กว่า ปี กับลูกค้ากว่า 2 ล้านราย

02-392-5500 | 8.00-19.00 น. (จ.-ส.)

บ.ไทยศรีประกันภัย

History  
 

บริษัท ไทยศรีประกันภัยจำกัด เดิมรู้จักกันในนามของบริษัท ไทยศรีซูริคประกันภัยจำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกผสมที่เกิดจากความ ร่วมมือกันทางพันธมิตรระหว่าง กลุ่มซูริคไฟแนนเชียลเซอร์วิส (สัญชาติสวิสเซอร์แลนด์) และบริษัทไทยศรีนครประกันภัยจำกัด ต่อมาทางกลุ่มซูริคไฟแนนเชียลเซอร์วิส ได้ทำการปรับเปลี่ยน นโยบายทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการทำธุรกิจในส่วนภาคพื้นที่ทาง กลุ่มได้ถือกำเนิดมา ดังนั้นเพื่อเป็นการดำเนินการให้สอดคล้อง กับนโยบายหลักของกลุ่ม ในวันที่ 22 ธันวาคม 2547 ที่ผ่านมา ทางผู้ถือหุ้นเดิมตระกูลศรีเฟื่องฟุ้ง จึงแสดงเจตน์จำนงในการ ซื้อหุ้นในส่วนของกลุ่มซูริคไฟแนนเชียลเซอร์วิส โดยมีตระกูล พานิชชีวะ ซึ่งมีความแข็งแกร่งทางด้านการเงินและการ บริหารงานธุรกิจที่มีความเป็นสากล เข้ามาถือหุ่นในส่วนของ กลุ่มซูริคไฟแนนเชียลเซอร์วิส

บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด ปัจจุบันมีจำนวนผ้บริหารและ พนักงานรวมกันมากกว่า 570 คน โดยมีสาขา สำนักงานตัวแทน และศูนย์บริการมากกว่า 50 แห่งทั่วประเทศ จากประสบการณ์ ในการให้บริการทางด้านธุรกิจประกันวินาศภัย มากกว่า 50 ปี การอุทิศตนในการให้บริการลูกค้า การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา การให้การบริการที่มีความน่าเชื่อถือ และความ แข็งแกร่งทางด้านการเงิน ทำให้บริษัทมีความรู้และความเข้าใจ ถึงความต้องการของลูกค่า จึงทำให้ลูกค้าให้ความไว้วางใจใน การให้บริการของเรา ความตั้งใจของเราคือการให้การบริการที่ ให้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าโดยการนำเสนอการให้บริการด้าน การจัดการความเสี่ยงที่มีรูปแบบแตกต่างกันตามความต้องการ และความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละท่าน

บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด ประกอบไปด้วยสายงาน ยุทธศาสตร์ธุรกิจ 2 สายงานหลัก ที่สนองตอบตลาดกลุ่มลูกค้า เป้าหมายที่แตกต่างกันไป
สายงานธุรกิจลูกค้ารายย่อยและธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่ง ดูแลลูกค้าที่เป็นรายเดี่ยว ครอบครัว ธุรกิจขนาดเล็ก และธุรกิจ ที่ประกอบการภายในประเทศ
สายงานธุรกิจสากล และองค์กร ที่ครอบคลุมลูกค้าที่ เป็นองค์กรระดับสากลขนาดใหญ่ ลูกค้าต่างชาติรายเดี่ยว

1. สายงานยุทธศาสตร์ธุรกิจที่ดูแลลูกค้ารายย่อยและธุรกิจที่มีขนาดเล็ก

สายงานยุทธศาสตร์ธุรกิจลูกค้ารายย่อยและธุรกิจขนาดเล็ก ประกอบด้วยผู้บริหาร และพนักงานที่มีคุณภาพ และมี ประสบการณ์มากมาย เมื่อผนวกรวมเข้ากัน จึงสามารถเข้าใจถึง ความต้องการ และความคาดหวังในการได้รับบริการของกลุ่ม ลูกค้ารายย่อยในประเทศได้เป็นอย่างดี จึงทำให้สายงานธุรกิจนี้ ทำหน้าที่ดูแลการพัฒนากรมธรรม์เพื่อสนองตอบความต้องการ ของลูกค้าเฉพาะราย และกลุ่มลูกค้าที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กได้ อย่างแท้จริง


2. สายงานธุรกิจสากลและองค์กร

ด้วยบุคลากรคุณภาพที่มีภูมิหลัง และประสบการณ์การทำงาน ที่หลากหลาย ซึ่งนับว่ามีความสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่ง การ เสนอรูปแบบความคุ้มครองที่มีความเหมาะสม ครบถ่วน และ สมบูรณ์อย่างแท้จริงนั้น ต้องอาศัยการทำงานอย่างใกล้ชิดร่วม กันระหว่างบุคคลที่มาจากหลากหลายสาขา หน่วยงานวิศวกร ประเมินความเสี่ยงภัยจะทำหนŒาที่ระบุความเสี่ยงภัยที่ลูกค้ามี พร้อมทำการประเมินและปรับปรุงความเสี่ยงภัยนั้นๆ เพื่อเป็น การลดความเป็นไปได้ของความเสียหายสิ้นเชิง (total loss exposure) ของลูกค้า ขณะเดียวกันหน่วยงานรับประกันภัย จะพิจารณาถึงสถานภาพทางการเงินและความต้องการของลูกค่า เพื่อนำเสนอกรมธรรม์ที่เป็นเอกลักษณ์ และสนองตอบความ ต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง ในขณะที่ทีมบริหารงาน อุบัติเหตุจะดูแลขั้นตอนสุดท้าย โดยมองถึงความต้องการพิเศษ ของลูกค้า หลังจากที่เกิดความเสียหายขึ้น ทีมงานของสายงาน ธุรกิจสากล และองค์กร จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า เพื่อให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาที่ตรงประเด็น อันผลจากความ สัมพันธ์ที่แนบแน่นมาอย่างยาวนาน ร่วมกับบริษัทนายหน้า ประกันภัยชั้นนำ ตลอดไปจนถึงลูกค้าชาวต่างชาติ ซึ่งความ สัมพันธนี้ได้ก่อร่างสร้างตัวขึ้นในระยะหลายปีที่ผ่านมา