บัตรเครดิต
สินเชื่อ
ประกันภัย

บ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย

 
   
 

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นบริษัทประกันวินาศภัยระดับชั้นนำในประเทศไทย มีเบี้ยประกันภัยรับมากกว่าปีละ 2,000 ล้านบาท มีบุคคลากรมากกว่า 450 คน พร้อมให้บริการทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดโดยมีสาขาและศูนย์ฯทั้งสิ้น 3 สาขาและศูนย์ฯ 8 แห่ง ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศไทยในเดือนตุลาคม 2547 บริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการด้านคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001: 2000 ทั้งระบบทุกหน่วยงานอย่างสมบูรณ์ซึ่งการได้รับการรับรองนี้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญกว่า 120 ปีที่บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศทั้งในด้านการบริการ และผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยมีปัจจัยเกื้อหนุนที่สำคัญ คือ ประวัติและชื่อเสียงที่ดีมา เป็นเวลานาน และสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง อีกทั้งผู้บริหารมืออาชีพที่เคารพในกฎของบรรษัทภิบาลอย่าง เคร่งครัด พร้อมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักของบริษัทฯ

 
  ผลิตภัณฑ์ประกันภัย  
  บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประภันภัย (ประเทศไทย) จำกัด มีประกันภัยหลายประเภท
ทั้งประกันภัยส่วนบุคคล และในรูปของบริษัท
 
  ประกันภัยส่วนบุคคล (Personal Line Insurance)
- ประกันภัยรถยนต์ (Motor Insurance)
- ประกันอัคคีภัย (Fire Insurance)
- ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย (Liability Insurance)
- ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ (Personal Accident (PA) & Health Insurance)
- ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง (Travel Accident Insurance)
- และประกันภัยอื่นๆ (Other Insurance Packages)
 
  ประกันภัยสำหรับธุรกิจ (Commercial Line Insurance)
- ประกันภัยรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ (Commercial Motor Insurance)
- ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Marine Cargo Insurance)
- ประกันอัคคีภัย (Fire Insurance)
- ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม (Group PA & Health Insurance)
- ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks Insurance)
- ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)
- ประกันภัยเครื่องจักรและวิศวกรรม (Machinery & Engineering Insurance)
- ประกันภัยการก่อสร้าง (Contractors All Risks Insurance)
- ประกันภัยเบ็ดเตล็ดและอื่นๆ (Other Miscellaneous Insurance)
 
  บริการของเรา
การบริการก่อนการขาย
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยอย่างต่อเนื่อง
- การจัดอบรมให้ความรู้
- เรื่องผลิตภัณฑ์
- การสอบ/ขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้า/ตัวแทนประกันวินาศภัย
การบริการด้านการขาย
- สามารถออกใบเสนอราคาโดยผ่านทางอินเทอร์เนต
- การขายผ่านทางโทรศัพท์ (Tele-sales and Services Centre)
การบริการหลังการขาย
- ศูนย์รับแจ้งเหตุโทร. 02-788-8000 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
- ติดตาม ช่วยเหลือ ประสานงานโดยเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ Claim Care Centre
  เพื่อความอุ่นใจของลูกค้าเมื่อเกิดอุบัติเหตุ SMS ยืนยันการแจ้งเหตุทันทีที่รับแจ้งอุบัติเหตุ และเมื่อรถซ่อมเสร็จ
- จัดซ่อมโดยอู่มาตรฐานในเครือกว่า 500 แห่งทั่วป ระเทศ
- สำรวจความพึงพอใจทั้งหลังเกิดเหตุและหลังการซ่อมเพื่อควบคุมคุณภาพการบริการ
- ศูนย์กลางรับแจ้งเรื่องร้องเรียน 24 ชั่วโมง (Complaint Centre) โทร. 02-788-8700
- E-Claim Service: เช็คความคืบหน้าของการซ่อมทาง Internet
- PA Notification สำหรับเช็คสถานะและความคุ้มครอง บัตรสบายดี พี เอ ผ่าน
   website: www.msig-thai.com (สำหรับโรงพยาบาลคู่สัญญาที่สมัครเข้าร่วมโครงการเท่านั้น)
- บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน MSIG Roadside Assistance Service โทร. 02-788-8000 แล้วกด 2
- บริการหลังการขายสำหรับลูกค้าที่มีการเสนอขายทางโทรศัพท์โทร. 02-788-8888 ต่อ 1000
 
     
  บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่ม MS&AD Insurance* ซึ่งมีพันธมิตร
ทางการค้าคือ Mitsui Sumitomo Insurance Group, Aioi Insurance Company, Ltd.
และ Nissay Dowa General Insurance Company.
*กลุ่ม MS&AD Insurance เป็นกลุ่มบริษัทประกันวินาศภัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในสิบบริษัทประกันวินาศภัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก ให้บริการใน 41 ประเทศทั่วโลกและ 16 ประเทศในเอเชียแปซิฟิก
ได้รับการจัดลำดับเครดิตจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลก ณ วันที่ 1 เมษายน 2553
 
     
 
Standard & Poor's Insurer Financial Strength AA-
AAMoody's Investor Service Insurance Financial Strength Aa3
A.M. Best Company Financial Strength Rating A+
 
     
  สอบถามข้อมูลประกันภัย กรุณาติดต่อ
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จีประกันภัย ( ประเทศไทย) จำกัด
อาคาร เอ็ม เอส ไอ จี 1908 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ, เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ (66) 0-2788-8888 โทรสาร (66) 0-2318-8550
www.msig-thai.com