คำถามเกี่ยวกับประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ

คําถามเกี่ยวกับการซื้อประกันภัยการเดินทาง

ประกันภัยการเดินทาง คือ อะไร

แผนประกันภัยการเดินทางที่คุ้มครองครอบคลุมสําหรับการเดินทางไปต่างประเทศ โดยมีผลประโยชน์ หลักๆ ที่สําคัญคือ ค่ารักษาพยาบาล, ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล, ชดเชยความไม่สะดวกในการเดินทางต่างๆ รวมถึง ผลประโยชน์ อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทาง อาทิ ชดเชยเที่ยวบินล่าช้า การยกเลิกการเดินทาง พร้อมด้วย ศูนย์ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินที่พร้อมดูแลลูกค้าทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง

ทําไมต้องซื้อประภัยการเดินทางไปต่างประเทศ

เพราะการเดินทางไปต่างประเทศถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยที่ต่างประเทศจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากและผู้เดินทางไปประเทศใน
ยุโรปจะต้องยื่นประกันภัยการเดินทางไปพร้อมกับการขอวีซ่าด้วย

ประภัยการเดินทาง ต่างกับ ประกันชีวิต อย่างไร

ประกันชีวิต

 • ผูกพันสัญญาระยะยาว (ประมาณ 15 ปี) ไมสามารถขอซื้อความคุ้มครองเฉพาะช่วงที่เดินทาง
 • ประกันชีวิตค่าเบี้ยประกันแพง
 • ค่ารักษาพยาบาลจะแยกจํากัดค่าห้อง ค่าพยาบาล ค่าหมอ ค่ายา
 • เหมาะเฉพาะในประเทศไทย เช่น ค่าห้องผู้ป่วยในคืนละ 3,000 บาท

ประกันภัยการเดินทาง

 • ขอบเขตคุ้มครองมากกว่า โดยรวมถึงความไม่สะดวกในการเดินทางอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นเช่น เลื่อนเที่ยวบินจากสภาพอากาศไม่อํานวยให้ขึ้นบิน โดนจี้ปล้น กระเป๋าล่าช้า ของหายในโรงแรม พาสปอร์ตหาย การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย กลับประเทศ
 • สัญญาระยะสั้น (ตามจํานวนวันเดินทางจริง)
 • ค่าใช้จ่ายค่าเบี้ยประกันไม่แพง เมื่อเทียบกับวงเงินคุ้มครองที่สูงมาก
 • ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลตามจริง ไม่มี วงเงินจํากัดสําหรับค่าห้อง ค่าพยาบาล ค่าหมอ ค่ายา สูงสุดไม่เกินวงเงินทุนประกันภัยในแต่ละแผนที่เลือก
 • เหมาะกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงในต่างประเทศ เช่น ค่าห้องผู้ป่วยในคืนละ 50,000 บาท

คําถามเกี่ยวกับประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ

ใครที่ควรซื้อประกันภัยการเดินทาง

บุคคลและกลุ่มบุคคลทั่วไปทั้งคนไทยและคนต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่งต้องการเดินทางไปต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว การติดต่อธุรกิจ การดูงาน การเยี่ยมญาติ การศึกษาระยะสั้นไม่เกิน 6 เดือน ขอวีซ่าเป็นต้น

ผู้เดินทางจะต้องตรวจสุขภาพก่อนทําประกันภัยการเดินทางหรือไม่

ไม่ต้อง

ถ้าผู้เดินทางอายุเกิน 75 ปี สามารถซื้อประกันภัยได้หรือไม่

ได้ โดยสามารถซื้อแบบรายเที่ยว ความคุ้มครองสูงสุด 2 ล้าน เบี้ยเริ่ม 190 บาท ซึ่งรับผู้เอาประกันภัยอายุแรกเกิด - 85 ปี

การซื้อแผนประกันภัยการเดินทาง จํากัดอายุในการซื้อที่เท่าไหร่

แผนรายเที่ยว

อายุ แรกเกิด – 85 ปี สามารถซื้อประกันภัย ความคุ้มครองสูงสุด 2 ล้าน
อายุ 15 – 85 ปี สามารถซื้อประกันภัย ความคุ้มครองสูงสุด 5 ล้าน

