ViewContent ประกันชีวิต และ ประกันสุขภาพ แมนูไลฟ์ ฟินชัวรันส์ - SILKSPAN
SILKSPAN

เจ็บป่วยด้วยโรคร้าย หรือมะเร็งทุกระยะ
ก็คุ้มครองค่ารักษา 10 ล้านบาท

 • คุ้มครองครบทั้งอุบัติเหตุ สุขภาพ

  คุ้มครองครบทั้งอุบัติเหตุ สุขภาพ

  เจ็บป่วยโรคทั่วไป โรคมะเร็ง โรคร้ายแรง 50 โรค
  ในกรมธรรม์ใบเดียว

 • คุ้มครองสุขภาพแบบเหมาจ่าย

  คุ้มครองสุขภาพแบบเหมาจ่าย

  สูงสุด 10 ล้านบาทต่อปี
  ค่าห้องสูงสุด 9,000 บาทต่อวัน

 • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD)

  ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD)

  ไม่จำกัดครั้ง สูงสุด 50,000 บาทต่อปี


เลือกแผนประกันภัยที่คุณสนใจ

 • แมนูไลฟ์

  เหมาจ่าย ค่ารักษารวม
  บาท

  เบี้ยเริ่มต้นต่อเดือน

  บาท

  ผู้ป่วยนอกเหมาจ่าย (OPD)

  บาท

  ค่าห้องและค่าอาหาร

  บาท/วัน

  ค่ารักษาพยาบาลใน รพ.

  ล้านบาท

  ค่าเอ็กซเรย์ ค่ายา ผู้ป่วยใน

  ล้านบาท

  ค่ากายภาพบำบัด

  บาท

  ค่าตรวจรักษาทางทันตกรรม

  บาท

  คุ้มครองการเสียชีวิต

  บาท

 • แมนูไลฟ์

  เหมาจ่าย ค่ารักษารวม
  บาท

  เบี้ยเริ่มต้นต่อเดือน

  บาท

  ผู้ป่วยนอกเหมาจ่าย (OPD)

  บาท

  ค่าห้องและค่าอาหาร

  บาท/วัน

  ค่ารักษาพยาบาลใน รพ.

  ล้านบาท

  ค่าเอ็กซเรย์ ค่ายา ผู้ป่วยใน

  ล้านบาท

  ค่ากายภาพบำบัด

  บาท

  ค่าตรวจรักษาทางทันตกรรม

  บาท

  คุ้มครองการเสียชีวิต

  บาท

 • แมนูไลฟ์

  เหมาจ่าย ค่ารักษารวม
  บาท

  เบี้ยเริ่มต้นต่อเดือน

  บาท

  ผู้ป่วยนอกเหมาจ่าย (OPD)

  บาท

  ค่าห้องและค่าอาหาร

  บาท/วัน

  ค่ารักษาพยาบาลใน รพ.

  ล้านบาท

  ค่าเอ็กซเรย์ ค่ายา ผู้ป่วยใน

  ล้านบาท

  ค่ากายภาพบำบัด

  บาท

  ค่าตรวจรักษาทางทันตกรรม

  บาท

  คุ้มครองการเสียชีวิต

  บาท


ทั้งนี้ ผลประโยชน์ในตารางจะจ่ายตามจริง แต่ไม่เกินจำนวนในตาราง และไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปีกรมธรรม์

(1) ไม่คุ้มครองการฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

(2) ภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังคลอดบุตร ระยะเวลารอคอย 12 เดือน

(3) บริษัทฯ จะชดเชยเป็นจำนวน 80% ของค่าตรวจรักษาทางทันตกรรมตามจริงแต่ไม่เกินจำนวนในตารางข้างต้น และไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปีกรมธรรม์


