กว่า ปี กับลูกค้ากว่า 2 ล้านราย

02-392-5500 | 8.00-19.00 น. (จ.-ส.)

พ.ร.บ. และประกันประเภทต่างๆ

 
พ.ร.บ. และประกันชั้นต่างๆ คืออะไร
          พ.ร.บ. ตารางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ที่มีมูลค่า 645.21-967.28 บาท เป็นประกันภาคบังคับต้องมีทุกคัน คุ้มครองเฉพาะคน (ทุกฝ่าย บาดเจ็บ 50,000 บาทหรือเสียชีวิต 100,000 บาท) ไม่คุ้มครองรถ ส่วนประเภทอื่น ๆ เป็นภาคสมัครใจเลือกซื้อได้ตามความต้องการ

ภาคสมัครใจ ความคุ้มครอง ราคาประมาณ
ชั้น 3 ทรัพย์สิน/รถคนอื่น* + คน (ทั้งบุคคลที่3 และภายในรถเพิ่มจาก พ.ร.บ.) 3,000 บาท
ชั้น 2 ทรัพย์สิน/รถคนอื่น* + คน (ทั้งบุคคลที่3 และภายในรถเพิ่มจาก พ.ร.บ.)+ รถหาย/ไฟไหม้ 6,000 บาท
ชั้น 1 ทรัพย์สิน/รถคนอื่น* + คน (ทั้งบุคคลที่3 และภายในรถเพิ่มจาก พ.ร.บ.) + รถหาย/ไฟไหม้ + รถเราเสียหาย 10,000+ บาท

หมายเหตุ * ความเสียหายต่อทรัพย์สินคนอื่น รวมถึง ตัวรถยนต์ ร้านค้า อาคาร สิ่งของที่เสียหายจากอุบัติเหตุรถยนต์ ฯลฯ
  ** ความเสียหายต่อร่างกายบุคคล รวมถึง การบาดเจ็บ สูญเสียชีวิตและอวัยวะ ทุพพลภาพ ฯลฯ เพิ่มจากส่วนที่ พ.ร.บ. คุ้มครอง และค่าประกันตัวผู้ขับขี่ (กรณีต้องคดีอาญา)
  บุคคลภายในรถ = บุคคลที่อยู่ภายในรถยนต์ หรืออยู่ระหว่างขึ้นลงรถยนต์
  บุคคลที่3 = ทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกรถ ยกเว้น ผู้ขับ คู่สมรส บุตร บิดา-มารดา และลูกจ้าง