SILKSPAN FAMILY

คุณได้รับคำแนะนำจาก

คุณจะได้รับส่วนลดสูงสุด 3,000 บาท

เมื่อทำการซื้อประกันรถกับ SILKSPAN เพียงกรอกข้อมูลรายละเอียด และทีมงานจะทำการติดต่อกลับ เพื่อแจ้งสิทธิพิเศษสำหรับคุณ

กรอกข้อมูลเพื่อรับข้อเสนอ

ข้าพเจ้ารับทราบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และยินยอมให้บริษัท SILKSPAN อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์เรจ จำกัด รวมถึงบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนคู่ค้าทางธุรกิจและ/หรือพันธมิตรของบริษัทเหล่านี้ สามารถเก็บ ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของข้าพเจ้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการติดต่อและนำเสนอข้อมูลสำหรับการขายผลิตภัณฑ์ การจัดทำรายการส่งเสริมการขายและการตลาด แจ้งสิทธิประโยชน์หรือข่าวสารต่างๆ แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือกรมธรรม์ประกันภัย การใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ หรือเพื่อกิจกรรมอื่นๆ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่เว็บไซต์ คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ก่อนให้ความยินยอม ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนา ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดจากเอกสารชี้แจงข้อมูล หรือได้รับคำอธิบายจากหน่วยงานถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (“ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”) และมีความเข้าใจดีแล้ว ข้าพเจ้าให้ความยินยอมหรือปฏิเสธไม่ให้ความยินยอมในเอกสารนี้ด้วยความสมัครใจ ปราศจากการบังคับหรือชักจูง และข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้าสามารถถอนความยินยอมนี้เสียเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ในกรณีมีข้อจำกัดสิทธิตามกฎหมายหรือยังมีสัญญาระหว่างข้าพเจ้ากับสถาบันที่ให้ประโยชน์แก่ข้าพเจ้าอยู่ กรณีที่ข้าพเจ้าประสงค์จะไม่ให้ความยินยอม ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่า การไม่ให้ความยินยอมจะมีผลทำให้ข้าพเจ้า (เช่น ข้าพเจ้าอาจได้รับความสะดวกในการใช้บริการน้อยลง หรือข้าพเจ้าไม่สามารถเข้าถึงฟังก์ชันการใช้งานบางอย่างได้ เป็นต้น) และข้าพเจ้าทราบว่าการถอนความยินยอมดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วก่อนการถอนความยินยอม โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการกดเลือก “ให้ความยินยอม” ในช่องสนทนา เป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน รวบรวมเบี้ยประกันเท่านั้น
SILKSPAN

SILKSPAN คือที่ปรึกษาและศูนย์รวมสินค้าประกันออนไลน์ทั้งด้านประกันภัย บัตรเครดิต และสินเชื่อออนไลน์ ปัจจุบันมีลูกค้าใช้บริการแล้วกว่า 4 ล้านคน ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ

เยี่ยมชมเว็บไซต์