บัตรเครดิต
สินเชื่อ
ประกันภัย

บ.ไทยประกันภัย

History  
  บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถือกำเนิดขึ้นจากพระราชดำริ ของ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สมเด็จย่าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯด้วยทรงเล็งเห็นว่า ควรจัดตั้งบริษัทประกันภัยของคนไทยขึ้น เพื่อมิให้สูญเสียเงินตราแก่ต่างประเทศ ดังนั้น ด้วยความร่วมมือจากพระประยูรญาติ เชื้อพระวงศ์ ข้าราชการ และพ่อค้าคหบดีในสมัยนั้น บริษัทฯจึงได้เริ่มเปิดดำเนินการในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2481 ภายใต้ชื่อ "บริษัทสยามประกันภัย จำกัด" ดำเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัยทุกชนิด นับเป็นบริษัทประกันภัยของ คนไทยบริษัทแรกที่ใหญ่ที่สุดในขณะนั้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2482 รัฐบาลได้เปลี่ยนชื่อประเทศสยาม เป็นประเทศไทย ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจึงมีมติให้เปลี่ยนชื่อบริษัทฯเป็น "บริษัทไทยประกันภัย จำกัด"และได้รับพระราชทานตราตั้ง จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในปีเดียวกัน

พ.ศ. 2492
ได้เข้าร่วมถือหุ้นในธนาคารไทยทนุ จำกัด ในปี พ.ศ. 2492 มีการขยายงานรับประกันภัย ปฏิรูปการบริหารงานภายใน และมีการเพิ่มทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตจนกระทั่งในปี พ.ศ. 2519 ได้นำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ชื่อย่อ TIC นับเป็นบริษัทประกันภัยบริษัทแรก ที่เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2536

พ.ศ. 2546
บริษัทฯ ได้รับรางวัล Best Corporate Governance Report Award จาก Set Award 2003 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับบริษัท จดทะเบียนที่โดดเด่นในด้านการรายงานปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ปัจจุบัน บริษัทฯมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อาคารไทยประกันภัย เลขที่ 34/3 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และมีสาขา 6 แห่งในเขตจังหวัด ชลบุรี ระยอง ขอนแก่น นครราชสีมา พิษณุโลก และเชียงใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมาย ที่จะขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการให้บริการในอนาคต

วิสัยทัศน์
“ไทยประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยที่ทำให้ประกันภัยเป็นเรื่องง่าย...สำหรับคุณ”

ภารกิจ
“ธุรกิจเราไม่เป็นเพียงแค่การขายกรมธรรม์ แต่เรามุ่งมั่นช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินและ ความเสี่ยงของลูกค้าอย่างเป็นธรรม และเน้นบริการที่สะดวกง่ายดายในแบบที่ลูกค้าสัมผัสไม่ได้กับประกันภัยอื่น รวมทั้งสร้างความพึงพอใจและยังประโยชน์ให้แก่ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน สังคมอย่างเหมาะสม”