมื่อใบคำขอเอาประกันภัยฉบับนี้ได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยบริษัทฯ แล้วเท่านั้น


โปรดตอบคำถามตามความเป็นจริงทุกข้อ การแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัยได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865

เงื่อนไข
  • คำสั่งซื้อจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติหากไม่สามารถตรวจสภาพได้ หลังวันคุ้มครอง 7 วัน
  • กรณียกเลิกหลังคุ้มครองไปแล้วหรือกรมธรรม์ออกแล้วทางบริษัทจะคิดเงินตามระยะเวลาที่คุ้มครองไปแล้ว บวกค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าดำเนินการของบริษัทขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป (ยกเว้น พ.ร.บ. ไม่สามารถยกเลิกได้)

อ่านเพิมเติม

กำลังโหลด