ประกันรถยนต์ชั้น2+ เริ่มต้มเพียงแค่ 609 บาท

กรมธรรม์ คืออะไร ทำความเข้าใจกรมธรรม์ก่อนเริ่มทำประกัน


กรมธรรม์ คือ

        สำหรับผู้ที่สนใจในการทำประกัน หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า กรมธรรม์ อยู่บ่อยครั้ง กรมธรรม์คือเอกสารที่เป็นสัญญา ข้อตกลง และหลักฐานในการเรียกความคุ้มครองจากบริษัทประกัน ซึ่งกรมธรรม์มีด้วยกันหลากหลายประเภท โดยผู้ที่มีรถยนต์ และได้ทำการทำประกันภัยรถยนต์ทุกคนล้วนจะต้องรู้จักกับคำว่า กรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งเป็นเอกสารที่สามารถใช้เพื่อแสดงเป็นหลักฐานให้วัตถุที่จะเอาประกันภัย แจ้งข้อตกลง และความคุ้มครองต่างๆ ของวัตถุนั้นๆ จะได้รับเมื่อเกิดเหตุการณ์ หรือเกิดสถานการณ์บางอย่างขึ้น โดยมีการระบุวัตถุที่จะทำประกัน ผู้ทำประกัน ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุที่จะทำประกัน และรายละเอียดที่เกี่ยวกับความคุ้มครองในด้านต่างๆ ที่จะได้รับ ตลอดจนการระบุวันที่สัญญากรมธรรม์ได้ทำการเริ่มต้นขึ้น และวันเวลาที่สิ้นสุด  และระบุรายละเอียดอื่นๆ ตามที่กฎหมายได้มีการบังคับให้มีการระบุไว้ในกรมธรรม์ สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยนั้นไม่ได้มีแค่เฉพาะกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับรถยนต์เพียงอย่างเดียว แต่ในการทำประกันภัยในประเภทอื่นๆ ก็มีกรมธรรม์ด้วยเช่นกัน อาทิ กรมธรรม์ประกันชีวิต กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ กรมธรรม์ประกันสุขภาพ กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย เป็นต้น

 

กรมธรรม์ คืออะไร สำคัญอย่างไรต่อการทำประกัน

        กรมธรรม์ เปรียบเสมือนสิ่งที่ยืนยันข้อตกลง และความคุ้มครองต่างๆ ที่คุณจะได้รับจากบริษัทประกันภัย หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น บริษัทประกันภัยจะให้ความคุ้มครอง ทำการดูแล และจ่ายค่าเสียหายให้กับทางผู้เอาประกันตามเงื่อนไข และจำนวนเงินที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์ ยกตัวอย่างกรมธรรม์ประเภทต่างๆ ที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดี เช่น กรมธรรม์ประกันชีวิต กรมธรรม์ประกันภัย รวมไปถึงประกันรถยนต์ ที่ไม่ว่าจะเป็นประกันรถยนต์ชั้น 1, ประกันรถยนต์ชั้น 2+, ประกันรถยนต์ชั้น 3+ และประกันรถยนต์ชั้น 3 ก็ย่อมต้องมีกรมธรรม์เพื่อเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงความคุ้มครองที่ตัวคุณ รถยนต์ คู่กรณี เมื่อยามได้รับความเสียหายด้วยเช่นกัน

        โดยปกติคนมักจะคุ้นเคยกับกรมธรรม์ที่เป็นลักษณะกระดาษ เมื่อทำการชำระค่าเบี้ยประกัน ก็จะมีการส่งเอกสารกรมธรรม์ไปให้ตามที่อยู่ระบุเพื่อใช้เป็นหลักฐานเอกสารที่ใช้ในการเคลมเมื่อเกิดเหตุต่างๆ แต่ในปัจจุบันก็ได้มีระบบ e-Policy หรือกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ที่จะส่งมาให้ในรูปแบบเอกสารออนไลน์ผ่านทางช่องทางต่างๆ ของบริษัทประกันภัย เช่น ทางไลน์ออฟฟิเชียล หรือทางอีเมล์ ซึ่งสามารถเรียกใช้งานได้ตลอดเวลา และเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น

 

