บัตรเครดิต
สินเชื่อ
ประกันภัย

บ.เจ้าพระยาประกันภัย

ข้อมูลบริษัท
 

บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจ ด้านการรับประกันวินาศภัยทุกประเภทตั้งแต่
ปีพ.ศ. 2540 เริ่มต้นด้วยทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท
     บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2549 เจ้าพระยาประกันภัยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้มี ประสิทธิภาพ และเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มีความมั่นคง ให้บริการที่ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้า และเป็นมาตรฐานสากล โดยมีการผสมผสานการใช้ ทรัพยากรบุคคล และเทคโนโลยีเพื่อ ให้บรรลุวัตถุประสงค์คือให้ความพึงพอใจสูงสุดแก่ ลูกค้า ตัวแทน พนักงาน ผู้ถือหุ้น และสังคม
“เจ้าพระยาประกันภัย ใส่ใจ ห่วงใยกว่า” “WE CARE”