แผนรายปี

อายุ 15 – 85 ปี สามารถซื้อประกันภัย ความคุ้มครองสูงสุด 5 ล้าน

ถ้าผู้เดินทางต้องการซื้อประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศแบบคุ้มครองทั้งปี บริษัทมีแผนประกันภัยแบบนี้หรือไม่

มี บริษัทมีกรมธรรม์แบบรายปี ลูกค้าสามารถเดินทางไม่จํากัดจํานวนครั้งใน 1 ปี โดยคุ้มครองไม่เกิน 120 วัน ต่อครั้งที่เดินทาง

สามารถซื้อประกันภัยการเดินทางมากกว่า 1 กรมธรรม์ต่อการเดินทางในแต่ละครั้งได้หรือไม่

ไม่ได้ ผู้เอาประกันภัยสามารถขอประกันภัยนี้ ได้เพียง 1 กรมธรรม์ในเวลาเดียวกัน

หากกําลังจะเดินทางไปหลายๆ ประเทศ ต้องซื้อแผนประกันแยกกันสําหรับแต่ละประเทศหรือไม่ และ ต้องเลือกภูมิภาคไหน

หากในการเดินทางทริปนั้นต้องเดินทางไปหลายๆ ประเทศ ท่านสามารถได้รับความคุ้มครองทั้งทริป โดยซื้อกรมธรรม์เพียง
1 กรมธรรม์ได้ โดยให้เลือกจุดหมายปลายทางในภูมิภาคที่ไกลที่สุดในการทํากรมธรรม์

หากเดินทางออกจากประเทศไทยแล้ว ยังสามารถซื้อกรมธรรม์และได้รับความคุ้มครองหรือไม่

ไม่ได้ ท่านต้องซื้อกรมธรรม์ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยเท่านั้น

ถ้าต้องเดินทางไปต่างประเทศด้วยการโดยสารรถยนต์สาธารณะจะสามารถซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศได้หรือไม่

ได้

ในใบสมัคร สามารถระบุผู้รับผลประโยชน์มากกว่า 1 ท่าน ได้หรือไม่

ได้

ทําไมเมื่อซื้อประกันภัยการเดินทางแล้ว ไม่มีบัตรสิทธิพิเศษให้กับผู้เอาประกันภัยไว้ยื่น เพื่อขอรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

เพราะประกันภัยการเดินทางเป็นลักษณะการสํารองจ่าย ซึ่งไม่จํากัดโรงพยาบาลที่เข้าทําการรักษา ผู้เอาประกันภัยสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลต่างๆ ได้ทั่วโลก

ผู้เอาประกันภัยจะสามารถซื้อล่วงหน้าก่อนเดินทางได้นานสูงสุดกี่เดือน

สามารถซื้อล่วงหน้าได้ ถึง 8 เดือน แต่ไม่แนะนํา เนื่องจากหากมีการเปลี่ยนแปลงหลังจาก 2 เดือนที่ซื้อ ทําให้ต้องยกเลิกกรมธรรม์เดิม แล้วออกกรมธรรม์ใหม่ ผู้เอาประกันภัยจะต้องเสียค่าอากร และภาษี

ชาวต่างชาติสามารถซื้อแผนประกันเดินทางได้หรือไม่

ได้ โดยต้องมีที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ในเมืองไทย และการเดินทางจะต้องเดินทางออกจากประเทศไทย และต้องกลับมาประเทศไทย

การยกเลิกกรมธรรม์ / เลื่อนวันเดินทาง

ผู้เอาประกันภัยสามารถยกเลิกกรมธรรม์ และขอเงินคืนได้หรือไม่

กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางหรือขอวีซ่าไม่ผ่าน ท่านสามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ได้ อย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันเริ่มต้น ความคุ้มครอง

เอกสารขอยกเลิกตามด้านล่าง
 • แบบฟอร์มขอยกเลิกกรมธรรม์
 • สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลายเซ็นและระบุเหตุผลในการขอยกเลิก
 • จดหมายปฎิเสธการออกวีซ่า หรือตราประทับปฏิเสธการออกวีซ่าบนหนังสือเดินทาง (กรณียกเลิกเนื่องจาก ขอวีซ่าไม่ผ่าน)
 • สําเนาหน้าสมุดเงินฝาก (กรณีต้องการให้ คืนเบี้ยโดยการโอนเงิน)

