บัตรเครดิต
สินเชื่อ
ประกันภัย

บ.แอกซ่าประกันภัย

 
 

ลุ่มแอกซ่า เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทประกันภัยชั้นนำของโลก ประกอบด้วยสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร 781 พันล้านสกุลเงินยูโร พนักงานทั้งสิ้นกว่า 140,000 คนทั่วโลก และลูกค้า 40 ล้านราย ใน 60 ประเทศ ในปี พ.ศ. 2542 กลุ่มแอกซ่ามีรายได้รวม 67.8 พันล้านสุกลเงินยูโร และกำไรสุทธิ 1.9 พันล้านสกุลเงินยูโร
• นอกเหนือจากการสนับสนุนด้านเงินทุนจากกลุ่มแอกซ่า บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)ในประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นชั้นนำในประเทศไทย
คือ บมจ. ธนาคารเอเชีย และทิสโก้กรุ๊ป
• กิจการของบริษัทฯ มีการขยายตัวและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยแรงสนับสนุนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นพันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า ตัวแทนประกันภัย บริษัทนายหน้าประกันภัย และทีสำคัญสูงสุดคือ จำนวนลูกค้าที่พอใจในผลิตภัณฑ์ และการบริการของบริษัทฯ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ มีปรัชญาพื้นฐานคือ "เป็นเลิศด้านบริการ ด้วยทีมงานมืออาชีพ"