กรมธรรม์มีเงื่อนไขการทำสัญญาอย่างไร

        เงื่อนไขกรมธรรม์ คือ ข้อตกลงที่ทำเอาไว้ระหว่างผู้ทำประกัน และบริษัทประกันภัยที่รับทำประกันเป็นการระบุรายละเอียดต่างๆ ในกรมธรรม์ที่ใช้เป็นหลักฐานในการทำสัญญา และเพื่อระบุรายละเอียดหมายเหตุต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวกรมธรรม์ เช่น ทุนประกัน และเบี้ยประกันที่ต้องจ่าย ความคุ้มครอง และการได้รับเงินชดเชยจากอุบัติเหตุในกรณีใดบ้าง ความคุ้มครองเริ่มต้นขึ้นเมื่อใด มีข้อยกเว้นใดบ้างที่หากผิดสัญญาจะไม่ได้รับความคุ้มครอง และรวมไปถึงการลดเบี้ยในกรณีต่างๆ ที่ได้รับว่ามีในหัวข้อใดบ้าง

        เงื่อนไขกรมธรรม์ที่ต้องทำความเข้าใจ คือ การให้ความคุ้มครอง แม้ว่าจะเป็นประกันรถยนต์ชั้นเดียวกัน แต่ในบางบริษัทอาจให้ความคุ้มครองในบางกรณีที่แตกต่างกัน และอาจมีขั้นตอนในการรับความคุ้มครองที่แตกต่างกันด้วยเช่นกัน เช่น ถ้าหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ขับขี่จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบในทันที เพื่อทำการเคลมตามสิทธิที่ได้รับ อีกหนึ่งเงื่อนไขกรมธรรม์ที่ควรต้องรู้ไว้ คือ การยกเว้นการให้ความคุ้มครองในบางกรณี ถ้าหากฝ่าฝืน และเจอเหตุการณ์ดังกล่าวบริษัทประกันภัยก็จะไม่ได้ให้ความคุ้มครอง หรือรับผิดชอบในกรณีที่เป็นผลโดยตรง หรือโดยอ้อมจาก สงคราม การสู้รอบ สงครามกลางเมืองวัตถุอาวุธปรมาณู การแตกตัวของประจุ และการแผ่รังสีซึ่งอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ เป็นต้น และอีกเงื่อนไขกรมธรรม์ที่ควรรู้ คือ การลดเบี้ยประกันภัยประวัติดี เป็นอีกสิ่งที่จะช่วยลดค่าเบี้ยประกันลงได้ หากคุณเป็นคนที่ขับขี่ดี และทำการต่ออายุประกันกับบริษัทเดิม ก็จะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันสูงขึ้นนั่นเอง

 

ส่วนประกอบใบกรมธรรม์

 

ส่วนประกอบของเอกสารตารางกรมธรรม์ที่สำคัญ มีอะไรบ้าง

ตารางกรมธรรม์

ตารางกรมธรรม์

เลขกรมธรรม์

        เลขกรมธรรม์เป็นชุดตัวเลขที่บริษัทประกันภัยแต่ละแห่งใช้เพื่ออ้างอิงของเอกสารแต่ละฉบับ เป็นชุดตัวเลขที่ทางบริษัทประกันภัยแต่ละแห่งเป็นคนกำหนดขึ้นมาเอง ใช้เพื่ออ้างอิงในการหาข้อมูลรถยนต์ ใช้ในการเก็บข้อมูล ค้นหา และเรียกใช้งานภายในบริษัทประกัน และไว้เพื่อใช้งานติดต่อกับทางลูกค้า โดยทุกครั้งที่ซื้อประกันใหม่ จะได้เลขกรมธรรม์ที่ผูกติดกับประกันภัยนั้นๆ มาด้วยเสมอ

ข้อมูลของผู้เอาประกันภัย

        ข้อมูลของผู้เอาประกันภัย หรือคือผู้ที่ทำประกันภัยให้กับรถยนต์นั่นเอง โดยรายละเอียดในส่วนนี้จะเป็นบอกข้อมูลชื่อ นามสกุล อาชีพ และที่อยู่ของผู้เอาประกัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อ และทำการเคลม รวมไปถึงหากผู้เอาประกันมีการระบุชื่อผู้ขับขี่ก็จะมีการบันทึกชื่อ อาชีพ และวันเดือนปีเกิดซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่สามารถใช้ในการคำนวณส่วนลดที่จะได้รับในกรณีที่ระบุผู้ขับขี่ รวมไปถึงระบุในผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ และระยะเวลาประกันภัยที่ระบุวันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด พร้อมทั้งเวลา