กรณียกเลิกกรมธรรม์ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ออกกรมธรรม์ ผู้เอาประกันจะต้องชําระค่าอากร

กรณียกเลิกกรมธรรม์เกินกว่า 60 วัน นับจากวันที่ออกกรมธรรม์ ผู้เอาประกันจะต้องชําระค่าภาษี และอากร

(ภายหลังจากที่กรมธรรม์มีผลคุ้มครอง การประกันภัยชนิดนี้ ไม่สามารถยกเลิกได้ และบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่คืนเบี้ยประกันภัย)

ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเดินทางตามเวลาที่กําหนดไว้ในกรมธรรม์ จะสามารถเลื่อนวันเดินทางออกไปได้หรือไม่

ได้ โดยต้องดําเนินการก่อนกรมธรรม์มีผลเริ่มกรมธรรม์คุ้มครองอย่างน้อย 1 วัน ให้ทําการขอยกเลิกประกันเดินทางชุดเก่า และออกกรมธรรม์ใหม่ทดแทน

เอกสารขอยกเลิกตามด้านล่าง
 • แบบฟอร์มขอยกเลิกกรมธรรม์
 • สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลายเซ็นและระบุเหตุผลในการขอยกเลิก
 • สําเนาหน้าสมุดเงินฝาก (กรณีต้องการให้ คืนเบี้ยโดยการโอนเงิน)

กรณียกเลิกกรมธรรม์ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ออกกรมธรรม์ ผู้เอาประกันจะต้องชําระค่าอากร

กรณียกเลิกกรมธรรม์เกินกว่า 60 วัน นับจากวันที่ออกกรมธรรม์ ผู้เอาประกันจะต้องชําระค่าภาษี และอากร

(ภายหลังจากที่กรมธรรม์มีผลคุ้มครอง การประกันภัยชนิดนี้ ไม่สามารถยกเลิกได้ และบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่คืนเบี้ยประกันภัย)

ประกันภัยการเดินทางใช้ ขอวีซ่าได้

ประกันภัยการเดินทางใช้ขอวีซ่าได้หรือไม่

ได้ ทุกแผนของประกันภัย สามารถใช้ในการขอวีซ่าได้หมด (วีซ่าเช็งเก้น กําหนดทุนประกัน สําหรับค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ 30,000 ยูโร (หรือ 1,500,000 บาท) แต่ความคุ้มครองของประกันภัย ให้ ถึง 2,000,000 - 5,000,000 บาท)

ประเทศอะไรบ้างที่ต้องใช้ประกันภัยการเดินทางในการขอวีซ่า

ประเทศในกลุ่มเช็งเก้นทั้งหมด ซึ่งได้แก่ ออสเตรีย, เบลเยียม, สาธารณรัฐเช็ค, เดนมาร์ก, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, กรีซ, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อิตาลี, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, มอลตา, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์

ถ้าขอวีซ่าไม่ผ่าน หรือยกเลิกแผนการเดินทาง จะสามารถขอเบี้ยประกันภัยคืนได้หรือไม่ ถ้าได้ ต้องทําอย่างไร

ได้ โดยยกเลิกกรมธรรม์ก่อนวันเริ่มคุ้มครองอย่างน้อย 1 วัน

เอกสารขอยกเลิกตามด้านล่าง
 • แบบฟอร์มขอยกเลิกกรมธรรม์
 • สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลายเซ็นและระบุเหตุผลในการขอยกเลิก
 • จดหมายปฎิเสธการออกวีซ่า หรือตราประทับปฏิเสธการออกวีซ่าบนหนังสือเดินทาง
 • สําเนาหน้าสมุดเงินฝาก (กรณีต้องการให้ คืนเบี้ยโดยการโอนเงิน)

กรณียกเลิกกรมธรรม์ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ออกกรมธรรม์ ผู้เอาประกันจะต้องชําระค่าอากร

กรณียกเลิกกรมธรรม์เกินกว่า 60 วัน นับจากวันที่ออกกรมธรรม์ ผู้เอาประกันจะต้องชําระค่าภาษี และอากร

ความคุ้มครองของแผนประกันภัย

ระยะเวลาคุ้มครองของแผนประกันภัย คุ้มครองสูงสุดกี่วัน

แผนรายเที่ยว - คุ้มครองสูงสุด 180 วัน
แผนรายปี - คุ้มครองสูงสุด 120 วันต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง

