บัตรเครดิต
สินเชื่อ
ประกันภัย

บ.ฟีนิกซ์ ประกันภัย

ประวัติ และความเป็นมาของ บ.ฟีนิกซ์ ประกันภัย  
บริษัท ฟีนิกซ์ ประกันภัย (ประเทศไทย) นั้น เดิมชื่อ บริษัท ธนวัฒน์ประกันภัย จำกัด โดยบริษัทได้เริ่มดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2543 โดยมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท (ชำระเต็ม) ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการรับประกอบวินาศภัย กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียน 791-2540

การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในปี 2550 นั้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ได้มีการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นใหญ่คนใหม่ นั้นคือ คุณ ธีระศักดิ์ แสนวรางกุล ประธานกรรมการบริหารคนปัจจุบัน ซึ่งได้เริ่มเข้ามาบริหารงานในบริษัท ธนวัฒน์ประกันภัย จำกัด

จากนั้นในวันที่ 25 มิถุนายน 2550 ก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อบริษัท จากเดิมชื่อ บริษัท ธนวัฒน์ประกันภัย จำกัด เป็น บริษัท ฟีนิกซ์ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่ประจำปี และมีการนำเสนอกรมธรรม์รูปแบบใหม่

การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทในครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะนำบรุษัทก้าวสู้ระดับสากล เพราะทางบริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจออกไปยังต่างประเทศ
บริษัท ฟีนิกซ์ ประกันภัย (ประเทศไทย) เป็นบริษัทประกันภัยใหม่ทีมีความมั่นคงตามมาตรฐานใหม่ของกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ บริษัทจึงมีความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืน

สำนักงานใหญ่ของบริษัท ฟีนิกซ์ ประกันภัย (ประเทศไทย) ตั้งอยู่ที่ 4-4/3 อาคารชโลบล ซอยพระรามเก้า 43 (ถนนเสรี 4) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 พร้อมให้บริการ และสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าทั่วประเทศ