ข้อมูลของรถยนต์ที่ทำประกันภัย

        ในส่วนของข้อมูลรถยนต์ที่ทำประกันภัย จะเป็นการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถ รหัสตัวรถ ชื่อรถยนต์ รุ่นรถยนต์ เลขทะเบียน ปีรุ่น และข้อมูลสำคัญอย่างเลขตัวถังที่สามารถใช้ระบุจำแนกรถยนต์แต่ละคันได้ รวมไปถึงข้อมูลอื่นอย่างแบบตัวถัง จำนวนที่นั่ง และขนาด

รายละเอียดความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

        เป็นส่วนที่ระบุรายละเอียดความรับผิดต่อบุคคลภายนอก โดยแบ่งเป็น ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยเฉพาะส่วน ความเสียหายต่อทรัพย์สิน และความเสียหายส่วนแรกถ้าหากได้ทำการระบุ

รายละเอียดความรับผิดตัวรถยนต์

        ระบุรายละเอียดกรณีที่รถยนต์เกิดความเสียหายต่อรถยนต์ หรือในกรณีที่รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

        ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย ระบุความคุ้มครองในกรณีต่างๆ เช่น อุบัติเหตุส่วนบุคคล ในกรณีที่เกิดการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลถาวร และทุพพลภาพถาวร รวมไปถึงค่ารักษาพยาบาล และค่าประกันตัวผู้ขับขี่ในกรณีที่ผู้ขับขี่มีความผิดเพื่อช่วยให้ประกันตัวได้ออกมาสู้คดี

 

ประกันรถยนต์ชั้น 1 เบี้ยเริ่มต้นที่ 750 บาท

 

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับกรมธรรม์

สามารถยกเลิกหรือเวนคืนกรมธรรม์ได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไร

        คำตอบ คือ “สามารถทำได้” การยกเลิกกรมธรรม์ หรือ การเวนคืนกรมธรรม์ สามารถทั้งประกันรถยนต์ที่ได้ทำการตัดสินใจเลือกซื้อเอง หรือประกันรถยนต์ที่ทางไฟแนนซ์แถมมาให้เป็นโปรโมชัน และสามารถยกเลิกได้ทั้งก่อน หรือหลังจากได้รับความคุ้มครองแล้วก็ได้ สามารถทำการยกเลิกประกันจากบริษัทเดิม เพื่อไปทำประกันกับบริษัทใหม่ รวมไปถึงการยกเลิกกรมธรรม์เพื่อจะนำรถยนต์ไปขายก็ได้เช่นกัน

        การยกเลิกกรมธรรม์สามารถทำได้ทันที โดยการแจ้งไปยังบริษัทที่รถยนต์ของคุณทำประกันอยู่ สามารถยกเลิกได้ก่อนครบปี โดยจะได้รับเบี้ยประกัน หรือเงินคืนตามอัตราส่วนการคืนเบี้ยประกันที่จะระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายของทุกกรมธรรม์ ซึ่งจะมีการคำนวณเงินจากวันที่ประกันสิ้นสุดความคุ้มครอง โดยอาจจะมีการหักค่าคุ้มครองในช่วงเวลาที่ผ่านมา และค่าธรรมเนียมบางส่วน มีระยะเวลาการคืนเงินจากการยกเลิกประกัน บริษัทประกันจะใช้เวลาอย่างน้อย 1-2 เดือนในการคืนเงินซึ่งขึ้นอยู่กับขั้นตอนของแต่ละบริษัท

กรมธรรม์หายจะต้องทำอย่างไร

        หลายคนอาจมีความกังวลถ้าหากว่ากรมธรรม์ ความคุ้มครองจะหายไปหรือไม่ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ถ้าหากกรมธรรม์หาย สัญญาจะไม่ได้ถูกยกเลิก และยังได้รับความคุ้มครองตามเดิม โดยสามารถทำแจ้งความเพื่อนำหลักฐานไปขอเอกสารใหม่กับทางตัวแทนประกันบริษัทประกันที่ได้ทำประกันไว้เพื่อเป็นการขอรับกรมธรรม์ฉบับใหม่ และในหลายบริษัทรวมถึง SILKSPAN เองก็มีบริการออกกรมธรรม์แบบ e-Policy ที่สามารถขอเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทางออนไลน์ง่ายๆ ได้ผ่านทางไลน์ออฟฟิเชียลที่ช่วยอำนวยความสะดวกด้วยเช่นกัน