ความคุ้มครองของการเดินทางต่างประเทศเริ่มต้นเมื่อไหร่

กรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายเที่ยว (Single Trip): ความคุ้มครองเริ่มต้นก่อนผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจาก ประเทศไทย 2 ชั่วโมง* และดําเนินต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัยภายในประเทศไทย หรือภายใน 2 ชั่วโมง* นับแต่กลับถึงประเทศไทย หรือจนกระทั่งวันสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน

*หมายเหตุ: 2 ชม. ก่อนออกเดินทาง และ 2 ชม. หลังกลับมาถึงประเทศไทยจะคุ้มครองเฉพาะ ผลประโยชน์ การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ

กรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายปี (Annual Trip): เพื่อคุ้มครองการเดินทางหลายครั้ง โดยให้มีระยะเวลาคุ้มครอง ในแต่ละครั้งเช่นเดียวกับความคุ้มครองแบบรายเที่ยว และระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้งสูงสุดไม่เกิน 120 วัน

หากผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาล ในช่วงระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับและจําเป็นต้องรับ การรักษาอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้ป่วยใน กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะขยายความคุ้มครองไปจนกระทั่งผู้เอาประกันภัย ออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม

กรมธรรม์นี้คุ้มครองการเล่นกิจกรรมกีฬาฤดูหนาว และการดําน้ำแบบสคูบ้า (Scuba Diving) หรือไม่

คุ้มครอง แต่ไม่คุ้มครองในกรณีที่เป็นการแข่งขัน เช่น การแข่งสกีทุกชนิด

ตามตารางความคุ้มครองที่แสดงทุนประกัน จํานวนเงินทุนประกันเป็นจํานวนเงินต่อหนึ่งเหตุการณ์ หรือ ต่อการเดินทาง

ทุนประกันที่แสดงในตารางเป็นจํานวนเงินที่จ่ายสูงสุดต่อการเดินทาง (ยกเว้นความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ซึ่งเป็น จํานวนเงินทุนประกันต่อเหตุการณ์)

ควรจะทําอย่างไร หากสายการบินทํากระเป๋าฉันหาย

แจ้งเรื่องกระเป๋าสูญหายที่เคาน์เตอร์สายการบิน โดยท่านสามารถยื่นเรื่องร้องขอการชดเชยความเสียหายจากสายการบินก่อน และหากสายการบินชดเชยแล้ว ยังมีส่วนต่างที่ยังได้ รับการชดเชยไม่ครบ ท่านสามารถทําการเคลมกับบริษัทฯ ได้

หากผู้เอาประกันภัยมีโรคที่เป็นมาก่อนการเดินทาง การประกันภัยนี้จะคุ้มครองหรือไม่

ไม่ การประกันภัยนี้จะไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนการเดินทาง 24 เดือน (นับถึงวันเริ่มคุ้มครอง)

หากเจ็บป่วยหรือไม่สบายที่ต่างประเทศ เมื่อกลับมาถึงประเทศไทยแล้วยังไม่หาย จะสามารถรักษา ต่อได้หรือไม่

ได้ กรณีที่ท่านได้รับการรักษาพยาบาลตั้งแต่อยู่ในต่างประเทศ ท่านสามารถกลับมารักษาต่อที่เมืองไทยได้ โดยมีกําหนดเวลาไม่เกิน 21 วัน นับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย ที่จะรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ในประเทศไทย และจะได้รับเงินชดเชยไม่เกินตามที่ระบุในตารางความคุ้มครอง

หากเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บขณะอยู่ต่างประเทศ และยังไม่ได้เข้ารับการรักษาที่ต่างประเทศต่อมา เมื่อกลับมาประเทศไทยจึงเข้ารับการรักษา จะสามารถเคลมค่ารักษาที่ประเทศไทยได้หรือไม่

ได้ กรณีที่ท่านไม่เคยรับการรักษาพยาบาลสําหรับการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยดังกล่าว ในต่างประเทศมาก่อน ท่านต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทยภายใน 7 วัน นับจากวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย และการรักษาพยาบาลต่อเนื่องเช่นว่านั้นต้องไม่เกิน 21 วันนับจากวันที่ได้เข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

