HR Manager

HR Manager HR Manager

หน้าที่รับผิดชอบ :

 • กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ในส่วนงานทรัพยากรบุคคลทั้งบริษัทร่วมกับฝ่ายบริหารและที่ปรึกษา
 • กำกับงานด้าน HRM และ HRD ตามนโยบายบริษัท เช่น การวางแผนอัตรากำลังพล การสรรหาว่าจ้าง การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ การพัฒนาบุคลากร เป็นต้น
 • กำกับและควบคุมอัตราการ Turnover ของพนักงาน รวมถึงการ Retain พนักงานเพื่อการพัฒนาอย่างยังยืน
 • วางแผนการสรรหาเชิงรุก และดำเนินการสรรหา คัดเลือก ทดสอบ บุคลากรเข้าสู่องค์กรตามระบบ และขั้นตอนที่บริษัทกำหนดไว้รวมทั้งการคัดเลือกสื่อและช่องทางในการสรรหาพนักงาน รวมถึงจัดทำงบประมาณค่าลงประกาศโฆษณารับสมัครงานประจำปี
 • วิเคราะห์ และดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทรัพยากรบุคคล (โครงสร้างตำแหน่งงาน, การจัดสรรอัตรากำลังพล, แรงงานสัมพันธ์, สวัสดิการต่างๆ ฯลฯ).
 • จัดทำ Trainng Road Map ตามตำแหน่งงาน
 • ควบคุม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ (Compensation and Welfare)
 • กำกับงานด้านพนักงานสัมพันธ์ (Employee Relations)
 • วางแผนการพัฒนารายบุคคล เช่น หลังจากการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีดำเนินการจัดทำ IDP รวมถึงการพัฒนาจุดแข็งของทีมงาน
 • ติดต่อประสานงานการจัดงาน/กิจกรรมต่างๆ
 • หน้าที่อื่นๆตามได้รับมอบหมายจากทีมบริหาร

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป มีระดับการศึกษาที่ดี
 • ประสบการณ์ด้านงานทรัพยากรบุคคล 5 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารทีมงาน 2 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัย
 • ทักษะการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงเหตุผล มีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอ
 • มีความรับผิดชอบสูง และสามารถทำงานภายใต้แนวทางและกรอบเวลาที่กำหนดชัดเจนได้
 • ทักษะการมอบหมายและติดตามงาน
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่หยุดนิ่ง ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่

สนใจร่วมงานกับเรา

ชื่อ-นามสกุล
อีเมล
เบอร์โทรศัพท์
อายุ
แนะนำตัว

ไฟล์ .pdf, .docx, .doc เท่านั้น และ ขนาดไม่เกิน 2 Mb

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจรายละเอียดและวัตถุประสงค์ต่างๆที่ปรากฎใน ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครงานแล้ว ในกรณีที่การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจะต้องได้รับความยินยอมตามกฎหมาย ข้าพเจ้าในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า
เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ :
ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ในการสมัครงานและการพิจารณารับเข้าทำงาน

กำลังโหลด