ฟินชัวรันส์ ประกันชีวิตและประกันสุขภาพที่ให้คุณฟินกว่า

 • ฟินครบ...คุ้มครองครบทั้งอุบัติเหตุ สุขภาพ เจ็บป่วยโรคทั่วไป โรคมะเร็ง โรคร้ายแรง 50 โรค ในกรมธรรม์ใบเดียว
 • ฟินคุ้ม...คุ้มครองสุขภาพแบบเหมาจ่ายสูงสุด 10 ล้านบาทต่อปี ค่าห้องสูงสุด 9,000 บาทต่อวัน
 • ฟินเพิ่ม...ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก(OPD) ไม่จำกัดครั้ง สูงสุด 50,000 บาทต่อปี
 • ฟินเต็ม...รักษาฟันได้สูงสุด ถึง 4,000 บาท ต่อปี
 • ฟินมั่นใจ...ตรวจพบ โควิด-19 รับเงินชดเชย 20,000 บาท*
 • ฟินใจ...คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากโควิด-19 รวมสูงสุด 150,000 บาท
 • ฟินง่ายกว่า...คุ้มครองง่ายๆ ซื้อได้ออนไลน์ได้ เพียงตอบคำถามสุขภาพ

* คุ้มครองทันทีกรณีตรวจพบ โควิด-19 เป็นครั้งแรกใน 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ


3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการสมัคร

 • กรอกข้อมูล

  1. เลือกแผน +
  กรอกข้อมูล

 • เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

  2. เจ้าหน้าที่
  ติดต่อกลับ

 • รับความคุ้มครอง

  3. ได้รับความคุ้มครอง


ข้อมูลเพิ่มเติม

 • หมายเหตุ
  • เบี้ยประกันสุขภาพสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิต (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 172) แล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท
  • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นก่อนการตัดสินใจทำประกัน
  • คุณต้องแถลงรายละเอียดในใบคำขอเอาประกันภัยซึ่งหมายรวมถึงถ้อยแถลงเพิ่มเติม ตามความเป็นจริงทุกข้อ เพื่อประโยชน์สูงสุดของคุณ
 • เงื่อนไขสำหรับความคุ้มครองผลประโยชน์ เพิ่มเติมกรณีติดเชื้อ และ/หรือ เสียชีวิตจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
  • ความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมนี้สำหรับผู้เอาประกันภัยฟินชัวรันส์ ที่กรมธรรม์ยังมีผลคุ้มครองเท่านั้น
  • บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมดังกล่าว เมื่อบริษัทได้รับหลักฐานแสดงถึงเหตุแห่งการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตเป็นที่ยอมรับของบริษัทแล้ว
  • จำนวนผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมนี้จะจ่ายให้เพียงครั้งเดียว แม้ว่าผู้เอาประกันภัยจะมีความคุ้มครองเพิ่มเติมพิเศษนี้กับบริษัทมากกว่าหนึ่งฉบับ
  • ความคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อหรือผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019(COVID-19) (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับหรือก่อนวันที่ 30 เมษายน 2563 แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
  • ความคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองผู้เอาประกันภัย และ/หรือผู้เอาประกันภัยที่มีบุคคลในครอบครัวมีประวัติเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ได้แก่พื้นที่ที่ประกาศเขตติดโรคฯ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558และพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง ตามประกาศบนเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรคอ้างอิงตามที่แสดงใน หน้าเว็บ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php ในระยะเวลา 14 วันก่อนวันที่กรมธรรม์นี้มีผลบังคับ หรือ ในระยะเวลา 14 วัน ก่อนวันที่ 30 เมษายน 2563 แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
  • ความคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองกรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิตเนื่องมาจากภาวะหรืออาการแทรกซ้อนหรือจากโรคประจำตัวที่เป็นมาก่อนการวินิจฉัยโรคจากแพทย์ยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
 • ตัวอย่างข้อยกเว้นทั่วไปของกรมธรรม์

  ตัวอย่างข้อยกเว้นที่สำคัญที่บริษัทไม่คุ้มครองสำหรับกรมธรรม์นี้ได้แก่ ไม่คุ้มครองการฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย ไม่คุ้มครองโรคเรื้อรัง การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) หรือการบาดเจ็บ ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญา และไม่คุ้มครองสำหรับการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือ 120 วันสำหรับ 8 โรค ได้แก่ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก,การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา และเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ไม่คุ้มครองภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการคลอดบุตรที่เกิดในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่คุ้มครองกำลังโหลด