ทั้งนี้ บริษัทจะชดใช้เงินตามจํานวนเงินที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แต่ถ้าเป็นกรณีที่รับการรักษาครั้งแรกจากสถานพยาบาลในต่างประเทศแล้ว หากต้องเข้ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในเมืองไทยผู้เอาประกันสามารถเข้ารับการรักษาต่อเนื่องสามารถเข้ารับการรักษาได้ ไม่เกิน 21 วัน นับจากวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย

กรมธรรม์นี้คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริการทางทันตกรรม หรือการรักษาใด ๆ ที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ รวมถึงการคลอดบุตร การแท้งบุตร ด้วยหรือไม่

ไม่ กรมธรรม์นี้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริการทางทันตกรรม ยกเว้นเพื่อบรรเทาอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และไม่คุ้มครองการรักษาใด ๆ ที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ รวมถึงการคลอดบุตร การแท้งบุตร

หากผู้เอาประกันภัยต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนกําหนด เนื่องจากบิดาหรือมารดาที่อยู่ที่ประเทศไทย ต้องเข้าโรงพยาบาล ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองอะไรจากกรมธรรม์นี้บ้าง

ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองในเรื่องผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการลดจํานวนวันเดินทาง บริษัทฯ จะคุ้มครอง ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เช่น ค่าที่พักและอาหาร ระหว่างการเดินทาง รวมถึงค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายที่ตามมาเนื่องจากต้องเดินทางกลับก่อน
กําหนด เนื่องจากสาเหตุเหล่านี้ ได้แก่ บาดเจ็บ/เจ็บป่วย, เครื่องบินถูกจี้, สมาชิกในครอบครัวบาดเจ็บ/เจ็บป่วย, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, ถูกกักตัว ณ ด่านกักกันเชื้อโรค

หากขณะกําลังเช็คอิน กระเป๋าของผู้เอาประกันภัยที่วางทิ้งไว้บนเก้าอี้ถูกขโมย ผู้เอาประกันภัยจะสามารถเคลมได้หรือไม่

ไม่ได้ บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองการสูญหายของกระเป๋าที่ถูกวางทิ้งไว้ในที่สาธารณะ หรือ การสูญเสีย หรือความเสียหาย ที่เป็นผลมาจากการละเลยของผู้เอาประกันภัยในการดูแลรักษา

จะสามารถเคลมในกรณียกเลิกการเดินทาง เนื่องจากมี เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง ณ ประเทศจุดหมายปลายทาง ที่ทําให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเดินทางตามกําหนดการได้ ได้หรือไม่

ได้ บริษัทจะชดใช้เงินคืนแก่ผู้เอาประกันภัยสําหรับเงินมัดจําค่าเดินทาง ค่าซื้อตั๋วล่วงหน้า และ/หรือค่าที่พักที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปล่วงหน้า สําหรับกรมธรรม์ที่ซื้อก่อนวันออกเดินทางอย่างน้อย 7 วันและมีการบอกเลิกการเดินทางซึ่งเกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนออกเดินทาง

หากทําเงินหาย หรือถูกล้วงกระเป๋าขณะอยู่ต่างประเทศ จะได้รับความคุ้มครองหรือไม่

ไม่ได้ เนื่องจากตามข้อยกเว้นในกรมธรรม์ การสูญเสียหรือความเสียหายที่เป็นผลมาจากการละเลยของผู้เอาประกันภัย ในการดูแลรักษา และป้องกันไว้ ก่อนตาม สมควรเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินนั้น จะไม่ได้รับความคุ้มครอง บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองของเฉพาะการสูญหายของเงินส่วนตัว เนื่องจากถูกจี้ ปล้น ชิงทรัพย์ ลักทรัพย์ หรือโจรกรรมระหว่างเดินทางในต่างประเทศ ประกันภัยจะคุ้มครองเงินสด ธนบัตร เช็คเดินทาง หรือดราฟท์ โดยผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท โดยต้องแจ้งความกับตํารวจภายใน 24 ชม. ไม่คุ้มครอง กรณีหลงลืม การละเลยของผู้เอาประกันภัย ทําหายโดยไม่รู้ตัว ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรมหรือถูกจับกุมหรือหลบหนี การจับกุม ตกอยู่ภายใต้ ฤทธิ์สุรา หรือยาเสพติด

