Programmer

Programmer Programmer

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

  • สร้าง Web Application ที่มีการดึงข้อมูลจาก Database ขึ้นมาประมวลผลโดยการใช้ Jquery, JavaScript, AJAX, Bootstrab, HTML, CSS, C#
  • เขียนและพัฒนาโปรแกรม/Web Application ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อใช้ในองค์กร
  • แก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรม/Web Application ตามที่ USER แจ้ง
  • ใช้คำสั่ง SQL และ Store Procedure ในการพัฒนาโปรแกรม/Web Application

คุณสมบัติ :

  • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (วท.บ.) หรือที่เกี่ยวข้อง
  • วิเคราะห์และรับรู้เงื่อนไขในการทำงานได้ดี
  • มีประสบการณ์ในการพัฒนา Web Application โดยใช้ Jquery, JavaScript, AJAX, Bootstrab, HTML, CSS, C#
  • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

สนใจร่วมงานกับเรา

ชื่อ-นามสกุล
อีเมล
เบอร์โทรศัพท์
อายุ
แนะนำตัว

ไฟล์ .pdf, .docx, .doc เท่านั้น และ ขนาดไม่เกิน 2 Mb

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจรายละเอียดและวัตถุประสงค์ต่างๆที่ปรากฎใน ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครงานแล้ว ในกรณีที่การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจะต้องได้รับความยินยอมตามกฎหมาย ข้าพเจ้าในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า
เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ :
ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ในการสมัครงานและการพิจารณารับเข้าทำงาน

กำลังโหลด