History  
  บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการบริการ รับประกันวินาศภัยเป็นหลัก เริ่ม ดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2494 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2 ล้านบาท ภายใต้ชื่อ บริษัท บ้วนฮงเซ้งประกันภัย จำกัด ต่อมาภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด ดำเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัย 4 ประเภท ได้แก่

1. การประกันภัยทางรถยนต์
2. การประกันอัคคีภัย
3. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนอย่างสม่ำเสมอเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจประกันภัย ปัจจุบันบริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท และ เมื่อพิจารณาในส่วนเงินกองทุน ปี 2549 บริษัทฯมีเงินกองทุนจำนวนเท่ากับ 1,114.18 ล้านบาท ในส่วนนี้เป็นเงินกองทุนที่บริษัทฯ ต้อง ดำรงไว้ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 เป็นจำนวนเท่ากับ 333.78 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจำนวน 780.40 ล้านบาท ถือเป็นเงินกองทุนส่วนเกิน ซึ่งสามารถรองรับการขยายงานในอนาคต บริษัทฯเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่รับประกันรถยนต์เป็นหลักบริษัทฯแรกที่ได้รับความไว้วางใจให้จดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันจัดอยู่ในสี่อันดับแรกของบริษัทฯ ที่มีเบี้ยประกันภัยรับสูงสุด โดยมีก้าวสำคัญในประวัติศาสตร์ดำเนินงานดังนี้

2534 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2535 ย้ายสำนักงานใหญ่มาอยู่ที่ อาคารสินมั่นคงประกันภัย ถนนศรีนครินทร์
2537 จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัทมหาชนจำกัด
2538 ร่วมทุนกับบริษัท Royal Sun Alliance แห่งประเทศอังกฤษ

การร่วมมือกันในครั้งนี้ จะเป็นการร่วมมือของสองบริษัทที่กอปรด้วยประวิติศาสตร์แห่งความสำเร็จอันยาวนานที่จะร่วมใจกัน ก้าวสู่เป้าหมายในศตวรรษหน้า

2540
ท่านกรรมการผู้จัดการ ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติจากสถาบันผู้พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค และสมาคมสหประชาชาติ ในฐานะ ที่นำองค์กรสู่ความเป็นผู้นำทางธุรกิจ
มีการจัดวางโครงสร้างและแบบแผนในการพัฒนาบุคลากรที่ดี มีแนวทางใน
การบริหาร และให้บริการที่ดี

2543
บริษัทเปิดให้บริการแก่ลูกค้าผ่านระบบ internet และใช้ระบบ intranet เพื่อติดต่อสื่อสารภายในองค์กร

2544
• เป็นปีที่ครบรอบ 50 ปี ในการก่อตั้งบริษัทฯ (27 มกราคม 2544)
• เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่เวบไซต์ www.smk.co.th ซึ่งลูกค้า
  สามารถซื้อ กรมธรรม์และชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ตครบวงจรทั้งลูกค้าใหม่และ
  ลูกค้าเก่า
• ได้รับอนุมัติให้ใช้หมายเลขโทรศัพท์เลขหมายพิเศษ 4 หลัก “ 1596” จากองค์การ
  โทรศัพท์ เพื่อใช้เป็นศูนย์รับแจ้งเบอร์เดียว Call Center 1596 กรณีแจ้งอุบัติเหตุ
   และแจ้งทำประกันภัย

2545
• เป็นบริษัทประกันวินาศภัยแห่งแรกในประเทศที่ริเริ่มโครงการรับประกันเวลา
  เดินทางถึงที่ เกิดเหตุภายใน 25 นาที ชื่อโครงการคือ
  SMK SPEED GUARANTEE
• เป็นบริษัทประกันวินาศภัยแห่งแรกในประเทศที่ริเริ่มโครงการรับประกัน
  มาตรฐานระยะเวลาซ่อมและคุณภาพการซ่อมรถยนต์ ชื่อโครงการคือ
   SMK SPEED GUARANTEE 2
• เพิ่มช่องทางให้อู่สามารถนำส่งข้อมูลการซ่อมรถยนต์ผ่านระบบ Internet Web
  Application
• นำระบบ Document Image Processing (DIP) และ กล้องดิจิตอล เข้ามาใช้ในงาน
  สินไหม ในเขตกรุงเทพฯอย่างเต็มระบบ

2546
• เปิดตัวโครงการประกันอุบัติเหตุเอื้อสุข
• ปรับเปลี่ยน ลดเวลาในโครงการรับประกันเวลาเดินทางถึงที่เกิดเหตุเป็นภายใน
  20 นาที โดยสามารถรักษาอัตราความสำเร็จไว้ที่ 90%
• ได้ทดลองและทดสอบโครงการ SMK SPEED GUARANTEE 1 และ 2 ตามสาขา
  ภูมิภาค
• ขยายการใช้กล้องดิจิตอลสำหรับงานด้านตรวจสอบอุบัติเหตุไปยังสาขาภูมิภาค

2547
• ขยายตลาดในส่วนที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น การประกันภัยอิสรภาพ
• ได้นำระบบ E-Agent มาใช้กับตัวแทน
• ขยายรูปแบบการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ โดยใช้สื่อป้ายโฆษณาขนาดใหญ่หลายแห่ง
  ในกรุงเทพฯ

2548
• ยกระดับมาตรฐานเวลาในทุกขั้นตอนของการให้บริการ
• กำหนดให้มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ โดยใช้ Competency
  Based Approach เป็นเครื่องมือในการบริหาร

2549
• มีการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์เป็นครั้งแรก โดยมุ่งเน้นให้ทราบถึงคุณค่าของ
  Brand “มาเร็ว เคลมเร็ว ซ่อมเร็ว”
• เริ่มทดลองทำตลาดผ่านช่องทาง Telemarketing โดยเริ่มจาก การนำเสนอขาย
  ผลิตภัณฑ์ ที่เข้าใจได้ง่าย เช่น กรมธรรม์ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
• ย้ายศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองจากสถานที่เดิมซึ่งเป็นอาคารเช่า มาไว้ที่อาคารสาขา
  เทพารักษ์ ซึ่งเป็นอาคารที่สร้างบนพื้นที่ทรัพย์สินของบริษัทฯเอง