บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 
ประวัติ ความเป็นมา
       บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถือกำเนิดขึ้นจากพระราชดำริของสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าสมเด็จย่าของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยทรงเล็งเห็นว่า ควรจัดตั้งบริษัทประกันภัยของคนไทยขึ้น เพื่อมิให้สูญเสียเงินตราแก่ต่างประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจากพระประยูรญาติ เชื้อพระวงศ์ ข้าราชการและพ่อค้าในสมัยนั้น ก่อตั้งบริษัทขึ้นโดยใช้ชื่อว่าบริษัท สยามประกันภัย จำกัด เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อ 10 มกราคม พ.ศ. 2481 ต่อมาในปี พ.ศ.2482 รัฐบาลได้เปลี่ยนชื่อประเทศสยามเป็นประเทศไทย บริษัทฯ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด และได้รับพระราชทานตราตั้งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้เป็นบริษัทประกันภัยในพระบรมราชานุญาต ในปีเดียวกัน

       ต่อมาบริษัทฯ ได้เข้าร่วมถือหุ้น ธนาคารไทยทนุ จำกัด ในปี พ.ศ.2492 และได้ขยายงานรับประกันภัยอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในปี พ.ศ.2519 บริษัทฯได้นำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนซื้อขาย ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช้ชื่อย่อ TIC นับเป็นบริษัทประกันภัยบริษัทแรก ที่เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน และต่อมาได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อปี พ.ศ. 2536 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการรับประกันภัยวินาศภัยด้วยความซื่อสัตย์และยุติธรรมมาโดยตลอด โดยได้ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

       ปัจจุบัน บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่อาคารไทยประกันภัย ซอยหลังสวน และมีสาขา 6 แห่งในเขตจังหวัดระยอง ชลบุรี ขอนแก่น นครราชสีมา เชียงใหม่และพิษณุโลก

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทดำเนินธุรกิจรับประกันภัยวินาศภัย (Non-Life Insurance) ทุกประเภท ได้แก่

 • การประกันภัยอัคคีภัย
 • การประกันภัยรถยนต์
 • การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
 • การประกันภัยสุขภาพ
 • การประกันภัยเบ็ดเตล็ด อาทิ ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล, ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ, ประกันภัยการเดินทาง ฯลฯ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 • สำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์
 • ธนาคารดีบีเอสไทยทนุ จำกัด (มหาชน)
 • สำนักงานพระคลังข้างที่

จุดเด่นของบริษัทฯ

 • บริษัทประกันภัยในพระบรมราชานุญาต
 • บริษัทประกันภัยที่เข้าตลาดหลักทรัพย์เป็นบริษัทแรก
 • บริษัทประกันภัยที่มั่นคง เชื่อถือได้มายาวนานกว่า 62 ปี
 • บริษัทประกันภัยที่ให้บริการด้านประกันภัยวินาศภัยด้วยความซื่อสัตย์และยุติธรรม

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) www.thaiins.com
สำนักงานใหญ่
อาคารไทยประกันภัย 34/3 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 652-2880 โทรสาร 652-2870-3

สาขาพิษณุโลก สาขาชลบุรี สาขาขอนแก่น
811/43-44 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. (055) 245-475-8
โทรสาร (055) 245-479
80/51 หมู่3 ถนนพระยาสัจจา
ต.บ้านสวน อ.เมือง
จ. ชลบุรี 20000
โทร. (038) 792-353
โทรสาร (038) 274-609
355/15-16 ถนนมิตรภาพ
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ. ขอนแก่น 40000
โทร. (043) 325-252
โทรสาร (043) 325-144
สาขาเชียงใหม่ สาขาระยอง สาขานครราชสีมา
314, 316 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์
ต. ป่าตัน อ.เมือง
จ. เชียงใหม่ 50300
โทร. (053) 872-471-4
โทรสาร (053) 872-476
18/27-28 ถนนสุขุมวิท
ต.เนินพระ อ.เมือง
จ. ระยอง 21000
โทร. (038) 808-488
โทรสาร (038) 616-706
1630/9 ถนนมิตรภาพ
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ. นครราชสีมา 30000
โทร. (044) 259-520
โทรสาร (044) 259-620-2