ประกันรถยนต์ชั้น2+ เริ่มต้มเพียงแค่ 609 บาท

มีผลทันที “ใบสั่งทางไปรษณีย์” พ้น 15 วัน ถือว่าได้รับแล้ว


มีผลทันที “ใบสั่งทางไปรษณีย์” พ้น 15 วัน ถือว่าได้รับแล้ว

        ราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ 13 กรกฎาคม 2565  มีประกาศเรื่องการออก “ใบสั่งทางไปรษณีย์” หากพ้น 15 วันแล้ว ถือว่าเจ้าของรถ หรือผู้ครอบครองรถได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

โดยปกติแล้ว จะได้รับใบสั่งทางใดได้บ้าง

1.การเขียนใบสั่งเล่ม

2.ใบสั่งจากภาพกล้องวงจรปิดส่งไปทางไปรษณีย์

3.ใบสั่งจากเครื่อง E-TICKET

 

ประกันรถยนต์ชั้น 1 เบี้ยเริ่มต้นที่ 750 บาท

 

รายละเอียดของข้อกฎหมายนี้ที่ควรรู้

        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 140 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการส่งใบสั่งทางไปรษณีย์ พ.ศ. 2565”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 การส่งใบสั่งตามมาตรา 140 วรรคสอง กรณีเจ้าพนักงานจราจรที่ออกใบสั่งไม่พบตัวผู้ขับขี่และไม่สามารถติด ผูก หรือแสดงใบสั่งไว้ที่รถได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด และตามมาตรา 140 วรรคสาม กรณีไม่อาจทราบตัวผู้ขับขี่ ให้ส่งใบสั่งพร้อมพยานหลักฐานโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ไปยังภูมิลำเนาของเจ้าของรถ หรือผู้ครอบครองรถ ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่เจ้าพนักงานจราจรพบการกระทำความผิด และให้ถือว่าเจ้าของรถ หรือผู้ครอบครองรถได้รับใบสั่งนั้น เมื่อพ้นกำหนด 15 วัน นับแต่วันส่ง

 

ราชกิจจานุเบกษา 12 กรกฎาคม 2565

 

จึงสามารถสรุปสั้นๆ ได้ว่า

1.กรณีเจ้าพนักงานจราจรที่ออกใบสั่งไม่พบตัวผู้ขับขี่และไม่สามารถออกใบสั่งได้ จะทำการส่งใบสั่งไปทางไปรษณีย์ ไปตามที่อยู่ของเจ้าของรถ ภายใน 30 วันที่พบการกระทำความผิด

2.และจะถือว่าเจ้าของรถ ได้รับ “ใบสั่งทางไปรษณีย์” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อพ้นกำหนด 15 วัน นับจากวันที่ทำการส่งไปรษณีย์

 

ข้อมูลจาก : ราชกิจจานุเบกษา

 


เขียนโดย : CarWheelEyes
เผยแพร่วันที่ : 28/09/2022
โปรโมชั่นแนะนำ
Staff Call Center
“เช็คเบี้ยกับเราซิคะ”