หากอยู่ต่างประเทศแล้ว กรมธรรม์นี้จะสามารถขยายระยะเวลาคุ้มครองออกไปได้หรือไม่

ไม่ได้ แต่หากผู้เอาประกันภัยเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยและต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในต่างประเทศ ในช่วงระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับและจําเป็นต้องรับการรักษาอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้ป่วยในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะขยายความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ ไปจนกระทั่งผู้เอาประกันภัย ออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม

ถ้ามีความจําเป็นต้องเข้ารับการรักษากับแพทย์แผนโบราณเนื่องจากประสบอุบัติเหตุในต่างประเทศ โดยวิธีการใช้ยาสมุนไพรหรือการฝังเข็ม เป็นต้น จะสามารถทําการเรียกร้องค่าสินไหมได้หรือไม่

ได้ แต่ต้องมีเอกสารมาแสดงให้ครบถ้วน และชดเชยค่าใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาท / คน / อุบัติเหตุแต่ละครั้ง

ความคุ้มครองในเรื่องค่ารักษาพยาบาลรวมถึงผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกด้วยหรือไม่

รวมด้วย

ในการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล มีข้อจํากัดในการเลือกห้องพักหรือไม่

ไม่มี แต่จะต้องมีความเหมาะสมกับอาการของแต่ละโรค

ถ้าผู้เอาประกันภัยต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนกําหนด กรมธรรม์จะยังให้ ความคุ้มครองอยู่หรือไม่

กรมธรรม์จะหมดความคุ้มครองก็ต่อเมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยหรือตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์แล้ว แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน

ถ้าผู้เอาประกันภัยแข่งรถ แข่งสกี แข่งเจ็ทสกี แข่งสเก็ต จะให้ความคุ้มครองหรือไม่

ไม่คุ้มครอง เนื่องจากอยู่ในข้อยกเว้น

ผู้เอาประกันภัยที่มีโรคประจําตัว เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวานสามารถซื้อประกันภัยการเดินทางได้ หรือไม่

ได้ แต่จะไม่คุ้มครองโรคที่เป็นอยู่หรือโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากภาวะของโรคประจําตัว ในกรณีที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ถ้าผู้เอาประกันภัยเดินทางไปต่างประเทศด้วยการโดยสารเครื่องบินส่วนตัวแล้วเกิดอุบัติเหตุ จะสามารถเรียกร้องค่าสินไหมได้หรือไม่

ไม่ได้ เพราะคุ้มครองเฉพาะในกรณีเดินทางด้วยสายการบินพาณิชย์เท่านั้น

ถ้าผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลด้วยอาการไส้ติ่งอักเสบ จะสามารถทําการเรียกร้องค่าสินไหมได้หรือไม่

ได้

ถ้าผู้เอาประกันภัยเกิดการเจ็บป่วยในต่างประเทศ แล้วซื้อยามารักษาเอง จะสามารถนําใบเสร็จมาเรียกร้องค่าสินไหมได้หรือไม่

ไม่ได้ จะต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์ด้วยเท่านั้น

ถ้าผู้เอาประกันภัยเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากการเจ็บป่วยแล้วเสียชีวิตในเวลาต่อมา (เฉพาะกรณีโรคที่เป็นระหว่างการเดินทาง ไม่ใช่โรคประจําตัวและไม่อยู่ในข้อยกเว้น) จะสามารถเรียกร้องค่าสินไหม ในเรื่องใดได้บ้าง

ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ, ผลประโยชน์รายวันสําหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน และค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรืออัฐิกลับประเทศภูมิลําเนา

เมื่อผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว ปรากฏว่ากระเป๋าเดินทางเกิดความเสียหายจาก การขนส่งของสายการบินพาณิชย์ จะสามารถเรียกร้องค่าสินไหมได้หรือไม่

ได้

ถ้าเกิดเสียชีวิตในต่างประเทศจะทําอย่างไร

เรามีความคุ้มครองการส่งศพกลับประเทศ โดยศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินจะเป็นผู้ดําเนินการที่จําเป็นในการนําศพผู้เสียชีวิตกลับสูประเทศไทย

