ท้าพิสูจน์! คุณกำลังจ่ายเบี้ยประกันแพงกว่า 30%

ป้ายทะเบียนรถหาย ทำอย่างไร


ป้ายทะเบียนรถหาย ทำอย่างไร

        เมื่อรถยนต์ถูกใช้งานมาเป็นเวลานาน ก็ย่อมมีบ้างที่อะไหล่จะเสียหาย หรือชำรุด โดยเฉพาะ “ป้ายทะเบียนรถ” เหตุการณ์นี้ก็อาจเกิดขึ้นกับใครหลายคน ยิ่งในช่วงหน้าฝน การขับรถลุยน้ำที่ท่วมขังเป็นอีกสิ่งที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ป้ายทะเบียนหลุดหาย และพัดไปตามกระแสน้ำได้ บางคนอาจโชคดีตามหาป้ายทะเบียนเจอ แต่ถ้าคุณหาไม่เจอ ต้องติดต่อขอป้ายใหม่ได้อย่างไร? แล้วการขับรถโดยไม่มีป้ายทะเบียนรถนั้น ผิดกฎหมายหรือไม่ วันนี้ SILKSPAN นำสาระดีๆ มาฝากทุกคนกัน

 

ป้ายทะเบียนรถหาย แต่ยังขับรถต่อไป ผิดกฎหมายหรือไม่?

ผิดกฎหมายแน่นอน และอาจโดนค่าปรับสูงถึง 3,000 บาท ใน 2 มาตรานี้

 

พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 7 ห้ามมิให้ผู้ใดนำรถที่มิได้ติดแผ่นป้ายเลขทะเบียนแผ่นป้ายเครื่องหมายเลขทะเบียน หรือป้ายประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการขนส่ง กฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน กฎหมายว่าด้วยรถลาก หรือกฎหมายว่าด้วยรถจ้างมาใช้ในทางเดินรถ ฝ่าฝืนมีโทษตามมาตรา 152 ปรับไม่เกิน 1000 บาท

 

พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 11 รถที่จดทะเบียนแล้วต้องมีและแสดงแผ่นป้ายและเครื่องหมายครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ฝ่าฝืนมีโทษตาม มาตรา 60 ปรับไม่เกิน 2000 บาท

 

ป้ายทะเบียนรถหาย เคลมประกันได้หรือไม่

        ป้ายทะเบียนรถหายไม่สามารถเคลมบริษัทประกันภัยได้ ประกันภัยรถยนต์ให้ความคุ้มครองตัวรถ สำหรับป้ายทะเบียนรถ เจ้าของจะต้องเป็นผู้ดำเนินการขอรับป้ายทะเบียนใหม่ที่สำนักงานขนส่งด้วยตนเอง

        และความเสียหายในส่วนกรอบทะเบียนรถ จัดอยู่ในหมวดสูญหาย คุ้มครองตามที่ระบุไว้เฉพาะกรณี อันเกิดจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และยักยอกทรัพย์  ดังนั้น ถ้ากรอบป้ายทะเบียนหลุด และสูญหายเนื่องจากน้ำท่วม หรือลุยน้ำท่วมสูงมาก็จะไม่อยู่ในความคุ้มครองของบริษัทประกันภัยรถยนต์ด้วยนั่นเอง

        ทำป้ายทะเบียนรถใหม่ได้อย่างไร? แล้วต้องแจ้งความก่อนหรือไม่?

เมื่อป้ายทะเบียนรถหาย “ไม่จำเป็นต้องแจ้งความ” คุณสามารถติดต่อทำเรื่องขอป้ายทะเบียนใหม่ได้ที่ สำนักงานขนส่งที่รถคันดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบ และเตรียมค่าใช้จ่าย และหลักฐาน และเอกสารเพิ่มเติมขอได้เลย

 

ค่าใช้จ่ายในการขอรับป้ายทะเบียนใหม่

1.ค่าธรรมเนียมแผ่นป้าย 100 บาท

2.ค่าคำขอ 5 บาท

รวมเป็นเงิน 105 บาท ใช้เวลาประมาณ 15 วันทำการ ซึ่งในระหว่างที่รอนี้ ก็สามารถใช้ใบเสร็จรับเงินแทนป้ายทะเบียนเป็นการชั่วคราวไปก่อนได้อย่างสบายใจหายห่วง

 

หลักฐานต่างๆ ที่จำเป็นจะต้องใช้

1.สมุดคู่มือจดทะเบียนตัวจริง

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ (กรณีเจ้าของรถต้องดำเนินการด้วยตัวเอง)

3.หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีเจ้าของรถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน)

            และมีเอกสารเพิ่มเติมในกรณีดังนี้

 

            ถ้ารถติดไฟแนนซ์

1.หนังสือรับรองจากบริษัทไฟแนนซ์

2.หนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์ พร้อมสำเนาบัตรฯ ของผู้รับมอบอำนาจ

            ถ้าเป็นรถของนิติบุคคล

1.หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม

 

 

ในระหว่างรอป้ายใหม่ สามารถทำป้าย หรือกระดาษมาใช้ติดแทนชั่วคราวได้หรือไม่?

            คำตอบคือ ไม่สามารถทำได้ ในกรณีที่มีการใช้ป้ายทะเบียนที่ทำขึ้นมาใหม่เอง เช่น เป็นป้ายที่ทำด้วยกระดาษ, การใช้การเขียนด้วยลายมือ, การเปลี่ยนตัวเลขอารบิกเป็นเลขไทย, มีวัสดุมาปิดทับตัวอักษร หรือตัวเลข รวมไปถึงการนำไปตกแต่งลวดลาย

            การกระทำดังกล่าวเป็นความผิด ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 11 ประกอบมาตรา 60 ฐานใช้แผ่นป้ายทะเบียนมีลักษณะไม่ถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือนำวัสดุหรือสิ่งอื่นใดมาปิดบัง หรือติดไว้ในบริเวณใกล้เคียงกับแผ่นป้ายทะเบียนรถ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

            และอาจมีโทษฐานปลอมแปลงเอกสารทางราชการ และใช้เอกสารทางราชการปลอม จำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท

 

ขับรถลุยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายต้องทำอย่างไร

        เพียงเท่านี้ทุกคนก็น่าจะทราบวิธีการติดต่อขอรับป้ายทะเบียนรถใหม่ วิธีปฏิบัติ และข้อห้ามที่ไม่ควรทำเมื่อป้ายทะเบียนรถหลุดหาย ที่อาจจะเกิดขึ้นจริงในชีวิตของใครหลายคน ไม่ว่าจะเป็นการหลุดโดยตามความเสื่อมสภาพของอะไหล่ หรือจะเป็นการขับรถลุยน้ำท่วมสูงก็เช่นกัน

 


เขียนโดย : CarWheelsEyes
เผยแพร่วันที่ : 26/07/2022
บริการแจ้งเตือนผ่านช่องทางต่างๆ

กำลังโหลด