System Analyst

Senior Programmer System Analyst

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • ร่วมประชุม/สอบถาม Requirement ที่ User ต้องการเพื่อนำไปพัฒนาโปรแกรม
 • วิเคราะห์ ออกแบบ สร้าง Prototype Design และ Design documents ให้ระบบ Client/Server
 • ตรวจสอบ Coding และทดสอบโปรแกรม Web Application ที่โปรแกรมเมอร์พัฒนาขึ้นเพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • นำเสนอ Solution แนวคิด หรือออกแบบโปรแกรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • สนับสนุนโปรแกรมเมอร์ในด้านงานพัฒนา
 • จัดทำเอกสาร Test case คู่มือ และอื่นๆ ตามเหมาะสม

คุณสมบัติ :

 • ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (วท.บ.) หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ในสายงาน System Analyst
 • ออกแบบ Database ได้ถูกหลักวิชาการ และมีประสิทธิภาพสูง
 • มีความรู้ทางภาษา: HTML and javascript
 • มีความรู้ Database: MS SQL
 • สามารถจัดลำดับของงานได้ดีและทักษะในการแก้ไขปัญหาที่ดี
 • มีทักษะด้านสื่อสารดี สามารถอธิบายให้ Programmer หรือ User เข้าใจงานได้ดี ตรงประเด็น เข้าใจง่าย

สนใจร่วมงานกับเรา

ชื่อ-นามสกุล
อีเมล
เบอร์โทรศัพท์
อายุ
แนะนำตัว

ไฟล์ .pdf, .docx, .doc เท่านั้น และ ขนาดไม่เกิน 2 Mb

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจรายละเอียดและวัตถุประสงค์ต่างๆที่ปรากฎใน ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครงานแล้ว ในกรณีที่การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจะต้องได้รับความยินยอมตามกฎหมาย ข้าพเจ้าในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า
เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ :
ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ในการสมัครงานและการพิจารณารับเข้าทำงาน

กำลังโหลด