บัตรเครดิต
สินเชื่อ
ประกันภัย

บ.เทเวศประกันภัย

History  
  บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ก่อนหน้าปี พ.ศ. 2489 รัฐบาลไทย โดยกระทรวงการคลังต้องรับภาระ จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยองค์การต่าง ๆ ของรัฐบาลให้แก่บริษัทประกันภัยปีหนึ่ง ๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นปัญหาที่น่าจะรับการแก้ไข โดยให้หน่วยงานของรัฐบาลจัดตั้งบริษัทประกันภัยขึ้นมาเสียเอง ดังนั้น นายวิจิตร ลุลิตานนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในสมัยนั้น จึงได้แจ้งนโยบายพิเศษให้ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จัดตั้งบริษัทประกันภัยขึ้นมา โดยเจตนารมย์ที่แจ้งเป็นวัตถุประสงค์ไว้ในการประชุม “คณะกรรมการที่ปรึกษาจัดระเบียบทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์” ครั้งที่ 9/2489 วันที่ 16 กันยายน 2489 ว่า

“เพื่อรัฐบาลจะได้ประกันภัยองค์การของรัฐบาลไว้กับบริษัทนี้ ซึ่งเท่ากับเป็นส่วนหนึ่งขององค์การรัฐบาล ก็จะเป็นการช่วยรายจ่ายของรัฐบาลได้อย่างมากส่วนหนึ่ง”


อีก 28 วันต่อมา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2489 นายวิจิตร ลุลิตานนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งบริษัทประกันภัยตามนโยบายพิเศษที่ได้ให้แก่สำนักงาน ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไว้แล้ว และให้การรับรองชื่อบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด ตามที่ นายปราโมทย์ พึ่งสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินฯ เป็นผู้เสนอ

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2490 โดยมีพนักงานเพียง 5 คน ทำงานเป็นเสมือนหน่วยงานส่วนหนึ่งของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ณ อาคารเลขที่ 173 วังลดาวัลย์ ถนนราชสีมาเหนือ เทเวศร์ กรุงเทพฯ และได้ย้ายจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มาดำเนินธุรกิจที่มั่นคงด้วยหลักการ “คุ้มภัยด้วยหลักฐาน บริการด้วยไมตรี” เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2530 ณ อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร 10200

วิสัยทัศน์
เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่พร้อมในด้านคุณภาพของการให้บริการ บริหารจัดการภายใต้การ กำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นที่ยอมรับขององค์กรธุรกิจและสาธารณชนเพื่อเป็น “บริษัทประกันวินาศภัยที่คุณเลือก”

พันธกิจ
- พัฒนาและธำรงค์รักษาภาพลักษณ์องค์กรที่ดี
- บริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ดำเนินธุรกิจให้บรรลุผลประกอบการที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่าง
  ต่อเนื่อง
- พัฒนาระบบการให้บริการเพื่อบรรลุความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
- ส่งเสริมให้มีการจัดการทรัพยากรบุคคลที่ดี
- นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเพิ่มศักยภาพ
   ในการแข่งขัน