ท่านต้องการสมัครเป็น
ผู้แนะนำหรือไม่

กรุณาอ่าน และทำความเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับแคมเปญ
Referral ให้ครบถ้วนก่อนเริ่มสมัคร


เงื่อนไขของผู้แนะนำ และผู้ถูกแนะนำ

โครงการ Referral หรือ Referral Program เป็นโครงการที่เราสามารถแนะนำคนในครอบครัว และเพื่อน ให้มาทำประกันรถยนต์กับบริษัท ซิลค์สแปน อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์เรจ จำกัด รวมถึงบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องกัน (บริษัทฯ) โดยท่านสามารถเข้ามาตรวจสอบประวัติการแนะนำจากช่องทาง Line ของ SILKSPAN ได้ตลอดเวลา

รายละเอียดอื่นๆ ท่านสามารถตรวจสอบจากเงื่อนไขของโปรแกรม Referral จาก Line SILKSPAN

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ยกเลิกเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนา ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดจากเอกสารชี้แจงข้อมูล หรือได้รับคำอธิบายจากหน่วยงานถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (“ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”) และมีความเข้าใจดีแล้ว ข้าพเจ้าให้ความยินยอมหรือปฏิเสธไม่ให้ความยินยอมในเอกสารนี้ด้วยความสมัครใจ ปราศจากการบังคับหรือชักจูง และข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้าสามารถถอนความยินยอมนี้เสียเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ในกรณีมีข้อจำกัดสิทธิตามกฎหมายหรือยังมีสัญญาระหว่างข้าพเจ้ากับสถาบันที่ให้ประโยชน์แก่ข้าพเจ้าอยู่ กรณีที่ข้าพเจ้าประสงค์จะไม่ให้ความยินยอม ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่า การไม่ให้ความยินยอมจะมีผลทำให้ข้าพเจ้า (เช่น ข้าพเจ้าอาจได้รับความสะดวกในการใช้บริการน้อยลง หรือข้าพเจ้าไม่สามารถเข้าถึงฟังก์ชันการใช้งานบางอย่างได้ เป็นต้น) และข้าพเจ้าทราบว่าการถอนความยินยอมดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วก่อนการถอนความยินยอม โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการกดเลือก “ให้ความยินยอม” ในช่องสนทนา เป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน
ยกเลิก