• ประกันเดินทางระหว่างประเทศ Travel Guard
  • ประกันเดินทางระหว่างประเทศ MSIG

ประกันการเดินทางต่างประเทศ

ไปเมืองนอกคุ้มครองตลอด 24 ชม. ชดเชยสูงสุด 5 ล้านบาท

ประกันภัยการเดินทางดูแลให้ความคุ้มครองคุณตั้งแต่ออกเดินทางไปต่างประเทศจนถึงวันกลับประเทศไทย เช่น กระเป๋าเดินทางหาย เครื่องบินล่าช้า ประสบอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล และบริการช่วยเหลือตลอด 24 ชม. เหมาะสำหรับคนที่ไปท่องเที่ยว ทำธุรกิจ ดูงาน เยี่ยมญาติ หรือศึกษาต่อ
ในต่างประเทศ


เบี้ยประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ
 
ประเภทการเดินทาง *
รายเที่ยว  
        
รายปี  
ประเทศปลายทาง *
 
วันที่ออกเดินทางจากประเทศไทย *
วันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย *
ระยะเวลาคุ้มครอง
ประเภทการประกันภัย
รายบุคคล
วันเกิดผู้เอาประกันภัย *
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) *
เบอร์มือถือ *
Email *

เลือกความคุ้มครองสูงสุด *
S สูงสุด 2 ล้าน เบี้ยเริ่ม 190 บาท
M สูงสุด 4 ล้าน เบี้ยเริ่ม 655 บาท
L สูงสุด 5 ล้าน เบี้ยเริ่ม 890 บาท

ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทใช้เลขหมายโทรศัพท์ ที่อยู่ และอีเมล์ ที่ให้ไว้ข้างต้นนี้
    ในการแจ้งผลของการสมัคร ข่าวสารอื่นๆ หรือการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทและคู่ค้า