ค่าใช้จ่ายในเรื่องศพผู้เสียชีวิต ญาติผู้เสียชีวิตจะต้องสํารองจ่ายไปก่อนหรือไม่

ไม่ต้องจ่าย บริษัทจะเป็นผู้จ่ายให้กับศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินเอง แต่ถ้ามีการสํารองจ่ายไปก่อน บริษัทจะชดใช้ คืนให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัยตามที่เกิดขึ้นจริงสําหรับบริการต่างๆ เช่น การจัดการของผู้จัดการศพ (สัปเหร่อ), ค่าหีบศพ , การดองศพ, การฌาปนกิจศพ เป็นต้น

เมื่อผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว ปรากฏว่ากระเป๋าเดินทางเกิดความล่าช้าจากการขนส่งของสายการบินพาณิชย์ จะสามารถเรียกร้องค่าสินไหมจากบริษัทได้หรือไม่

ได้ กรณีกระเป๋าเดินทางล่าช้าตั้งแต่ 8 ชม.ขึ้นไป บริษัทจะชดใช้เงินคืนแก่ผู้เอาประกันภัย สําหรับการซื้อเสื้อผ้า หรือ เครื่องใช้ส่วนตัว ที่จําเป็น โดยผู้เอาประกันภัยต้องเก็บใบเสร็จในการซื้อสินค้าเหล่านั้น และ ขอหนังสือรับรองจากสายการบิน

 • ล่าช้าตั้งแต่ 8 ชม. แต่ไม่ถึง 16 ชม. = ไม่เกิน 20% ของทุนประกัน
 • ล่าช้าตั้งแต่ 16 ชม. แต่ไม่ถึง 24 ชม. = ชดเชยเพิ่มอีกไม่เกิน 30% ของทุนประกัน
 • ตั้งแต่ 24 ชม. เป็นต้นไป = ชดเชยเพิ่มอีกไม่เกิน 50% ของทุนประกัน

ถ้าผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์รายเที่ยวไว้ 10 วัน แต่ต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนกําหนด กรมธรรม์จะยังให้ความคุ้มครองอยู่หรือไม่

กรมธรรม์จะหมดความคุ้มครองภายใน 2 ชั่วโมงหลังจากเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย* หรือตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ แล้วแต่เหตุการณ์ ใดจะเกิดขึ้นก่อน

*หมายเหตุ: 2 ชม. หลังกลับมาถึงประเทศไทย จะคุ้มครองเฉพาะผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

หากต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน หรือต้องเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลในต่างประเทศต้องติดต่อใคร

ศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
Travel Guard : เบอร์โทร +(662) 649 1346
MSIG : เบอร์โทร +(662) 652 5704
หากเกิดเหตุฉุกเฉิน และไม่สามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ให้ท่านเข้ารับการรักษาก่อน แล้วทําการติดต่อบริษัททันทีที่สามารถติดต่อได้

การเคลม

หากต้องการเคลม (เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน) ต้องทําอย่างไรบ้าง

ท่านสามารถส่งแบบฟอร์มการเคลมที่กรอกเรียบร้อยแล้วและเอกสารประกอบการเคลมมาที่
บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์
ชั้น 21-23 อาคารสยามทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1908 อาคาร เอ็ม เอส ไอ จี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

การเคลมจะใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่

ภายใน 14 วันทําการนับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน และกรณีการเคลมนั้นไม่ซับซ้อน ซึ่งหากกรณี การเคลมนั้นซับซ้อนอาจทําให้ทางบริษัทฯ ต้องใช้เวลาในการสืบสวนเพิ่มเติม

ในกรณีผู้เอาประกันภัยเกิดการเจ็บป่วยในต่างประเทศแล้วเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล จะต้องสํารองจ่ายเงินไปก่อนหรือไม่

ต้องสํารองจ่ายไปก่อน และเก็บใบเสร็จรับเงินตัวจริงและใบรับรองแพทย์มาใช้ประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กรณีที่ค่ารักษาพยาบาลเป็นจํานวนเงินก้อนใหญ่ให้ ผู้เอาประกันภัยติดต่อ
Travel Guard : ขอรับคําปรึกษากับศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินที่ เบอร์โทร +(662) 649 1346
MSIG : ขอรับคําปรึกษากับศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินที่ เบอร์โทร +(662) 652 5704