บัตรเครดิต
สินเชื่อ
ประกันภัย

นวกิจประกันภัย

History  
 

นวกิจประกันภัย
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการโดยคนไทย ที่มีความมั่นคงทางด้านการเงิน มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านการรับประกันวินาศภัยมา กว่า 80 ปี ปัจจุบัน บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด ( มหาชน ) มีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท และทุนจดทะเบียน ที่เรียกชำระแล้ว 300 ล้านบาท มีเงินกองทุนทั้งสิ้น เกินกว่า 1,800 ล้านบาท และมีสินทรัพย์รวมมากกว่า 4,000 ล้านบาท โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ชั้นที่ 25-27 100/48-55 อาคารสาธรนคร สาธรธานีคอมเพล็กซ์ ถนนสาทรเหนือ บางรัก กรุงเทพมหานคร มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งในเขตปริมณฑล และภูมิภาค 27 แห่ง

ปี 2533 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2533


ปี 2537 The A.M. Best Company แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทำการสำรวจและจัดอันดับ Best Financial Rating ให้ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มีมาตรฐานสูง และได้รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยดีเด่นประจำปี 2537 จากหนังสือพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจ

ปี 2549 บริษัทได้ควบรวมกิจการกับ บริษัท ไทยพาณิชย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2549 ต่อมาวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ได้ควบรวมกิจการกับบริษัท ไทยสมุทรประกันภัย จำกัด

ปี 2550 บริษัทเปิดสำนักงานบริการลูกค้า บริเวณชั้น 1 อาคารสาธรธานี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2550 เพื่อรองรับ การขยายตัวทางธุรกิจ พร้อมให้บริการและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ เช่น การแจ้งอุบัติเหตุ การรับเรื่องร้องเรียน การรับประกัน หรือกิจกรรมทางการตลาด บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทแรกในธุรกิจประกันวินาศภัย ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Q-Mark เพื่อรับรองมาตรฐานและคุณภาพด้านสินค้าและบริการ จากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย หรือคณะกรรมการร่วม (กกร.)

ปี2554 บริษัทได้รับคะแนน “ดีมาก” ช่วงคะแนน 80-89 จากการสำรวจการกำกับดูแล กิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2554 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยู่เกณฑ์ "ดีเยี่ยม" เป็นปีที่ 5 ปี 2555 บริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยู่เกณฑ์ "ดีเยี่ยม" เป็นปีที่ 6 บริษัทได้รับคะแนน “ดีเลิศ” ช่วงคะแนน 90-100 จากการสำรวจการกำกับดูแล กิจการบริษัทจด ทะเบียน ประจำปี 2555 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ปี2556 บริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยู่เกณฑ์ "ดีเยี่ยม" เป็นปีที่ 7