ถ้ากรมธรรม์หาย ทำใหม่ได้ภายในกี่วัน

        เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อการขอกรมธรรม์ฉบับใหม่แล้ว ก็จะได้ฉบับใหม่ภายในเวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์ และในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันรถยนต์หาย หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็ยังได้รับความคุ้มครอง และผู้เอาประกันสามารถใช้เลขกรมธรรม์ในการแจ้งทางบริษัทเพื่อทำการเคลมได้ตามปกติ

สามารถเช็คเลขกรมธรรม์ได้อย่างไรบ้าง

        สามารถดูได้จากเอกสารกรมธรรม์ หรือทำการเช็กกับบริษัทประกันเพื่อขอทราบเลขกรมธรรม์ และสามารถตรวจสอบกรมธรรม์ ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) หรือ ไปที่เว็บไซต์โดยมี สายด่วนประกันภัย 1186 โทรศัพท์ 02-515-3999 ต่อ 5360, 5362, 5304

สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลในกรมธรรม์ได้หรือไม่

        หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในกรมธรรม์ เช่น การเปลี่ยนชื่อ นามสกุลของผู้เอาประกัน เปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือที่ติดต่อ เปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ เปลี่ยนงวดการชำระเบี้ย สามารถทำได้โดยการติดต่อตัวแทนประกันของบริษัทประกันที่ท่านได้ทำประกันไว้เพื่อแจ้งทำการขอเปลี่ยน

        รวมไปถึงถ้าหากหลังจากการทำประกันรถยนต์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ทำการดัดแปลง หรือทำการตกแต่งรถยนต์เพิ่มเติมก็จำเป็นที่จะต้องทำการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลในกรมธรรม์ด้วยเช่นกัน ซึ่งในกรณีนี้ก็อาจมีค่าเบี้ยประกันที่เพิ่มขึ้นตามความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน ถ้าหากไม่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล และเกิดความเสียหายกับส่วนดังกล่าว ประกันก็จะไม่ให้ความคุ้มครอง 

        เมื่อทำการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในกรมธรรม์ ข้อมูลในใบสลักหลังกรมธรรม์จะถูกแก้ไขให้ถูกต้องตามที่ผู้เอาประกันได้ทำการแจ้งเข้ามากับทางบริษัทประกันด้วยเช่นกัน

 

สรุปกรมธรรม์คืออะไร สำคัญอย่างไรในการทำประกัน

        กรมธรรม์คือเอกสารที่ใช้เป็นสิ่งที่ยืนยันในข้อตกลง ระบุรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับผู้เอาประกัน รถยนต์ที่ทำประกัน ชื่อผู้ขับขี่ ความคุ้มครองที่ได้รับ รวมไปถึงทุนประกัน เบี้ยประกันที่จ่าย และวันที่เริ่มต้น-วันที่สิ้นสุดความคุ้มครองของประกันรถยนต์นั้นๆ หากเกิดอุบัติเหตุ หรือเกิดความเสียหายขึ้นกับตัวผู้เอาประกัน รถยนต์ คู่กรณี และบุคคลภายนอก ในเอกสารกรมธรรม์จะมีระบุความคุ้มครองนั้นๆ ลงไป และตัวเอกสารกรมธรรม์เองก็ใช้เพื่อเป็นหลักฐาน และข้อมูลในการติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่จากบริษัทประกันภัยที่คุ้มครองรถยนต์ของคุณด้วยเช่นกัน กรมธรรม์จะได้รับเมื่อทำการทำประกันรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นการทำที่บริษัท กับตัวแทน หรือจะเป็นช่องทางการทำประกันออนไลน์ก็ได้รับความคุ้มครองเช่นกัน 

        เอกสารกรมธรรม์จะออกมาเป็นเอกสารกระดาษที่สามารถเก็บไว้เพื่อใช้ในตอนที่ต้องเคลมประกันได้ และก็สามารถขอออกเอกสารกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางออนไลน์ หรือ e-Policy ได้เช่นเดียวกัน ได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกัน โดยไม่ต้องเป็นกังวลใจว่าจะทำเอกสารหาย หรือเก็บเอกสารไว้ที่ไหน เพราะสามารถขอกรมธรรม์ได้ผ่านทางออนไลน์ไม่ว่าจะขอที่ไหน เวลาใดก็สามารถขอได้ และให้ความคุ้มครองแบบเดียวกันเช่นกัน 

 


เขียนโดย : Ecomoney
เผยแพร่วันที่ : 16/03/2023
โปรโมชั่นแนะนำ
“เช็คเบี้ยกับเราซิคะ”