ประกันชั้น 1

มีผลทันที “ใบสั่งทางไปรษณีย์” พ้น 15 วัน ถือว่าได้รับแล้ว


มีผลทันที “ใบสั่งทางไปรษณีย์” พ้น 15 วัน ถือว่าได้รับแล้ว

        ราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ 13 กรกฎาคม 2565  มีประกาศเรื่องการออก “ใบสั่งทางไปรษณีย์” หากพ้น 15 วันแล้ว ถือว่าเจ้าของรถ หรือผู้ครอบครองรถได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

โดยปกติแล้ว จะได้รับใบสั่งทางใดได้บ้าง

1.การเขียนใบสั่งเล่ม

2.ใบสั่งจากภาพกล้องวงจรปิดส่งไปทางไปรษณีย์

3.ใบสั่งจากเครื่อง E-TICKET

 

ท้าพิสูจน์ คุณกำลังจ่ายเบี้ยประกันรถแพง

 

รายละเอียดของข้อกฎหมายนี้ที่ควรรู้

        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 140 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการส่งใบสั่งทางไปรษณีย์ พ.ศ. 2565”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 การส่งใบสั่งตามมาตรา 140 วรรคสอง กรณีเจ้าพนักงานจราจรที่ออกใบสั่งไม่พบตัวผู้ขับขี่และไม่สามารถติด ผูก หรือแสดงใบสั่งไว้ที่รถได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด และตามมาตรา 140 วรรคสาม กรณีไม่อาจทราบตัวผู้ขับขี่ ให้ส่งใบสั่งพร้อมพยานหลักฐานโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ไปยังภูมิลำเนาของเจ้าของรถ หรือผู้ครอบครองรถ ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่เจ้าพนักงานจราจรพบการกระทำความผิด และให้ถือว่าเจ้าของรถ หรือผู้ครอบครองรถได้รับใบสั่งนั้น เมื่อพ้นกำหนด 15 วัน นับแต่วันส่ง

 

ราชกิจจานุเบกษา 12 กรกฎาคม 2565

 

จึงสามารถสรุปสั้นๆ ได้ว่า

1.กรณีเจ้าพนักงานจราจรที่ออกใบสั่งไม่พบตัวผู้ขับขี่และไม่สามารถออกใบสั่งได้ จะทำการส่งใบสั่งไปทางไปรษณีย์ ไปตามที่อยู่ของเจ้าของรถ ภายใน 30 วันที่พบการกระทำความผิด

2.และจะถือว่าเจ้าของรถ ได้รับ “ใบสั่งทางไปรษณีย์” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อพ้นกำหนด 15 วัน นับจากวันที่ทำการส่งไปรษณีย์

 

ข้อมูลจาก : ราชกิจจานุเบกษา

 


เขียนโดย : CarWheelEyes
เผยแพร่วันที่ : 28/09/2022
โปรโมชั่นแนะนำ

กำลังโหลด