กว่า ปี กับลูกค้ากว่า 2 ล้านราย

02-392-5500 | 8.00-19.00 น. (จ.-ส.)

รวบรวมทุกคำถามเกี่ยวกับบัตรเครดิต สินเชื่อ บัตรเบิกเงินสด โอนหนี้

 
 
Q:
ที่ทำงานให้เงินเดือน เป็นเงินสด ไม่ได้เข้าบัญชี จะมีปัญหาหรือไม่?
A:
โอกาสที่จะผ่านมีน้อย เพราะธนาคารจะดูจากเงินเดือน หรือรายได้รวม ที่โอนจากบัญชีบริษัท เข้าบัญชีของท่านโดยตรง เป็นหลัก ควบคู่กับใบรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน
 
Q:
ที่ทำงานแบ่งจ่ายเงินเดือน บางส่วนโอนเข้าบัญชี บางส่วนให้เงินสด จะมีปัญหาหรือไม่ ?
A:
เหมือนข้อที่แล้ว ยกเว้น ยอดเงินเดือนส่วนที่โอนเข้าบัญชี มีมากกว่า 15,000 บาทต่อเดือน
 
Q:
ใบรับรองเงินเดือน ใช้สำเนาได้หรือไม่?
A:
ไม่ได้ ต้องใช้ตัวจริง หรือ ตัวที่มีตราประทับบริษัท
 
Q:
ใช้ใบรับรองเงินเดือนตัวจริง ต้องใช้สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง ด้วยหรือไม่?
A:
ต้องใช้
 
Q:
สลิปเงินเดือน ใช้สำเนาได้หรือไม่?
A:
ไม่ได้
 
Q:
ใช้สลิปเงินเดือนตัวจริง ต้องใช้ สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลังหรือไม่?
A:
ต้องใช้สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลังด้วยเสมอ
 
Q:
ควรใช้ลายเซ็นภาษาไทย หรืออังกฤษ?
A:
ภาษาอะไรก็ได้ แต่ต้องเป็นลายเซ็นเดียวกันทั้งบนใบสมัคร และในสำเนาทั้งหมด โดยลายเซ็นนี้จะเป็นลายเซ็นที่ใช้ในการ เซ็นสลิปเวลาท่านใช้จ่ายต่างๆ (ถ้าต้องการป้องกันปัญหาในการใช้ ในต่างประเทศ ลายเซ็นควรจะเหมือนใน Passport)
 
Q:
ทำไมบางคนได้เร็ว บางคนได้ช้า?
A:
ขึ้นอยู่กับ
- ความครบถ้วน เรียบร้อยของเอกสาร
- คุณสมบัติของท่าน
- ความยากง่ายในการตรวจเช็คคุณสมบัติของท่าน
- ปริมาณใบสมัครในแต่ละช่วง
- ลงนามในเอกสารไม่ครบทุกจุด
 
Q:
ทำไม จึงไม่ได้รับการอนุมัติ?
A:
- เงินเดือนไม่เข้าบัญชี
- สมุดบัญชี ไม่ update
- สลิป หรือใบรับรอง เก่าเกินไป
- ตรวจเช็คคุณสมบัติไม่ได้ ติดต่อไม่ได้
- ข้อมูลไม่ตรงกับความจริง
- ติด Black List หรือ หลุดแล้วแต่ยังไม่ถึง 6 เดือน
- เคยสมัครแล้วไม่ผ่าน แล้วสมัครที่เดิมใหม่ภายใน 6 เดือน
- เงินหมุนเวียนไม่ถึงเกณฑ์ สำหรับเจ้าของกิจการ
- มีบัตรของ VISA หรือ MASTER แล้วกับธนาคารเดียวกับที่ขอสมัครใหม่
  (แต่มี VISA สมัคร MASTER ได้)
 
Q:
ถ้าไม่ผ่าน จะลองสมัครอีกได้หรอไม่?
A:
สำหรับธนาคารเดิม ต้องรออีก 6 เดือน ส่วนธนาคารอื่นสมัครได้
 
Q:
เจ้าของกิจการหรือพนักงานประจำที่จะได้รับการอนุมัติง่ายกว่า?
A:
พนักงานประจำ
 
Q:
เจ้าของกิจการ ควรมีคุณสมบัติอย่างไรในการสมัคร?
A:
ต้องมีบัญชีกระแสรายวัน และมีเงินสดหมุนเวียนในบัญชีกระแสรายวันของบริษัทไม่น้อยกว่า 400,000 บาท
 
Q:
ต้องทำงานมาอย่างน้อยกี่เดือน?
A:
6 เดือน
 
Q:
ทำอย่างไรจึงจะหลุดจาก BLACK LIST
A:
- รีบใช้หนี้ให้เร็วที่สุด
- โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ธนาคารนั้น อธิบายเหตุผล ในการผิดนัดชำระ
- ติดตามเรื่องจากธนาคารว่าได้ถอนชื่อท่านออกรึยัง
- ติดตามเรื่องจนกว่าจะได้รับการถอนชื่อ
- รอ 6 เดือนหลังจากถอนชื่อ จึงจะสมัครใหม่ได้
 
Q:
ทำไมไม่ได้รับการติดต่อกลับ?
A:
- ไม่อยู่ในเกณฑ์ทั้งที่จะได้รับการอนุมัติ และการปฎิเสธ ในทันที
- เอกสารครบ แต่ทางธนาคารนั้นๆไม่สามารถตรวจสอบได้ จึงไม่สามารถปฎิเสธ หรืออนุมัติได้
- ขอเอกสารอื่นประกอบแต่ไม่มีให้ ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ จึงไม่สามารถปฎิเสธ หรืออนุมัติได้
- ติด Black List แล้วยื่นสมัครใหม่
- ถ้าเอกสาร ไม่พร้อมมาก แต่ไม่ถึงกับไม่ผ่าน ทันที เรื่องจะตีกลับออกมาและต้องยื่นเข้าไปใหม่